Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva

Kas yra Jaunimo garantijų iniciatyva?

Jaunimo garantijų iniciatyva – tai visų valstybių narių įsipareigojimas užtikrinti, kad kiekvienas jaunuolis iki 25 m. per keturis mėnesius nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi užbaigimo gautų gerą pasiūlymą:

  • dirbti,
  • toliau mokytis,
  • dalyvauti pameistrystės programoje,
  • stažuotis

Įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą 2013 m. balandžio mėn. Tarybos rekomendacija įsipareigojo visos ES šalys.

Siekiant paremti jaunimo užimtumą, Komisijos pasiūlyta Tarybos rekomendacija dėl darbo vietų jaunimui sustiprinama Jaunimo garantijų iniciatyva ir, be kita ko, didinama pažeidžiamų jaunuolių įtrauktis visoje ES. Be to, iniciatyvos dalyvių amžius padidinamas iki 29 metų.

Kas padaryta iki šiol?

Jaunimo garantijų iniciatyvą įgyvendinant visoje ES, pagerėjo milijonų Europos jaunuolių gyvenimas.

  • Nuo 2014 m. dalyvauti Jaunimo garantijų iniciatyvos programose kasmet užsiregistruoja daugiau kaip 5 milijonai jaunuolių.
  • Nuo 2014 m. darbo, tolesnio mokymosi, stažuotės arba pameistrystės pasiūlymus kasmet priėmė po daugiau kaip 3,5 milijono jaunuolių, užsiregistravusių dalyvauti Jaunimo garantijų iniciatyvos programose. 
  • Pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą tiesioginė parama suteikta daugiau kaip 2,4 milijono visos ES jaunuolių.

Vaizdo siužetai. Jaunimo garantijų iniciatyva, atsiliepimai apie Jaunimo užimtumo iniciatyvą ir projektai

Per penkerius Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo metus jaunimo dalyvavimo darbo rinkoje rodikliai gerokai pagerėjo:

  • dabar ES jaunų bedarbių yra 2,3 mln. mažiau, o nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių – 1,8 mln. mažiau.
  • Jaunimo nedarbas, 2013 m. pasiekęs aukščiausią lygį – 24 %, 2019 m. sumažėjo iki 14 %.
  • Nedirbančių ir nesimokančių 15–24 metų asmenų dalis, 2012 m. siekusi 13,2 %, 2018 m. sumažėjo iki 10,3 %.

Jaunimo padėtis pagerėjo, Europoje gerėjant ekonominėms sąlygoms. Iš padarytos pažangos taip pat matyti, kad gerų rezultatų pasiekta vykdant Jaunimo garantijų iniciatyvą. Ji suteikė jaunimui galimybių, paskatino imtis struktūrinių reformų ir diegti inovacijas.

Komisija toliau rems visapusišką nacionalinių Jaunimo garantijų programų įgyvendinimą. ES įsipareigojimas vykdyti Jaunimo garantijų iniciatyvą pakartotas Europos socialinių teisių ramstyje.

Komunikatas „Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva – padėtis po trejų metų“

ES informacijos suvestinė dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos

Sėkmės istorijos

Nacionalinių reformų apžvalga ir informacijos apie priemones pateikiama

Kaip rengiamos Jaunimo garantijų programos?

Pradėjus vykdyti Jaunimo garantijų iniciatyvą, dėmesys nukreiptas į ankstyvąją intervenciją ir nesimokančio ir nedirbančio jaunimo informavimą, pabrėžtos jauniems bedarbiams skirtų paslaugų spragos. Dėl to dauguma valstybinių užimtumo tarnybų pagerino jaunimui skirtas paslaugas ir ėmė jų teikti daugiau.

Pameistrystės ir stažuočių reformos padėjo geriau parengti jaunimą darbo rinkai ir ugdyti reikiamus įgūdžius. Pagerėjo užimtumo, švietimo, socialinės ir jaunimo politikos koordinavimas. Užmegzti nauji partnerystės ryšiai su socialiniais partneriais, jaunimo tarnybomis ir jaunimo organizacijomis.

ES padėjo valstybėms narėms parengti nacionalinius Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planus. Komisija padeda stebėti nacionalinių programų įgyvendinimą ir skatina tarpusavio mokymąsi pasitelkusi Europos užimtumo strategijos tarpusavio mokymosi programą ir pagal ES užimtumo ir socialinių inovacijų programą finansuojamą veiklą.

Finansavimas

Jaunimo užimtumo iniciatyva ir didelės Europos socialinio fondo investicijos yra pagrindiniai ES finansiniai ištekliai, kuriais remiamas Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu.

Pradinis Jaunimo užimtumo iniciatyvos biudžetas buvo 6,4 mlrd. eurų, skirtų valstybėms narėms, kuriose jaunimo nedarbas buvo didžiausias. Kadangi poveikis buvo teigiamas, 2017 m. suma padidėjo iki 8,8 mlrd. eurų.

Jaunimo užimtumui tapus nacionalinių biudžetų prioritetu, valstybės narės galėtų išvengti didesnių sąnaudų ateityje.

Bendrinti šį puslapį