Заетост, социални въпроси и приобщаване

Гаранция за младежта

Какво представлява гаранцията за младежта?

Гаранцията за младежта е ангажимент, поет от всички страни от ЕС, за да се гарантира, че всички млади хора до 25-годишна възраст получават качествено предложение за

 • работа,
 • продължаващо обучение,
 • чиракуване,
 • стаж

в срок от четири месеца след като станат безработни или напуснат системата за формално образование.

Всички страни от ЕС са поели ангажимент за изпълнение на гаранцията за младежта в препоръка на Съвета от април 2013 г.

Информационна бележка — Съобщение относно гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост: въпроси и отговори (октомври 2016 г.)

Какво е постигнато досега?

Гаранцията за младежта се превърна в действителност в целия ЕС и помогна за подобряване на живота на милиони млади европейци.

 • Повече от 5 млн. младежи се регистрират всяка година от 2014 г. насам за участие в схеми в рамките на гаранцията за младежта.
 • От 2014 г. насам всяка година повече от 3,5 млн. млади хора, регистрирани за участие в гаранцията за младежта, получават предложение за работа, продължаващо обучение, стаж или чиракуване. 
 • Близо две трети от младежите, напуснали схемите по гаранцията за младежта през 2016 г., са приели предложение за работа, образование, стаж или чиракуване.
 • По инициативата за младежка заетост е предоставена пряка помощ на над 1,7 милиона младежи в целия ЕС.

Видеоклипове: гаранция за младежта / разкази и проекти по инициативата за младежка заетост

Четири години след създаването на гаранцията за младежта резултатите на младите хора на пазара на труда са се подобрили значително:

 • безработните млади хора в ЕС са намалели с близо 2 милиона, а броят на младежите, незаети с работа, учене или обучение, е спаднал с 1 милион.
 • Младежката безработица се е понижила от своето пиково равнище — 23,7 % — през първото тримесечие на 2013 г. до 18,7 % през 2016 г.
 • Процентът на младежите на възраст между 15 и 24 години, незаети с работа, учене или обучение, е спаднал от 13,2% през 2012 г. до 11,5 % през 2016 г.

Дори ако тези тенденции се разглеждат в контекста на циклични фактори, гаранцията за младежта ускорява напредъка, като увеличава възможностите за младите хора.

Съобщение: Гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост — три години по-късно

Информационен документ на ЕС за гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост — три години по-късно

Истории на успеха

Гаранцията за младежта значително улесни структурните реформи и иновациите при разработване на политики в държавите от ЕС. През 2013 — 2015 г. държавите членки са приели общо 132 мерки за пазара на труда, насочени към младите хора, като израз на съсредоточаването върху политиките за младежка заетост. Държавите от ЕС могат да се разделят на три групи в зависимост от степента, в която гаранцията за младежта е стимулирала реформите.

Нагледно изображение на разделението по групи. В първата група влизат страните, в които има ускорени реформи: Белгия, България, Франция, Хърватия, Унгария, Италия, Литва, Латвия, Полша, Португалия и Словения. Страни, които са част от тази група

Значителни реформи и новаторски мерки са въведени в рамките на национални схеми по гаранцията за младежта.

 • В България например през 2015 г. бе създадена мрежа от младежки медиатори, която се свързва с младежите, незаети с работа, учене или обучение, в тяхната непосредствена среда и ги мобилизира. Младежките медиатори действат като посредници между публичните институции, които предоставят социални, здравни, образователни и други услуги.
 • Системата за професионални практики в Испания претърпя значителни структурни реформи, които доведоха до увеличаване на броя на чираците от 4000 на 15 000 само за три години (между 2013 и 2016 г.). През същия период броят на предприятията, участващи в тази система, нарасна от едва 500 на 5660.
 • През 2015 г. Финландия създаде центрове за ориентиране от типа „обслужване на едно гише“ за младежи, имащи за цел да опростят и засилят обслужването им, като елиминират дублирането на дейности. Разположени до този момент в 35 общини, те осигуряват подкрепа при определен нисък праг на доходи за всички млади хора на възраст под 30 години, включително лично консултиране и насочване, подкрепа при жизнения избор, планиране на кариерата, социални умения, както и подкрепа за образование и заетост.

В работния документ на службите на Комисията за изпълнението на гаранцията за младежта и функционирането на инициативата за младежка заетост можете да намерите общ преглед и на други национални реформи и мерки.

Как се създават схемите в рамките на гаранцията за младежта?

За разработването и осъществяването на схеми в рамките на гаранцията за младежта е необходимо силно сътрудничество между всички ключови заинтересовани страни: публични органи, служби по заетостта, центрове за професионално ориентиране, институции за образование и обучение, служби за подпомагане на младежта, предприятия, работодатели, профсъюзи и пр.

Мерките за ранна намеса и бързи действия в подкрепа на мобилизирането на младите хора са изключително важни и в много случаи са необходими структурни реформи, като например чрез усъвършенстване на системите за образование и обучение и укрепване на капацитета на публичните служби по заетостта за изпълнение на гаранцията за младежта.

ЕС подпомага държавите членки в създаването на национални схеми в рамките на гаранцията за младежта чрез значителни финансови средства, политическо съдействие и дейности за обмен на опит. По-конкретно, Европейската комисия помогна на всяка държава да разработи свой национален план за изпълнение на гаранцията за младежта. Комисията също така улеснява обмена на добри практики между правителствата, по-специално чрез Програмата за взаимно обучение в рамките на Европейската стратегия по заетостта.

Съотношение между разходите и ползите на гаранцията за младежта

По последни оценки ползите от създаването на национална схема в рамките на гаранцията за младежта са далеч по-големи от разходите. Общите прогнозни разходи за създаване на схеми в рамките на гаранцията за младежта във всички страни от Европейския съюз възлизат на около 50 млрд. евро годишно, или около 0,39 % от БВП (Източник: EUROFOUND — „Социално приобщаване на младите хора“).

Бездействието обаче струва много повече. Според оценки, младите хора, които не работят, не учат и не се обучават, струват на ЕС 162 млрд. евро годишно (1,21% от БВП) — във вид на пропуснати ползи, печалби и данъци (Източник: Eurofound — Картографиране на придвижването на младежите в Европа).

Не всички мерки в рамките на гаранцията за младежта са скъпоструващи. Така например засилването на партньорството между заинтересованите лица е ефективно, без да изисква големи бюджети.

Финансиране

За да стане гаранцията за младежта реалност, в националните бюджети трябва да се даде приоритет на младежката заетост, така че да се избегнат по-големи разходи в бъдеще. ЕС ще допълва националните разходи по тези схеми чрез Европейския социален фонд и инициативата за младежка заетост.

Споделете тази страница