Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Gwarancja dla młodzieży

Czym jest „gwarancja dla młodzieży”?

Gwarancja dla młodzieży to zobowiązanie wszystkich państw członkowskich do zagwarantowania, by wszyscy młodzi ludzie poniżej 25. roku życia otrzymali dobrej jakości ofertę

 • zatrudnienia
 • kształcenia ustawicznego
 • przygotowania zawodowego
 • stażu

w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego.

W zaleceniu Rady z kwietnia 2013 r. wszystkie kraje UE opowiedziały się za wdrożeniem gwarancji dla młodzieży.

Zestawienie informacji – Komunikat dotyczący gwarancji dla młodzieży i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych: pytania i odpowiedzi (październik 2016 r.)

Co zrobiono do tej pory?

Gwarancja dla młodzieży stała się rzeczywistością w całej UE i przyczyniła się do poprawy życia milionów młodych Europejczyków.

 • Od 2014 r. w programach gwarancji dla młodzieży co roku rejestruje się ponad 5 mln młodych ludzi.
 • Od tamtej pory co roku ponad 3,5 mln młodych ludzi zarejestrowanych w tych programach przyjmuje ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, odbycia stażu lub udziału w przygotowaniu zawodowym. 
 • Ponad dwie trzecie młodych osób, które zakończyły udział w programie gwarancji dla młodzieży w 2016 r., podjęło pracę lub rozpoczęło dalsze kształcenie albo wzięło udział w przygotowaniu zawodowym lub stażu.
 • Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zapewniła bezpośrednie wsparcie ponad 1,7 mln młodych ludzi w całej UE.

Nagrania wideo: Gwarancja dla młodzieży / Relacje uczestników i projekty

Cztery lata od wprowadzenia programu gwarancji dla młodzieży możliwości młodych ludzi na rynku pracy znacznie się poprawiły:

 • W UE mamy teraz prawie 2 mln mniej młodych bezrobotnych i o milion mniej młodych osób, które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (tzw. młodzież NEET).
 • Bezrobocie młodzieży spadło z rekordowego poziomu 23,7 proc. w 2013 r. do 18,7 proc. w 2016 r.
 • Odsetek osób w wieku 15–24 lat, które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (młodzież NEET), spadł z 13,2 proc. w 2012 r. do 11,5 proc. w 2016 r.

Nawet jeśli takie trendy należy rozpatrywać na tle czynników cyklicznych, można stwierdzić, że gwarancja dla młodzieży przyspiesza poprawę sytuacji przez zwiększanie szans młodych osób na rynku pracy.

Komunikat: Gwarancja dla młodzieży i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – podsumowanie trzech lat działań

Zestawienie informacji z UE dotyczących gwarancji dla młodzieży i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – podsumowanie trzech lat działań

Prawdziwe historie

Gwarancja dla młodzieży znacznie ułatwiła reformy strukturalne i innowacje w zakresie kształtowania polityki w krajach UE. W latach 2013–2015 państwa członkowskie przyjęły łącznie 132 instrumenty rynku pracy dotyczące młodych ludzi, kładąc silny nacisk na politykę na rzecz zatrudnienia młodzieży. Państwa członkowskie można podzielić na trzy grupy odpowiednio do stopnia, w jakim gwarancja dla młodzieży była siłą napędową reform.

Obrazek pokazujący podział krajów na grupy. Do pierwszej grupy – krajów z przyspieszonym programem reform – należą następujące państwa: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Słowenia, Węgry i Włochy. Kraje należące do grupy

W ramach krajowych programów gwarancji dla młodzieży wdrożono istotne reformy i innowacyjne środki.

 • Na przykład w Bułgarii w 2015 r. utworzono sieć mediatorów młodzieżowych, aby dotrzeć do niezarejestrowanej młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się w jej bezpośrednim otoczeniu i aby ją zmobilizować. Mediatorzy młodzieżowi działają jako pośrednicy w kontaktach z instytucjami publicznymi, które oferują usługi socjalne, zdrowotne, oświatowe i inne.
 • System przygotowania zawodowego w Hiszpanii przeszedł znaczące reformy strukturalne, co doprowadziło do wzrostu liczby osób korzystających z tego systemu z 4 000 do 15 000 w ciągu zaledwie trzech lat (w okresie 2013–2016). W tym samym czasie liczba przedsiębiorstw oferujących szkolenia z zakresu przygotowania zawodowego wzrosła z zaledwie 500 aż do 5 660.
 • W 2015 r. Finlandia otworzyła centralne punkty doradztwa dla młodych osób w celu ulepszenia i uproszczenia usług na rzecz młodych ludzi i uniknięcia powielania działań. Do tej pory takie punkty założono w 35 gminach. Oferują one wszystkim osobom w wieku do 30 lat pomoc nieuwarunkowaną wysokimi wymogami, w tym indywidualne porady i doradztwo ogólne, wsparcie na drodze życiowej, planowanie ścieżki zawodowej, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, a także wsparcie dotyczące kształcenia i zatrudnienia.

W dokumencie roboczym służb Komisji w sprawie wdrożenia gwarancji dla młodzieży i realizacji Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych można znaleźć przegląd innych krajowych reform i środków.

Jak to wygląda w praktyce?

Opracowanie i wprowadzenie w życie systemu gwarancji dla młodzieży wymaga silnych partnerstw między wszystkimi zainteresowanymi stronami: władzami publicznymi, służbami zatrudnienia, podmiotami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego, instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, służbami wsparcia dla młodzieży, przedsiębiorcami, pracodawcami, związkami zawodowymi itp.

Zasadnicze znaczenie mają wczesna interwencja i środki skutkujące szybkim działaniem w celu wsparcia aktywizacji młodych osób. W wielu przypadkach potrzebne są reformy strukturalne, np. w zakresie poprawy systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz umiejętności publicznych służb zatrudnienia w zakresie wdrażania gwarancji dla młodzieży.

UE wspiera państwa członkowskie we wprowadzaniu ich krajowych programów gwarancji dla młodzieży, oferując im znaczną pomoc finansową i pomoc w zakresie polityki oraz podejmując działania w zakresie wzajemnego uczenia się. Co istotne, Komisja Europejska pomogła każdemu krajowi UE w opracowaniu i realizacji planu wdrażania krajowej „gwarancji dla młodzieży”. Komisja ułatwia również wymianę najlepszych praktyk między rządami poszczególnych krajów, w szczególności w ramach programu wzajemnego uczenia się będącego częścią europejskiej strategii zatrudnienia.

Czy to się opłaca?

Z najnowszych badań wynika, że korzyści znacznie przewyższają koszty wprowadzenia krajowych programów gwarancji dla młodzieży. Całkowity szacunkowy koszt tworzenia programów gwarancji dla młodzieży we wszystkich państwach członkowskich UE wynosi ok. 50 mld euro rocznie, czyli ok. 0,39 proc. PKB (źródło: EUROFOUND – Włączenie społeczne ludzi młodych).

Jednak brak działań byłby znacznie bardziej kosztowny. Według szacunków Unia wydaje na młodych ludzi, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie odbywają szkoleń, 162 mld euro rocznie (1,21 proc. PKB) – kwota ta obejmuje zasiłki oraz utracone zarobki i podatki (źródło: Eurofound – Tendencje w zakresie przechodzenia od kształcenia do zatrudnienia wśród młodzieży w Europie).

Nie wszystkie środki w ramach gwarancji dla młodzieży muszą dużo kosztować. Na przykład silniejsze partnerstwo między zainteresowanymi stronami jest skuteczne i nie wymaga dużych nakładów pieniężnych.

Finansowanie

Aby inicjatywa zaczęła przynosić rezultaty i aby uniknąć wyższych kosztów w przyszłości, zatrudnienie młodzieży powinno zająć ważną pozycję w budżetach krajowych. UE zasili środki budżetowe krajów UE przeznaczone na te programy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży.

Udostępnij tę stronę