Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Den förstärkta ungdomsgarantin

Vad är ungdomsgarantin?

Ungdomsgarantin är ett åtagande från EU-länderna som innebär att alla under 25 år ska få ett seriöst erbjudande om

  • jobb
  • vidareutbildning
  • lärlingsplats
  • praktik

inom fyra månader efter att de har blivit arbetslösa eller gått klart en utbildning.

rådets rekommendation från april 2013 lovade alla EU-länder att införa ungdomsgarantin.

För att hjälpa unga att få jobb har kommissionen lagt fram ett förslag till rådets rekommendation om en väg till jobb för nästa generation. Med förslaget vill man stärka ungdomsgarantin, nå ut bättre till utsatta unga i hela EU och höja åldersgränsen för stöd till 29 år.

Vad har man gjort hittills?

Ungdomsgarantin har nu införts i hela EU och har bidragit till att ge miljontals unga bättre förutsättningar.

  • Sedan 2014 har fler än 5 miljoner unga varje år anmält sig till ungdomsgarantin.
  • Varje år accepterar över 3,5 miljoner unga ett erbjudande om jobb, utbildning, praktik eller lärlingsplats. 
  • Sysselsättningsinitiativet för unga har gett direkt stöd till över 2,4 miljoner unga i EU.

Videoklipp: berättelser och projekt

Efter fem år med ungdomsgarantin har många unga lyckats etablera sig på arbetsmarknaden.

  • Det finns 2,3 miljoner färre unga arbetslösa i EU och 1,8 miljon färre unga som varken arbetar eller studerar.
  • Ungdomsarbetslösheten har minskat från en högstanivå på 24 % år 2013 till 14 % år 2019.
  • Andelen unga mellan 15 och 24 som varken arbetar eller studerar har minskat från 13,2 % år 2012 till 10,3 % år 2018.

Den förbättrade ekonomiska situationen i Europa har gynnat de unga, och ungdomsgarantin tycks också ha bidragit. Den har skapat möjligheter för unga och drivit på strukturreformer och innovation.

Kommissionen kommer att fortsätta sitt arbete för att se till att alla länder inför nationella ungdomsgarantisystem. EU har befäst sitt åtagande för ungdomsgarantin i den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Meddelande: Ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga efter tre år

Faktablad: Ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga – situationen i EU

Exempel på projekt

Här kan du se en översikt över ländernas olika reformer och insatser:

Hur genomförs ungdomsgarantin?

Ungdomsgarantin sätter fokus på tidiga insatser. Det är också viktigt att nå unga som varken arbetar eller studerar och att ge arbetslösa ungdomar bättre hjälp. De flesta arbetsförmedlingar har därför förbättrat och utökat sina tjänster för ungdomar.

Reformer av lärlings- och praktiksystemen har gett de unga bättre möjligheter att förbereda sig för arbetsmarknaden och skaffa relevanta färdigheter. Man har också blivit bättre på att samordna sysselsättnings-, utbildnings-, social- och ungdomspolitiken. Nya partnerskap har bildats med arbetsmarknadens parter, tjänster för ungdomar och ungdomsorganisationer.

EU har hjälpt länderna att ta fram en egen plan för ungdomsgarantin. Kommissionen hjälper till att följa upp hur de nationella systemen genomförs och underlättar utbyte av bästa praxis genom programmet för ömsesidigt lärande inom den europeiska sysselsättningsstrategin och insatser som finansieras genom EU:s program för sysselsättning och social innovation (Easi).

Vem betalar?

Sysselsättningsinitiativet för unga och Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste finansieringskällor för att hjälpa länderna att genomföra ungdomsgarantin under 2014–2020.

Sysselsättningsinitiativet för unga började med 6,4 miljarder euro för de värst drabbade EU-länderna. När man såg de goda resultaten ökades budgeten till 8,8 miljarder euro 2017.

Genom att prioritera ungdomssatsningar i sina budgetar kan EU-länderna undvika högre kostnader i framtiden.

Dela den här sidan