Заетост, социални въпроси и приобщаване

Подсилена гаранция за младежта

Какво представлява подсилената гаранция за младежта?

Подсилената гаранция за младежта е ангажимент, поет от всички страни от ЕС, целящ да се гарантира, че всички млади хора до 30-годишна възраст получават качествено предложение за

  • работа
  • продължаващо обучение
  • чиракуване
  • стаж

в срок от четири месеца след като останат без работа или напуснат системата за образование.

Всички страни от ЕС са поели ангажимент за изпълнение на подсилената гаранция за младежта в препоръка на Съвета от октомври 2020 г. Препоръката се основава на предложение на Комисията, което е част от пакета от мерки за подкрепа на младежката заетост.

Какво е постигнато досега?

Гаранцията за младежта създаде възможности за младите хора и бе мощен двигател за структурни реформи и иновации. В резултат на това повечето публични служби по заетостта подобриха услугите си за младите хора и разшириха техния обхват.

След около седем години, точно по време на пандемията от COVID-19, броят на младите хора в ЕС, незаети с работа, учене или обучение, бе спаднал с около 1,7 млн. През февруари 2020 г. — броени седмици преди въвеждането в ЕС на ограничителни мерки заради пандемията — младежката безработица бе спаднала до рекордно ниско равнище — 14,9 %.

Въпреки че подобряването на макроикономическия контекст със сигурност е изиграло роля, данните показват, че гаранцията за младежта е имала решаващ принос за постигането на този резултат. Повече от 24 млн. младежи, регистрирани преди в схемите за гаранция за младежта, получиха оферта за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж.

Национални планове за изпълнение на гаранцията за младежта

Как бе подсилена гаранцията за младежта?

На фона на причинената от пандемията от COVID-19 безпрецедентна криза, която продължава да засяга непропорционално младите хора, преобладава мнението, че трябва да действаме бързо. С подсилената гаранция за младежта се увеличава широкомащабната подкрепа за заетостта на младите хора, достъпна в целия ЕС, като сега се разширява целевата група — от 15 до 29 години.

Чрез гаранцията се помага на изложените на риск от безработица млади хора, които не могат да навлязат на трудовия пазар в момента, като същевременно се правят усилия за активизиране на тези от тях, до които е най-трудно да се достигне, и които може да са били изправени пред множество препятствия от години. Подсилената гаранция за младежта постига всичко това чрез съобразен с всеки отделен случай подход, като предоставя на младите хора подходящи насоки и им помага да намерят интензивни курсове или практически семинари, ако се окаже необходимо да повишат квалификацията си.

При такива подходи се вземат под внимание данните за местните трудови пазари и влиянието, което пандемията от COVID-19 е оказала върху тях, както и възможностите, предоставени от ускоряването на двойния екологичен и цифров преход.

Подкрепа от ЕС

Препоръката е подкрепена със значително финансиране от ЕС по линия на NextGenerationEU и дългосрочния бюджет на ЕС.

ЕС предоставя политическа подкрепа и дейности за взаимно обучение, за да помогне на държавите членки да укрепят инфраструктурата и мерките за подсилената гаранция за младежта. Съюзът също така следи напредъка в държавите членки. 

Още за подкрепата на ЕС

Споделете тази страница