Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva

Kas yra sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva?

Sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva visos valstybės narės įsipareigojo užtikrinti, kad kiekvienas jaunuolis iki 30 m., netekęs darbo arba baigęs mokslus, per keturis mėnesius gautų kokybišką

  • darbo,
  • tolesnio mokymosi,
  • pameistrystės,
  • stažuotės

pasiūlymą.

Įgyvendinti sustiprintą Jaunimo garantijų iniciatyvą 2020 m. spalio mėn. Tarybos rekomendacija įsipareigojo visos ES šalys. Rekomendacija grindžiama Komisijos pasiūlymu, kuris yra Jaunimo užimtumo rėmimo dokumentų rinkinio dalis.

Kas jau pasiekta?

Jaunimo garantijų iniciatyva jaunimui suteikė naujų galimybių ir tapo galinga struktūrinių reformų ir inovacijų varomąja jėga. Todėl dauguma valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) patobulino ir išplėtė jaunimui skirtas paslaugas.

Per maždaug septynerius metus, prieš pat COVID-19 pandemiją, visoje ES apie 1,7 mln. sumažėjo nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių. Jaunimo nedarbas 2020 m. vasario mėn., t. y. likus kelioms savaitėms iki su pandemija susijusio izoliavimo visoje ES pradžios, buvo sumažėjęs iki rekordiškai žemo (14,9 %) lygio.

Gerėjančios makroekonominės aplinkybės neabejotinai atliko tam tikrą vaidmenį, tačiau iš įrodymų matyti, kad didelį transformacinį poveikį turėjo Jaunimo garantijų iniciatyva. Daugiau kaip 24 mln. jaunuolių, kurie jau buvo užsiregistravę pagal Jaunimo garantijų iniciatyvą, pradėjo dirbti, tęsė mokymąsi, pameistrystę ir stažuotes.

Nacionaliniai Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planai

Kaip buvo sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva?

Kadangi COVID-19 pandemijos sukelta beprecedentė krizė ir toliau neproporcingai veikia jaunimą, iš esmės sutariama dėl to, kad veikti būtina greitai. Sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva didinama visapusiška darbo parama jaunimui visoje ES ir ji dabar apima platesnę tikslinę 15-29 metų amžiaus asmenų grupę.

Ji skirta milijonams jaunuolių, kuriems gresia nedarbas ir kurie negali patekti į šiandieninę darbo rinką, nepamirštant įtraukti sunkiausiai pasiekiamų asmenų, kurie galėjo jau daug metų patirti įvairių kliūčių. Sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva vykdoma taikant prie asmeninių poreikių pritaikytus ir individualizuotus metodus; suteikiant jaunimui tinkamo lygio konsultacijas ir padedant surasti intensyvius kursus ar naujokams skirtus kursus jei paaiškėtų, kad reikia tobulinti įgūdžius.

Taikant tokius metodus atsižvelgiama į informaciją apie COVID-19 padarinių suformuotą vietos darbo rinką, taip pat pripažįstant spartėjančios skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos teikiamas galimybes.

ES parama

Rekomendacija grindžiama dideliu ES finansavimu pagal programą „NextGenerationEU“ ir ilgalaikiu ES biudžetu.

ES teikia politinę paramą ir vykdo tarpusavio mokymosi veiklą, kad padėtų valstybėms narėms stiprinti sustiprintos Jaunimo garantijų iniciatyvos infrastruktūrą ir priemones. ES taip pat stebi pažangą visose valstybėse narėse. 

Daugiau apie ES paramą

Bendrinti šį puslapį