Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Ungdomssysselsättningsinitiativet

Sysselsättningsinitiativet är en av EU:s viktigaste ekonomiska resurser för att genomföra ungdomsgarantin. Det ska ge stöd till unga som bor i områden där ungdomsarbetslösheten var över 25 procent år 2012. Stödet utökades år 2017 till områden där ungdomsarbetslösheten var över 25 procent år 2016.

Initiativet vänder sig till unga som varken arbetar eller studerar, däribland långtidsarbetslösa och de som inte har registrerat sig som arbetssökande. Det ger riktat stöd till unga EU-invånare i områden med hög ungdomsarbetslöshet. Sysselsättningsinitiativet stöder

  • lärlingsplatser
  • praktikplatser
  • arbetsförmedling
  • vidareutbildning som ger kvalifikationer.

Sysselsättningsinitiativet bidrar till att genomföra ungdomsgarantin. Garantin innebär att EU-länderna ska se till att alla unga under 25 ska få ett bra erbjudande om jobb, vidareutbildning, lärlingsplats eller praktik inom fyra månader efter att de slutat skolan eller blivit arbetslösa.

Sysselsättningsinitiativet för unga kompletterar nationella insatser, bland annat de som får stöd från Europeiska socialfonden (ESF). Socialfonden hjälper inte bara enskilda individer utan bidrar också till att reformera arbetsmarknads- och utbildningsinstitutioner.

Sysselsättningsinitiativets totala budget (för alla stödberättigade EU-länder) är 8,8 miljarder euro för 2014–2020. Den ursprungliga budgeten var 6,4 miljarder euro, men i september 2016 föreslog kommissionen en budgetökning på grund av den fortsatt höga ungdomsarbetslösheten. I juni 2017 enades rådet och Europaparlamentet om att höja budgeten med 2,4 miljarder euro för 2017–2020.

Hälften av totalbudgeten kommer från en särskild budgetpost för ungdomssysselsättning och den andra hälften från nationella ESF-anslag. Pengarna från ESF kompletteras av de stödberättigade EU-ländernas egen finansiering. Syssselsättningsinitiativet genomförs i enlighet med reglerna för ESF.

För att snabbare komma igång med åtgärderna har EU-länderna redan fått en stor del av pengarna i form av förfinansiering, som år 2015 undantagsvis höjdes till 30 procent av budgetposten för sysselsättningsinitiativet.

Bakgrund

  • I februari 2013 beslöt Europeiska rådet att skapa ett ungdomssysselsättningsinitiativ för att öka EU-stödet till regioner och enskilda som drabbats av ungdomsarbetslöshet och sysslolöshet.
  • I april antogs en rekommendation om ungdomsgarantin för att se till att unga kommer in på arbetsmarknaden.

Dela den här sidan