Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)

Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) είναι ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που διατίθενται για την υλοποίηση των εγγυήσεων για τη νεολαία. Ξεκίνησε με σκοπό τη στήριξη των νέων που ζουν σε περιοχές όπου το 2012 η ανεργία των νέων ήταν υψηλότερη από 25%. Το 2017 συμπληρώθηκε με τις περιοχές όπου το 2016 η ανεργία των νέων ήταν υψηλότερη από 25%.

Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζει αποκλειστικά τους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), περιλαμβανομένων και όσων είναι μακροχρόνια άνεργοι ή δεν έχουν εγγραφεί ως αναζητούντες εργασία. Διασφαλίζει ότι οι νέοι που ζουν στις περιοχές της Ευρώπης με τα οξύτερα προβλήματα μπορούν να λαμβάνουν στοχευμένη στήριξη. Κατά κανόνα, η πρωτοβουλία αυτή χρηματοδοτεί δυνατότητες

  • μαθητείας
  • πρακτικής άσκησης
  • τοποθέτησης σε θέση εργασίας
  • συνέχισης της εκπαίδευσης για απόκτηση τίτλων

Η ΠΑΝ στηρίζει την υλοποίηση των εγγυήσεων για τη νεολαία. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν μέτρα που θα εξασφαλίζουν ότι οι νέοι έως 25 ετών θα λαμβάνουν ποιοτική προσφορά για θέση εργασίας, συνέχιση της εκπαίδευσής τους, μαθητεία ή πρακτική άσκηση εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους ή μένουν άνεργοι.

Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων συμπληρώνει άλλες δράσεις που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, χρηματοδοτούνται κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και στοχεύουν στην υλοποίηση των εγγυήσεων για τη νεολαία. Η εμβέλεια των δράσεων του ΕΚΤ μπορεί να εκτείνεται πέραν των μεμονωμένων ατόμων, συμβάλλοντας στη μεταρρύθμιση των ιδρυμάτων και υπηρεσιών απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (για όλα τα επιλέξιμα κράτη μέλη της ΕΕ) ανέρχεται σε 8,8 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Ο αρχικός προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2015 ήταν 6,4 δισ. ευρώ, αλλά τον Σεπτέμβριο του 2016, καθώς τα επίπεδα ανεργίας των νέων εξακολουθούσαν να είναι υψηλά, η Επιτροπή πρότεινε αύξηση του προϋπολογισμού. Τον Ιούνιο του 2017, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν σε αύξηση του προϋπολογισμού της ΠΑΝ κατά 2,4 δισ. ευρώ για τα επιλέξιμα κράτη μέλη για την περίοδο 2017-2020.

Από τον συνολικό προϋπολογισμό των 8,8 δισ. ευρώ, τα 4,4 δισ. προέρχονται από την ειδική γραμμή του προϋπολογισμού «Απασχόληση των Νέων» και συμπληρώνονται από επιπλέον 4,4 δισ. ευρώ προερχόμενα από εθνικές επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του ΕΚΤ. Η συμβολή του ΕΚΤ συμπληρώνεται επίσης από ιδίους οικονομικούς πόρους των επιλέξιμων κρατών μελών. Η πρωτοβουλία υλοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΚΤ.

Για την ταχύτερη υλοποίηση των δράσεων της πρωτοβουλίας, αποδεσμεύθηκε σημαντική χρηματοδότηση προς τα κράτη μέλη με τη μορφή προχρηματοδότησης, η οποία το 2015 κατ΄ εξαίρεση αυξήθηκε στο 30% της ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού για την ΠΑΝ.

Ιστορικό

  • Τον Φεβρουάριο του 2013 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε στη δημιουργία της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων ώστε να αυξηθεί η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και την αεργία των νέων.
  • Τον Απρίλιο του 2013 εγκρίθηκε επισήμως η σύσταση σχετικά με τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία με στόχο να εξασφαλιστεί η επιτυχής μετάβαση των νέων στον κόσμο της εργασίας.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα