Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Tugevdatud noortegarantii

Mis on noortegarantii?

Noortegarantii on kõigi liikmesriikide võetud kohustus, millega nad tagavad, et kõik alla 25-aastased noored saavad kvaliteetse

nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või formaalharidussüsteemist lahkumist.

Kõik ELi riigid on võtnud kohustuse rakendada nõukogu 2013. aasta aprilli soovituses käsitletud noortegarantiid.

Komisjoni ettepanek tööhõivesilda käsitleva nõukogu soovituse kohta on osa noorte tööhõive toetamise kavast ning tugevdab sellisena noortegarantiid ja kiirendab muu hulgas kogu ELis haavatavate noorteni jõudmist. Samuti laiendatakse sellega vanusevahemikku kuni 29-aastasteni.

Mida on seni saavutatud?

Noortegarantii on saanud tegelikkuseks üle kogu ELi ja see on aidanud parandada miljonite noorte eurooplaste elu.

  • Alates 2014. aastast on noortegarantii kavade raames igal aastal registreeritud rohkem kui 5 miljonit noort.
  • Alates 2014. aastast võttis igal aastal enam kui 3,5 miljonit noortegarantii kavaga ühinenud noort vastu töö-, jätkuõppe-, praktika- või õpipoisiõppe pakkumise. 
  • Noortegarantii algatuse raames on antud otsest abi üle 2,4 miljonile noorele üle kogu ELi.

Videod: Noortegarantii / noorte tööhõive algatuse raames saadud kogemused ja projektid

Viis aastat pärast algatuse käivitamist on noorte tööturg märkimisväärselt paranenud:

  • ELis on vähenenud noorte töötute arv 2,3 miljoni ning mittetöötavate ja mitteõppivate noorte (NEET-noored) arv 1,8 miljoni võrra.
  • Noorte töötuse määr on 2013. aasta tipptasemelt (24%) langenud 2019. aastal 14%ni.
  • 15–24-aastaste mittetöötavate ja mitteõppivate noorte (NEET-noored) osakaal on langenud 2012. aasta 13,2%lt 10,3%ni 2018. aastal.

Paranev majanduslik olukord Euroopas on kasu toonud ka noortele. Seni saavutatud edusammude põhjal võib öelda, et noortegarantii on osutunud vajalikuks. Selle abil on loodud noortele võimalusi ning see on andnud märkimisväärse panuse struktuurireformidesse ja innovatsiooni.

Komisjon jätkab riiklike noortegarantiide kavade täieliku kasutuselevõtu toetamist. ELi kohustusi seoses noortegarantiiga on kinnitatud ka Euroopa sotsiaalõiguste sambas.

Teatis: noortegarantii ja noorte tööhõive algatus kolm aastat hiljem

ELi teabeleht noortegarantii ja noorte tööhõive algatuse kohta

Edulood

Ülevaate täiendavatest riiklikest reformidest ja meetmetest leiate

Kuidas noortegarantii kavad luuakse?

Noortegarantii tähelepanu keskmes on varajane sekkumine ning mittetöötavate ja mitteõppivate noorte teavitamine ning selles tuuakse esile vajakajäämised seoses noortele töötutele teenuste osutamisega. Selle tulemusel on suurem osa riiklikest tööturuasutustest parandanud ja laiendanud oma noortele suunatud teenuseid.

Õpipoisiõppe ja praktika reformid on aidanud noori tööturu jaoks paremini ette valmistada ning varustada neid asjakohaste oskustega. Tööhõive-, haridus-, sotsiaal- ja noortepoliitika kooskõlastamine on paranenud. Loodud on uued partnerlused sotsiaalpartnerite, noorsooteenistuste ja noorteorganisatsioonide vahel.

EL on toetanud liikmesriike nende riiklike noortegarantii rakenduskavade väljatöötamisel. Komisjon aitab teostada järelevalvet riiklike kavade rakendamise üle ja hõlbustab üksteiselt õppimist Euroopa tööhõivestrateegia vastastikuse õppimise programmi ning Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi kaudu.

Rahastamine

Noorte tööhõive algatus koos märkimisväärsete Euroopa Sotsiaalfondi investeeringutega on ELi peamised rahalised vahendid noortegarantii rakendamise toetamiseks 2014.–2020. aasta programmitöö perioodil.

Noorte tööhõive algatus alustas 6,4 miljardi euro suuruse eelarvega kõige enam mõjutatud liikmesriikide jaoks. Tänu selle positiivsele mõjule suurendati 2017. aastal nimetatud vahendeid 8,8 miljardi euroni.

Seades noorte tööhõive oma riiklikes eelarvetes esikohale, saavad liikmesriigid vältida suuremaid kulusid tulevikus.

Jaga seda lehte