Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

An Tionscnamh Fostaíochta don Ógra

Tá an Tionscnamh Fostaíochta don Ógra ar cheann de na príomhfhoinsí airgid atá ag an Aontas le tacaíocht a thabhairt do Scéimeanna Ráthaíochta don Aos Óg. Cuireadh an Tionscnamh ar bun chun tacú le daoine óga a bhí ag cur fúthu i réigiúin ina raibh an ráta dífhostaíochta i measc na hóige os cionn 25% in 2012. Leathnaíodh scóip an tionscadail in 2017 chun na réigiúin sin a chlúdach ina raibh an ráta dífhostaíochta i measc na hóige os cionn 25% in 2016.

Is le daoine óga nach bhfuil fostaithe ná i mbun oideachais ná oiliúna, agus leo sin amháin a thacaíonn an Tionscnamh Fostaíochta don Ógra, daoine óga atá dífhostaithe go fadtéarmach agus daoine nach bhfuil cláraithe mar chuardaitheoirí poist san áireamh. Dá bharr sin, déantar deimhin de go bhfaigheann daoine óga an tacaíocht a bhfuil gá acu léi, sna codanna sin den Eoraip is mó ina bhfuil gá léi. Go hiondúil, is lena n-aghaidh seo a chuireann an Tionscnamh an t-airgead ar fáil:

  • printíseachtaí
  • tréimhsí oiliúna
  • socrúcháin poist
  • breisoideachas ar mhaithe le cáilíocht a ghnóthú.

Tugann an Tionscnamh tacaíocht chun an Scéim Ráthaíochta don Aos Óg a chur i bhfeidhm. De réir na scéime sin, ba cheart do na Ballstáit bearta a dhéanamh chun a chinntiú go ndéanfar post maith, cúrsa breisoideachais, printíseacht nó tréimhse oiliúna a thairiscint do dhaoine óga nach bhfuil níos sine ná 25 bliana d'aois laistigh de cheithre mhí tar éis dóibh an scoil a fhágáil nó a bpost a chailleadh.

Comhlánú é an Tionscnamh Fostaíochta don Ógra ar scéimeanna eile a bhíonn á reáchtáil ar an leibhéal náisiúnta – scéimeanna a bhfuil tacaíocht ó Chiste Sóisialta na hEorpa acu go háirithe – agus a bhfuil mar chuspóir leo scéimeanna ráthaíochta don aos óg a chur i bhfeidhm. Tá sé d'acmhainn ag Ciste Sóisialta na hEorpa níos mó a dhéanamh ná tacaíocht a chur ar fáil don duine aonair, agus go deimhin cuidíonn sé le seirbhísí agus forais fostaíochta, oideachais agus oiliúna a athchóiriú freisin.

buiséad iomlán €8.8 billiún ag an Tionscnamh Fostaíochta don Ógra (le haghaidh Bhallstáit incháilithe uile an Aontais Eorpaigh) don tréimhse 2014–20. Ba é €6.4 billiún an buiséad tosaigh a bhí aige don tréimhse 2014–2015 ach i mí Mheán Fómhair 2016, i bhfianaise an leibhéil ard dífhostaíochta a bhí ann i measc na hóige go fóill, bheartaigh an Coimisiún cur leis an mbuiséad sin. I mí an Mheithimh 2017, chinn an Chomhairle agus an Pharlaimint €2.4 billiún breise a chur le buiséad an Tionscnaimh Fostaíochta don Ógra do na Ballstáit lena mbaineann an tionscnamh don tréimhse 2017–2020.

€8.8 billiún an buiséad iomlán atá aige: is as buiséad atá tiomnaithe d'fhostaíocht don ógra €4.4. billiún de, agus is as Ciste Sóisialta na hEorpa an €4.4. billiún eile. Cuirtear airgead as acmhainní dílse na mBallstát lena mbaineann an tionscnamh leis an sciar sin ón gCiste Sóisialta. Cuirtear an Tionscnamh i bhfeidhm de réir rialacha Chiste Sóisialta na hEorpa.

Chun dlús a chur le bearta an Tionscnaimh ar an leibhéal náisiúnta, cuireadh maoiniú nach beag i bhfoirm réamh-mhaoiniú ar fáil do na Ballstáit, agus in 2015 tháinig ardú ar an réamh-mhaoiniú sin nuair a cinneadh 30% den bhuiséad atá tiomnaithe don Tionscnamh Fostaíochta don Ógra a chur ar fáil go heisceachtúil do na Ballstáit.

Cúlra

  • I mí Feabhra 2013, thoiligh an Chomhairle Eorpach an Tionscnamh Fostaíochta don Ógra a chur ar bun d’fhonn méadú a dhéanamh ar an tacaíocht airgeadais a chuireann an tAontas ar fáil do na réigiúin agus do na daoine aonair sin is mó atá ar míchaoi ó thaobh dhífhostaíocht i measc na hóige agus neamhghníomhaíochta de.
  • I mí Aibreáin 2013, glacadh go hoifigiúil leis an Moladh maidir leis an Ráthaíocht don Aos Óg chun éascaíocht a dhéanamh do dhaoine óga dul isteach go réidh sa saol oibre.

An leathanach seo a chomhroinnt: