Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Ungdomssysselsättningsinitiativet

Sysselsättningsinitiativet är en av EU:s viktigaste ekonomiska resurser för att genomföra ungdomsgarantin fram till 2023. EU lanserade initiativet 2013 för att ge stöd till unga i regioner där ungdomsarbetslösheten var över 25 procent.

Under åren 2021–2023 kan medlemsländerna få ökade resurser till sysselsättningsinitiativet och Europeiska socialfonden för att hjälpa unga som drabbats av coronakrisen tack vare de extra EU-pengarna inom initiativet React-EU (återhämtningsstöd för sammanhållning och till Europas regioner).

Sysselsättningsinitiativet vänder sig till unga som varken arbetar eller studerar, däribland långtidsarbetslösa och de som inte har registrerat sig som arbetssökande. Det ger riktat stöd till unga EU-invånare i områden med hög ungdomsarbetslöshet. Initiativet stöder

  • lärlingsplatser
  • praktikplatser
  • arbetsförmedling
  • vidareutbildning som ger kvalifikationer.

Sysselsättningsinitiativet bidrar till att genomföra ungdomsgarantin. Garantin innebär att EU-länderna kan se till att alla unga under 25 får ett bra erbjudande om jobb, vidareutbildning, lärlingsplats eller praktik inom fyra månader efter att de slutat skolan eller blivit arbetslösa.

Sysselsättningsinitiativet för unga kompletterar nationella insatser, bland annat de som får stöd från Europeiska socialfonden. Socialfonden hjälper inte bara enskilda individer utan bidrar också till att reformera sysselsättnings-, utbildnings- och socialsystemen och deras tjänster.

Finansiering

Programperioden 2021–2027

För perioden 2021–2027 har EU-institutionerna fört in sysselsättningsinitiativet för unga i Europeiska socialfonden+, samtidigt som man behåller fokus på ungdomssysselsättning.  Alla medlemsländer måste använda en lämplig del av sina medel från Europeiska socialfonden+ till riktade åtgärder och strukturreformer för att stödja sysselsättning och utbildning för unga.

Dessutom bör de länder som under 2017–2019 låg över EU-genomsnittet när det gäller antalet ungdomar mellan 15 och 29 år som varken arbetar eller studerar avsätta minst 12,5 % av medlen från Europeiska socialfonden+ till unga.

Programperioden 2014–2020

Sysselsättningsinitiativets totala budget uppgick till 8,9 miljarder euro för perioden 2014–2020. Den ursprungliga budgeten var 6,4 miljarder euro, men på grund av den fortsatt höga ungdomsarbetslösheten ökade EU budgeten med totalt 2,5 miljarder euro åren 2017, 2019 och 2020.

Hälften av totalbudgeten kom från en särskild budgetpost för ungdomssysselsättning och den andra hälften från Europeiska socialfonden. Stödberättigade medlemsländer kompletterade resurserna från Europeiska socialfonden med nationell medfinansiering. Syssselsättningsinitiativet genomfördes i enlighet med reglerna för Europeiska socialfonden.

För att snabbare komma igång med åtgärderna fick EU-länderna en stor del av pengarna i form av förfinansiering, som år 2015 undantagsvis höjdes till 30 procent av budgetposten för sysselsättningsinitiativet. 

Europaåret för ungdomar 2022

I december 2021 nåddes en politisk överenskommelse om Europaåret för ungdomar. Under 2022 kommer kommissionen att samordna en rad aktiviteter i nära kontakt med Europaparlamentet, medlemsländerna, regionala och lokala myndigheter, ungdomsorganisationer och ungdomarna själva.

Läs mer på Europeiska ungdomsportalen

Dela den här sidan