Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Posilnená záruka pre mladých ľudí

Čo je to posilnená záruka pre mladých ľudí?

Posilnená záruka pre mladých ľudí je záväzok všetkých členských štátov zabezpečiť, aby mali všetci mladí ľudia vo veku menej ako 30 rokov k dispozícii kvalitnú ponuku

  • zamestnania,
  • ďalšieho vzdelávania,
  • učňovskej prípravy,
  • stáže,

a to v lehote štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení vzdelávania.

Všetky členské štáty EÚ sa v odporúčaní Rady z októbra 2020 zaviazali realizovať posilnenú záruku pre mladých ľudí. Odporúčanie vychádza z návrhu Komisie, ktorý je súčasťou balíka na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Systém záruky pre mladých ľudí prináša mladým ľuďom príležitosti a je výrazným stimulom pre štrukturálne reformy a inovácie. Väčšina verejných služieb zamestnanosti (VSZ) vďaka tomu zlepšuje a rozširuje služby pre mladých ľudí.

Po približne siedmych rokoch, tesne pred pandémiou COVID-19, klesol podiel mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), o približne 1,7 milióna v celej EÚ. Nezamestnanosť mladých ľudí v celej EÚ klesla do februára 2020, len niekoľko týždňov pred zavedením opatrení na obmedzenie pohybu v súvislosti s pandémiou, na rekordne nízku úroveň 14,9 %.

Hoci zlepšenie makroekonomických podmienok jednoznačne zohralo svoju úlohu, dôkazy naznačujú, že záruka pre mladých ľudí mala zásadný transformačný účinok. Viac ako 24 miliónov mladých ľudí, ktorí boli zaregistrovaní v systémoch záruky pre mladých ľudí, využilo ponuky práce, vzdelávania pre dospelých, učňovskej prípravy a stáží.

Národné plány implementácie záruky pre mladých ľudí

Ako sa posilnila záruka pre mladých ľudí?

Keďže bezprecedentná kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 naďalej neúmerne postihuje mladých ľudí, existuje väčšinová zhoda v tom, že musíme rýchlo konať. Posilnená záruka pre mladých ľudí zintenzívňuje komplexnú podporu zamestnanosti mladých ľudí v celej EÚ, pričom oslovuje širšiu cieľovú skupinu vo veku 15 až 29 rokov.

Zameriava sa na milióny mladých ľudí ohrozených nezamestnanosťou, ktorí nemôžu vstúpiť na dnešný trh práce, pričom nestráca zo zreteľa ani aktiváciu najťažšie dosiahnuteľných osôb, ktoré už roky čelia viacerým prekážkam. Posilnená záruka pre mladých ľudí dosahuje svoje ciele prostredníctvom prispôsobených, individualizovaných prístupov; mladým ľuďom poskytuje primerané úrovne poradenstva a pomoc pri hľadaní rýchlokurzov alebo prípravných seminárov, ak sa preukáže, že si potrebujú zvýšiť úroveň zručností.

V týchto prístupoch sa zohľadňujú informácie o miestnom trhu práce ovplyvnené dôsledkami pandémie COVID-19, pričom sa uznávajú príležitosti, ktoré prináša zrýchľujúca sa digitálna a zelená transformácia.

Podpora EÚ

Odporúčanie je podporené zásadným financovaním EÚ v rámci programu NextGenerationEU a dlhodobého rozpočtu EÚ

EÚ poskytuje politickú podporu a zabezpečuje činnosti vzájomného učenia s cieľom pomôcť členským štátom posilniť infraštruktúru a opatrenia na posilnenie záruk pre mladých ľudí. EÚ zároveň monitoruje dosiahnutý pokrok vo všetkých členských štátoch. 

Viac o podpore EÚ

Zdieľať stránku