Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Uzlabotā garantija jauniešiem

Kas ir garantija jauniešiem?

Garantija jauniešiem ir visu dalībvalstu apņemšanās nodrošināt, lai visi jaunieši, kas vēl nav sasnieguši 25 gadu vecumu, saņemtu kvalitatīvu piedāvājumu

  • stāties darbā,
  • turpināt izglītošanos,
  • būt māceklim,
  • stažēties.

Šis piedāvājums viņiem būtu jāsaņem četru mēnešu laikā no dienas, kad viņi palikuši bez darba vai pārtraukuši formālo izglītošanos.

Visas valstis izteikušas gatavību īstenot garantiju jauniešiem ar Padomes 2013. gada ieteikumu.

Komisijas priekšlikums Padomes ieteikumam par tiltu uz darbvietām nākamajai paaudzei ir daļa no Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas. Šis priekšlikums papildina Garantiju jauniešiem un cita starpā palīdz ātrāk visā ES īstenot neaizsargātiem jauniešiem paredzētus pasākumus. Tas arī paaugstina vecuma cenzu līdz 29 gadu vecumam.

Līdzšinējie sasniegumi

Garantija jauniešiem ir kļuvusi par realitāti visā ES un palīdzējusi uzlabot miljoniem Eiropas jauniešu dzīvi.

  • Kopš 2014. gada katru gadu vairāk nekā 5 miljoni jauniešu reģistrējas dalībai ar garantiju jauniešiem saistītajās shēmās.
  • Kopš tā laika katru gadu vairāk nekā 3,5 miljoni jauniešu, kuri bija reģistrējušies dalībai šajā programmā, pieņēma piedāvājumu stāties darbā, turpināt mācības, stažēties vai piedalīties profesionālā apmācībā mācekļa statusā. 
  • Jauniešu nodarbinātības iniciatīva ir nodrošinājusi tiešu palīdzību vairāk nekā 2,4 miljoniem jauno cilvēku visā ES.

Videomateriāli: garantija jauniešiem / ar jauniešu nodarbinātības iniciatīvu saistīti stāsti un projekti

Piecu gadu laikā, kopš tika izveidota garantija jauniešiem, jauniešu rezultāti darba tirgū ir būtiski uzlabojušies.

  • Bez darba esošo jauniešu skaits ES ir samazinājies par turpat 2,3 miljoniem, bet tādu jauniešu skaits, kuri nestrādā, nemācās vai nepiedalās apmācībā, ir samazinājies par 1,8 miljoniem.
  • Jauniešu bezdarba līmenis no sava maksimuma punkta 24 % 2013. gadā ir samazinājies līdz 14 % 2019. gadā.
  • Tādu 15–24 gadus vecu jauniešu īpatsvars, kuri nestrādā vai nemācās vai nepiedalās apmācībā, ir samazinājies no 13,2 % 2012. gadā līdz 10,3 % 2018. gadā.

Ekonomiskās situācijas uzlabošanās Eiropā nākusi par labu jauniešiem. Līdz šim sasniegtais progress liecina arī par to, ka garantija jauniešiem novedusi pie reālām pārmaiņām. Tā ir radījusi jauniešiem iespējas un ir spēcīgs strukturālo reformu un inovāciju virzītājspēks.

Komisija turpinās atbalstīt tādu nacionālo shēmu pilnīgu ieviešanu, kuras saistītas ar garantiju jauniešiem. ES apņemšanās attiecībā uz garantiju jauniešiem ir apstiprināta Eiropas Sociālo tiesību pīlārā.

Paziņojums: “Garantija jauniešiem un jaunatnes nodarbinātības iniciatīva – pēc trīs gadiem”

ES faktu lapa par garantiju jauniešiem un jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu

Veiksmes stāsti

Pārskatu par citām valsts līmeņa reformām un pasākumiem varat skatīt

Kā tiek izveidotas ar garantiju jauniešiem saistītas shēmas?

Garantija jauniešiem ir novirzījusi akcentu uz agrīnu iejaukšanos, darbu ar jauniešiem, kas ir bez darba un nemācās, un vērsusi uzmanību uz nepilnībām tādu pakalpojumu sniegšanā, kuri domāti jauniešiem bez darba. Tā rezultātā vairums valsts nodarbinātības dienestu ir uzlabojuši pakalpojumus jauniešiem un paplašinājuši viņu aptvērumu.

Reformas mācekļu apmācības un stažēšanās jomā ir palīdzējušas uzlabot jauniešu sagatavotību darba tirgum un veidot nepieciešamās​ prasmes. Politiskā koordinācija starp nodarbinātības, izglītības, sociālās un jaunatnes politikas jomām ir palielinājusies. Ir izveidotas jaunas partnerības ar sociālajiem partneriem, jaunatnes dienestiem un jaunatnes organizācijām.

ES atbalsta dalībvalstis ar garantijas jauniešiem īstenošanu saistīto nacionālo plānu izstrādē. Komisija palīdz uzraudzīt nacionālo shēmu īstenošanu un veicina savstarpēju mācīšanos, izmantojot Eiropas Nodarbinātības stratēģijas savstarpējās mācīšanās programmu un darbības, ko finansē no ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI).

Finansējums

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva kopā ar nozīmīgām mērķinvestīcijām no Eiropas Sociālā fonda ir galvenie ES finanšu resursi, ko izmanto, lai atbalstītu garantijas jauniešiem īstenošanu 2014.–2020. plānošanas periodā.

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva sākās ar 6,4 miljardiem eiro vissmagāk skartajās dalībvalstīs. Pateicoties tās pozitīvajai ietekmei, tās budžets tika palielināts līdz 8,8 miljardiem eiro 2017. gadā.

Piešķirot prioritāti jauniešu nodarbinātībai valstu budžetos, dalībvalstis var izvairīties no lielākām izmaksām nākotnē.

Ieteikt šo lapu: