Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Jaunimo užimtumo iniciatyva (YEI)

Jaunimo užimtumo iniciatyva yra viena iš pagrindinių ES finansinių priemonių, skirtų padėti įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvos programas. Ji paskelbta siekiant padėti jaunimui regionuose, kuriuose jaunimo nedarbas 2012 m. viršijo 25 %. 2017 m. šiuos regionus papildė regionai, kuriuose didesnis kaip 25 % nedarbas buvo 2016 m.

Jaunimo užimtumo iniciatyva remiamas nesimokantis ir nedirbantis jaunimas (NEET), įskaitant ilgalaikius bedarbius ir jaunuolius, kurie neregistruoti kaip darbo ieškantys asmenys. Taip užtikrinama, kad tose Europos vietose, kuriose ši problema opiausia, jaunimas galėtų gauti tikslinę paramą. Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšų paprastai skiriama:

  • pameistrystei,
  • stažuotėms,
  • įdarbinimui,
  • tolesniam mokymuisi siekiant įgyti kvalifikaciją.

Vykdant Jaunimo užimtumo iniciatyvą padedama įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą. Pagal Jaunimo garantijų iniciatyvą valstybės narės turėtų imtis priemonių, kad užtikrintų, kad jaunuoliai iki 25 metų per keturis mėnesius po mokyklos baigimo ar darbo netekimo gautų tinkamą pasiūlymą dirbti, toliau mokytis, dalyvauti pameistrystės programoje arba atlikti stažuotę.

Jaunimo užimtumo iniciatyva papildo kitą nacionalinio lygmens veiklą, visų pirma Europos socialinio fondo (ESF) remiamą veiklą, kuria siekiama įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvos programas. ESF gali padėti ne tik atskiriems asmenims, jo lėšos padeda reformuoti užimtumo, švietimo ir mokymo įstaigas ir tarnybas.

Visas Jaunimo užimtumo iniciatyvos 2014–2020 m. biudžetas (visų reikalavimus atitinkančių ES valstybių narių) – 8,8 mlrd. eurų. Pradinis 2014–2015 m. biudžetas buvo 6,4 mlrd. eurų, tačiau 2016 m. rugsėjo mėn., atsižvelgdama į tai, kad jaunimo nedarbas vis dar didelis, Komisija pasiūlė skirti daugiau lėšų. 2017 m. birželio mėn. Taryba ir Parlamentas susitarė padidinti reikalavimus atitinkančioms valstybėms narėms skirtą Jaunimo užimtumo iniciatyvos 2017–2020 m. biudžetą 2,4  mlrd. eurų.

Visą 8,8 mlrd. eurų biudžetą sudaro 4,4 mlrd. eurų pagal specialią jaunimo užimtumui skirtą biudžeto eilutę ir 4,4 mlrd. eurų ESF nacionalinių asignavimų. ESF įnašą papildo reikalavimus atitinkančių valstybių narių nuosavi finansiniai ištekliai. Jaunimo užimtumo iniciatyva įgyvendinama laikantis ESF taisyklių.

Siekiant, kad su Jaunimo užimtumo iniciatyva susijusios veiklos valstybėse narėse būtų imamasi greičiau, joms skirtas nemažas išankstinis finansavimas. 2015 m. išankstinio finansavimo suma išimties tvarka padidinta iki 30 % specialios Jaunimo užimtumo iniciatyvos biudžeto eilutės lėšų.

Pagrindiniai faktai

  • 2013 m. vasario mėn. Europos Vadovų Taryboje susitarta pradėti Jaunimo užimtumo iniciatyvą, kurios tikslas – suteikti regionams ir asmenims, patiriantiems daugiausiai sunkumų dėl jaunimo nedarbo ir kokios nors kitos veiklos pasiūlos trūkumo, daugiau galimybių gauti finansinę ES paramą.
  • 2013 m. balandžio mėn. oficialiai priimta Rekomendacija dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos, kuria siekiama užtikrinti sėkmingą jaunimo perėjimą į darbo rinką.

Bendrinti šį puslapį