Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Jamstvo za mlade

Kaj je jamstvo za mlade

Jamstvo za mlade je zaveza vseh držav članic, da mlajšim od 25 let zagotovijo kakovostno ponudbo za:

 • zaposlitev
 • nadaljevanje šolanja
 • vajeniško mesto
 • pripravništvo oz. delovno prakso

in sicer v štirih mesecih od dne, ko postanejo brezposelni ali ko končajo formalno izobraževanje.

Vse države EU so se uvedbi jamstva za mlade zavezale s Priporočilom Sveta aprila 2013.

Memo – Sporočilo o jamstvu za mlade in pobudi za zaposlovanje mladih: vprašanja in odgovori (oktober 2016)

Dosedanji napredek

Jamstvo za mlade je uveljavljeno v celotni EU in je pomagalo izboljšati življenje milijonom mladih Evropejcev.

 • Od leta 2014 do danes se je v sheme jamstva za mlade vsako leto vključilo več kot 5 milijonov mladih.
 • Od leta 2014 do danes je vsako leto več kot 3,5 milijona mladih, vključenih v sheme jamstva za mlade, sprejelo ponudbo za zaposlitev, nadaljnje šolanje, pripravništvo/delovno prakso, vajeniško mesto.  
 • Več kot dve tretjini mladih, ki so leta 2016 izstopili iz sheme jamstva za mlade, je sprejelo ponudbo za zaposlitev, izobraževanje, pripravništvo/delovno prakso ali vajeništvo.
 • Pobuda za zaposlovanje mladih je neposredno podprla več kot 1,7 milijona mladih v Evropski uniji.

Videoposnetki: Jamstvo za mlade/Pobuda za zaposlovanje mladih: pripovedi in projekti

Štiri leta po uvedbi jamstva za mlade se je položaj na trgu dela za mlade občutno izboljšal:

 • v EU je skoraj 2 milijona manj brezposelnih mladih in milijon manj mladih, ki niso ne zaposleni ne vključeni v izobraževanje in usposabljanje
 • stopnja brezposelnost mladih, ki je bila najvišja leta 2013 pri 23,7 %, se je znižala na 18,7 % leta 2016
 • delež mladih v starosti 15–24 let, ki niso ne zaposleni ne vključeni v izobraževanje in usposabljanje, se je zmanjšal s 13,2 % leta 2012 na 11,5 % leta 2016

Res je sicer, da je te trende treba razlagati v okviru cikličnih dejavnikov, toda jamstvo za mlade jih z odpiranjem možnosti za mlade vsekakor pospešuje.

Sporočilo: Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih tri leta pozneje

Informativni pregled EU: Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih tri leta pozneje

Zgodbe o uspehu

Jamstvo za mlade je v marsičem olajšalo strukturne reforme in inovativno oblikovanje politik v državah članicah EU. Države članice so v obdobju 2013–2015 sprejele skupno 132 ukrepov v zvezi s trgom dela mladih, kar kaže na velik poudarek na politiki zaposlovanja mladih. Države članice je mogoče razdeliti v tri skupine glede na to, kako močna reformna sila je bilo jamstvo za mlade.

slika treh skupin držav V prvi skupini so države, ki pospešeno izvajajo reforme: Belgija, Bolgarija, Francija, Hrvaška, Italija, Litva, Latvija, Madžarska, Poljska, Portugalska, Slovenija. Države v skupini

V okviru nacionalnih shem jamstva za mlade so uvedli pomembne reforme in inovativne ukrepe.

 • Tako so na primer v Bolgariji leta 2015 vzpostavili mrežo mediatorjev za mlade, da bi z mladimi, ki niso prijavljeni na zavodu za zaposlovanje ter niso zaposleni ali vključeni v izobraževanje/usposabljanje, vzpostavili stik v njihovem neposrednem okolju in jih vključili v trg dela. Mediatorji za mlade delujejo kot posredniki med mladimi in javnimi ustanovami za socialne, zdravstvene, izobraževalne in druge storitve.
 • V Španiji so izvedli temeljito strukturno reformo sistema vajeništva in dosegli, da se je število vajeniških mest zgolj v treh letih (2013–2016) povečalo s 4 000 na 15 000. V tem obdobju se je število podjetij, ki sodelujejo v sistemu vajeništva, povečalo z zgolj 500 na 5 660.
 • Na Finskem so leta 2015 odprli svetovalne centre, ki po načelu vse na enem mestu omogočajo in poenostavljajo storitve za mlade ter preprečujejo podvajanje dejavnosti. Centre so do zdaj odprli v 35 mestih in so namenjeni osnovni podpori (večinoma brez pogojev) mladim do 30. leta, tudi osebnemu svetovanju, urejanju življenja, poklicnemu načrtovanju, socialnim spretnostim ter izobraževanju in zaposlovanju.

Delovni dokument služb Komisije o izvajanju jamstva za mlade in delovanju pobude za zaposlovanje mladih vsebuje pregled še drugih nacionalnih reform in ukrepov.

Delovanje shem jamstva za mlade

Priprava in izvajanje shem jamstva za mlade zahteva močno partnerstvo ključnih deležnikov: javnih organov, javnih služb za zaposlovanje, ponudnikov poklicnega svetovanja, izobraževalnih ustanov, služb za pomoč mladim, podjetij, delodajalcev, sindikatov itd.

Bistvenega pomena je zgodnje in hitro ukrepanje v podporo zaposlovanju mladih, pogosto so potrebne tudi strukturne reforme, denimo spremembe v sistemih poklicnega izobraževanja ter krepitev zmogljivosti javnih služb za zaposlovanje, da lahko izvajajo sheme jamstva za mlade.

EU podpira države članice pri uvedbi nacionalnih shem jamstva za mlade, in sicer s precejšnjimi finančnimi sredstvi, podporo politikam in dejavnostmi medsebojnega učenja. Evropska komisija je tako vsaki državi članici pomagala pripraviti in uresničiti nacionalni načrt izvajanja jamstva za mlade. Komisija spodbuja tudi izmenjavo najboljših praks med državami, zlasti s programom vzajemnega učenja iz evropske strategije zaposlovanja.

Stroški in koristi jamstva za mlade

Po nedavnih raziskavah so koristi nacionalnih shem jamstva za mlade veliko večje od stroškov. Ocenjeni stroški uvedbe shem jamstva za mlade v vseh državah članicah EU znašajo skupaj okoli 50 milijard evrov letno oziroma 0,39 % BDP (vir: Eurofound – Družbena vključenost mladih).

Vendar bi bila cena za neukrepanje veliko večja. Mladi, ki niso zaposleni ali vključeni v izobraževanje/usposabljanje, predvidoma stanejo EU 162 milijard evrov (1,21 % BDP) na leto – skupno stroški podpore in izpada dohodkov in davkov (vir: Eurofound – Prehod mladih iz šole v zaposlitev v Evropi).

Vendar niso nujno dragi vsi ukrepi jamstva za mlade. Učinkovitejše in boljše sodelovanje med deležniki denimo je mogoče doseči brez velikih finančnih sredstev.

Financiranje

Če naj države uresničijo jamstvo za mlade, morajo proračunska sredstva prednostno nameniti zaposlovanju mladih in tako preprečiti večje stroške v prihodnosti. EU bo nacionalna sredstva za te sheme dopolnila s sredstvi iz Evropskega socialnega sklada in pobude za zaposlovanje mladih.

Povej naprej