Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Tugevdatud noortegarantii

Mis on tugevdatud noortegarantii?

Tugevdatud noortegarantii on kõigi liikmesriikide võetud kohustus, millega nad tagavad, et kõik alla 30-aastased noored saavad kas kvaliteetse

nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või haridussüsteemist lahkumist.

Kõik ELi riigid on võtnud kohustuse rakendada nõukogu 2020. aasta aprilli soovituses käsitletud tugevdatud noortegarantiid. Soovitus põhineb komisjoni ettepanekul, mis on osa noorte tööhõive toetuspaketist.

Mida on seni saavutatud?

Noortegarantii abil on loodud noortele võimalusi ning see on andnud märkimisväärse panuse struktuurireformidesse ja innovatsiooni. Selle tulemusel on suurem osa riiklikest tööturuasutustest parandanud ja laiendanud oma noortele suunatud teenuseid.

Umbes seitsme aasta jooksul, vahetult enne COVID-19 pandeemiat, vähenes mittetöötavate ja mitteõppivate noorte (NEET-noorte) arv ELis ligikaudu 1,7 miljoni võrra. Noorte töötus oli 2020. aasta veebruariks langenud rekordiliselt madalale tasemele (14,9%) vaid mõni nädal enne pandeemiaga seotud liikumispiirangute kehtestamist kogu ELis.

Kuigi ka paraneval makromajanduslikul kontekstil oli selles kindlasti oma osa, viitavad tõendid sellele, et noortegarantiil oli suur ümberkujundav mõju. Noortegarantii kavades registreerunud 24 miljonit noort alustasid tööd, jätkasid haridusteed, osalesid õpipoisiõppes või olid praktikal.

Riiklikud noortegarantii rakenduskavad

Kuidas on noortegarantiid tugevdatud?

Kuna COVID-19 pandeemia põhjustatud enneolematu kriis mõjutab noori jätkuvalt ebaproportsionaalselt, ollakse üksmeelel selles, et peame tegutsema kiiresti. Tugevdatud noortegarantii suurendab kogu ELis noortele kättesaadavat ulatuslikku tööalast toetust, jõudes nüüd laiema sihtrühmani, kuhu kuuluvad 15–29-aastased noored.

See hõlmab miljoneid töötuid noori, kellel ei õnnestu siseneda tänapäeva tööturule, jätmata tähelepanuta neid noori, kelleni on kõige keerulisem jõuda ja kes võivad juba aastaid seista silmitsi mitmete takistustega. Tugevdatud noortegarantii teeb kõike seda kohandatud ja individualiseeritud lähenemisviiside abil. Selle raames pakutakse noortele asjakohast juhendamist ja aidatakse neil leida kiirkursus või väljaõppelaager, kui on vaja oskusi täiendada.

Selliste lähenemisviiside puhul võetakse arvesse COVID-19 tagajärgedest mõjutatud tööturgu ning võetakse arvesse võimalusi, mida pakub üha kiirem üleminek digitehnoloogiale ja rohelisele majandusele.

ELi toetus

Soovitust toetab märkimisväärne ELi rahastus taasterahastu „NextGenerationEU“ ja ELi pikaajalise eelarve raames.

EL pakub toetuseks poliitkastrateegiaid ja vastastikku õppimise võimalusi, et aidata liikmesriikidel tõhustada tugevdatud noortegarantii jaoks taristut ja meetmeid. EL jälgib ka liikmesriikide edusamme. 

Lisateave ELi toetuse kohta

Jaga seda lehte