Įvadas

young girl jumping

Tai „Next Generation EU“. Tai daugiau nei ekonomikos gaivinimo planas. Tai vieną kartą per gyvenimą pasitaikanti galimybė po pandemijos tapti stipresniems, pertvarkyti savo ekonomiką, sukurti galimybių ir darbo vietų Europai, kurioje norime gyventi. Turime viską, kad tai pasiektume.

 

Turime viziją, turime planą ir esame susitarę kartu investuoti 806,9 mlrd. EUR*. 

 

Atėjo laikas dirbti, kurti ekologiškesnę, labiau skaitmeninę ir atsparesnę Europą.

 

*Ši suma nurodyta dabartinėmis kainomis. Ji sudaro 750 mlrd. EUR 2018 m. kainomis.

Didžiausias iki šiol skatinamųjų priemonių paketas

ES ilgalaikis biudžetas kartu su iniciatyva „Next Generation EU“ (NGEU) – laikinąja priemone, skirta ekonomikos gaivinimui skatinti – bus didžiausias iki šiol Europoje finansuotas skatinamųjų priemonių rinkinys. Europos ekonomikai po COVID-19 atkurti iš viso bus skirta 2,018 trln. EUR (dabartinėmis kainomis*). Europa bus žalesnė, labiau skaitmeninė ir atsparesnė.

Naujasis ilgalaikis biudžetas sustiprins lankstumo mechanizmus, kurie užtikrins pajėgumus nenumatytiems poreikiams patenkinti. Tai yra biudžetas, pritaikytas ne tik prie šiandienos realijų, bet ir rytojaus neapibrėžtumo.

Paskutinis kito ilgalaikio ES biudžeto priėmimo etapas pasiektas 2020 m. gruodžio 17 d.

*1,8 trln. EUR 2018 m. kainomis.

2021–2027 m. DFP ir „Next Generation EU“ faktai ir skaičiai

Pagrindiniai susitarimo aspektai

Daugiau kaip 50 proc. sumos bus skirta modernizavimui remti, pvz.:

microscope pagal programą „Europos horizontas“ bus remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos
investment icon iš Teisingos pertvarkos fondo ir pagal Skaitmeninės Europos programą bus remiamos teisingos klimato politikos ir skaitmeninė pertvarkos
vaccine pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, iš rezervo „rescEU“ ir pagal naują sveikatos programą „EU4Health“ bus didinama ekonomikos parengtis, atsigavimo lygis ir atsparumas

Be to, priemonių rinkinyje dėmesys skiriamas

farm icon tradicinių politikos krypčių, kaip antai sanglaudos ir bendros žemės ūkio politikos, modernizavimui, kad jomis būtų kuo labiau prisidedama prie Sąjungos prioritetų įgyvendinimo
globe icon kovai su klimato kaita – 30 proc. ES lėšų – tai didžiausia iki šiol skirta Europos biudžeto dalis
2 womens icon biologinės įvairovės apsaugai bei lyčių lygybei

Pagrindinės naujovės

 

Bendri 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir priemonės „Next Generation EU“ asignavimai pagal išlaidų kategorijas

  DFP „Next Generation EU“
1. Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika 149,5 mlrd. EUR 11,5 mlrd. EUR
2. Sanglauda, atsparumas ir vertybės 426,7 mlrd. EUR 776,5 mlrd. EUR
3. Gamtos ištekliai ir aplinka 401 mlrd. EUR 18,9 mlrd. EUR
4. Migracija ir sienų valdymas 25,7 mlrd. EUR -
5. Saugumas ir gynyba 14,9 mlrd. EUR -
6. Kaimyninės šalys ir pasaulis 110,6 mlrd. EUR -
7. Europos viešasis administravimas 82,5 mlrd. EUR -
IŠ VISO DFP 1 210,9 mlrd. EUR 806,9 mlrd. EUR

Visos sumos nurodytos EUR dabartinėmis kainomis. Šaltinis – Europos Komisija

„Next Generation EU“

next generation eu logo

„Next Generation EU“ yra daugiau kaip 800 mlrd. EUR vertės laikinoji ekonomikos gaivinimo priemonė, padėsianti atitaisyti tiesioginę ekonominę ir socialinę koronaviruso pandemijos sukeltą žalą. Europa po COVID-19 pandemijos bus žalesnė, labiau skaitmeninė, atsparesnė ir geriau prisitaikiusi prie dabartinių ir būsimų iššūkių.

 • Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė: „Next Generation EU“ pagrindinė dalis, kurią sudaro 723,8 mlrd. EUR paskolų ir dotacijų ES valstybių vykdomoms reformoms ir investicijoms remti. Jos tikslas – sušvelninti ekonominį ir socialinį koronaviruso pandemijos poveikį ir pasiekti, kad Europos ekonomika ir visuomenė būtų tvaresnės, atsparesnės ir geriau pasirengusios žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos iššūkiams ir galimybėms. Kad galėtų pasinaudoti lėšomis pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, valstybės narės rengia savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus.
 • Sanglaudai ir Europos teritorijoms skirta ekonomikos gaivinimo pagalbos iniciatyva (REACT-EU): Priemonė „Next Generation EU“ taip pat apima 50,6 mlrd. EUR, skirtų iniciatyvai „REACT-EU“. Tai yra nauja iniciatyva, kuria tęsiamos ir išplečiamos reagavimo į krizę ir krizės įveikimo priemonės, įgyvendinamos pagal Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvą ir Išplėstinę atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvą. Tai palengvins ekologišką, skaitmeninį ir atsparų ekonomikos gaivinimą. Lėšos bus skiriamos
  Europos regioninės plėtros fondui (ERPF);
  Europos socialiniam fondui (ESF);
  Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondui (EPLSAF).
  Šios papildomos lėšos bus skiriamos 2021–2022 m.
 • Iš priemonės „Next Generation EU“ papildomai lėšų bus skirta ir kitoms Europos programoms ar fondams, tokiems kaip iniciatyva „Horizontas 2020“, programa „InvestEU“, kaimo plėtra ar Teisingos pertvarkos fondas.

Priemonės „Next Generation EU“ paskirstymas

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė 723,8 mlrd. EUR
iš jų paskolos 385,8 mlrd. EUR
iš jų dotacijos 338,0 mlrd. EUR
REACT-EU 50,6 mlrd. EUR
„Europos horizontas“ 5,4 mlrd. EUR
„InvestEU“ 6,1 mlrd. EUR
Kaimo plėtra 8,1 mlrd. EUR
Teisingos pertvarkos fondas (TPF) 10,9 mlrd. EUR
„rescEU“ 2 mlrd. EUR
IŠ VISO 806,9 mlrd. EUR

Visos sumos nurodytos EUR dabartinėmis kainomis. Šaltinis – Europos Komisija

 

Skaičiai

Priemonės „Next Generation EU“ sumos pagal ES šalis

DFP sumos pagal ES šalis

Ilgalaikio ES biudžeto ir priemonės „Next Generation EU“ finansavimas

euro coin

Ilgalaikis ES biudžetas toliau bus finansuojamas iš gerai žinomų ES biudžeto pajamų šaltinių:

 • muitų;
 • pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) pagrįstų valstybių narių įnašų;
 • bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis (BNP) pagrįstų valstybių narių įnašų.

Be to, nuo 2021 m. sausio 1 d. bus nustatytas dar vienas ES biudžeto pajamų šaltinis – naujas nacionalinis įnašas, susietas su neperdirbtomis plastiko pakuočių atliekomis.

 

Skolinimasis ekonomikos gaivinimui finansuoti

Siekdama finansuoti priemonę „Next Generation EU“, Europos Komisija Europos Sąjungos vardu skolinsis lėšų rinkose palankesnėmis sąlygomis, nei tai galėtų padaryti daugelis valstybių narių, ir tas sumas po to perskirstys.

Europos Komisija jau leidžia obligacijas paskoloms ES ir trečiosioms šalims finansuoti pagal keturias programas, įskaitant iki 100 mlrd. EUR vertės programą SURE, kuria siekiama apsaugoti darbo vietas ir išlaikyti darbuotojus.

Siekdama iki 2026 m. geriausiomis finansinėmis sąlygomis – 5 proc. ES BVP – surinkti apie 800 mlrd. EUR (dabartinėmis kainomis) priemonei „Next Generation EU“ finansuoti, Komisija taikys diversifikuotą finansavimo strategiją.

Aiškios naujų pajamų šaltinių telkimo veiksmų gairės, padėsiančios grąžinti pasiskolintas lėšas

2021 m. gruodžio mėn. Komisija pasiūlė tris naujus pajamų į ES biudžetą šaltinius, kurie padės grąžinti priemonės „NextGenerationEU“ dotacijų dalį ir prisidės prie Socialinio klimato fondo, kurio tikslas – užtikrinti, kad pereinant prie nuo iškastinio kuro nepriklausomos ekonomikos niekas neliktų nuošalyje, finansavimo.

Emissions trading Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos nuosavi ištekliai
Carbon border adjustment mechanism Pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo nuosavi ištekliai
reallocated profits Nuosavi ištekliai, pagrįsti labai didelių tarptautinių bendrovių perskirstytu pelnu

Dabar Komisija Taryboje bendradarbiaus su Europos Parlamentu ir ES valstybėmis narėmis, kad būtų greitai patvirtinti nauji pajamų šaltiniai.

Iki 2023 m. pabaigos Komisija pasiūlys papildomų naujų nuosavų išteklių.

2021–2027 m. ES biudžeto pajamų šaltiniai

Galimi nauji ES nuosavų išteklių šaltiniai

Tolesni veiksmai

Europos Parlamentui ir Tarybai priėmus atitinkamas konkretiems sektoriams skirtas taisykles ir metinį 2021 m. biudžetą, Europos Komisija nuo 2021 m. sausio 1 d. pradėjo skirstyti naujos daugiametės finansinės programos (ilgalaikio ES biudžeto) lėšas.

2021 m. gegužės 31 d. visos valstybės narės pagal jų konstitucinius reikalavimus ratifikavo Sprendimą dėl nuosavų išteklių. Dabar Komisija dabar gali finansuoti ekonomikos gaivinimą pagal priemonę „Next Generation EU“. 2021 m. birželio 15 d. Komisija savo pirmajame „Next Generation EU“ sandoryje surinko 20 mlrd. EUR.

Pagalbos gavėjai

ES biudžeto finansavimą gali gauti visi. Ieškokite informacijos apie šiuo metu skelbiamus ir būsimus kvietimus teikti finansavimo paraiškas, susipažinkite su finansavimo tvarka bei programomis, teikite paraišką internetu.

Sužinokite, kokia viešųjų pirkimų tvarka ir kokių esama verslo su Europos Komisija galimybių.

Pagrindiniai faktai

2018 m. gegužės 2 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl naujo ilgalaikio ES biudžeto. Iš karto po bendrojo pasiūlymo pateikti teisės aktų dėl 37 sektorinių programų (pvz., sanglaudos, žemės ūkio, „Erasmus“, „Europos horizonto“ ir kt.) pasiūlymai. Nuo 2018 m. iki 2020 m. pradžios Komisija, siekdama pažangos derybose, ranka rankon dirbo su rotacijos tvarka Tarybai pirmininkaujančiomis valstybėmis narėmis ir glaudžiai bendradarbiavo su Europos Parlamentu.

2020 m. gegužės 27 d., reaguodama į beprecedentę koronaviruso sukeltą krizę, Europos Komisija pasiūlė laikiną ekonomikos gaivinimo priemonę „Next Generation EU“ ir tikslinius ilgalaikio 2021–2027 m. ES biudžeto papildymus.

2020 m. liepos 21 d. ES valstybių ir vyriausybių vadovai pasiekė politinį susitarimą dėl šio priemonių rinkinio.

2020 m. lapkričio 10 d. dėl šio priemonių rinkinio susitarė Europos Parlamentas ir Taryba.

2020 m. gruodžio 10 d. ES valstybės narės Europos Vadovų Taryboje susitarė užbaigti DFP reglamento ir sprendimo dėl nuosavų išteklių priėmimą Tarybos lygiu.

2020 m. gruodžio 17 d. Taryba nusprendė patvirtinti naują ilgalaikį 2021–2027 m. ES biudžetą. Šiuo sprendimu po gruodžio 16 d. įvykusio Europos Parlamento balsavimo, kurio metu DFP reglamentui pritarta didele balsų dauguma, užbaigtas biudžeto priėmimo procesas.

2020 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamentas ir Taryba susitarė dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, kuri yra pagrindinis priemonės „Next Generation EU“ elementas.

Derybų procesas

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 584.7 KB