Didžiausias iki šiol skatinamųjų priemonių paketas

ES ilgalaikis biudžetas kartu su iniciatyva „Next Generation EU“ – laikinąja priemone, skirta ekonomikos gaivinimui skatinti – bus didžiausias iki šiol ES biudžeto lėšomis finansuotas skatinamųjų priemonių rinkinys. Bendra 1,8 trln. EUR suma padės po COVID-19 pandemijos atkurti Europos ekonomiką. Europa bus žalesnė, labiau skaitmeninė ir atsparesnė.

Naujasis ilgalaikis biudžetas sustiprins lankstumo mechanizmus, kurie užtikrins pajėgumus nenumatytiems poreikiams patenkinti. Tai yra biudžetas, pritaikytas ne tik prie šiandienos realijų, bet ir rytojaus neapibrėžtumo.

2020 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamentas ir ES valstybės Taryboje susitarė dėl kito ilgalaikio ES biudžeto ir priemonės „Next Generation EU“. Šis susitarimas leis ilgalaikio 2021–2027 m. biudžeto lėšomis – iš viso 15 mlrd. EUR – sustiprinti specialiąsias programas.

Pagrindiniai susitarimo aspektai

Daugiau kaip 50 proc. sumos bus skirta modernizavimui remti:

 • pagal programą „Europos horizontas“ bus remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos

 • iš Teisingos pertvarkos fondo ir pagal Skaitmeninės Europos programą bus remiamos teisingos klimato politikos ir skaitmeninė pertvarkos

 • pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, iš rezervo „rescEU“ ir pagal naują sveikatos programą „EU4Health“ bus didinama ekonomikos parengtis, atsigavimo lygis ir atsparumas

Didelė finansinė parama toliau bus skiriama ir senųjų sričių, kaip antai sanglaudos ir bendros žemės ūkio, politikai siekiant užtikrinti stabilumą ir modernizavimą.

30 proc. ES lėšų bus skirta kovai su klimato kaita – tai didžiausia iki šiol klimatui skirta Europos biudžeto dalis.

Sudarant šį priemonių rinkinį ypatingas dėmesys skirtas ir biologinės įvairovės apsaugai bei lyčių lygybei.

Bendri 2021–2027 m. DFP asignavimai pagal išlaidų kategorijas*

DFP „NextGenerationEU“ IŠ VISO
1. Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika 132,8 10,6 143,4
2. Sanglauda, atsparumas ir vertybės 377,8 721,9 1 099,7
3. Gamtos ištekliai ir aplinka 356,4 17,5 373,9
4. Migracija ir sienų valdymas 22,7 - 22,7
5. Saugumas ir gynyba 13,2 - 13,2
6. Kaimyninės šalys ir pasaulis 98,4 - 98,4
7. Europos viešasis administravimas 73,1 - 73,1
IŠ VISO DFP 1 074,3 750 1 824,3

Visos sumos pateikto mlrd. EUR. Šaltinis – Europos Komisija

* Sumos apima tikslinį dešimties programų finansavimo padidinimą – iš viso 15 mlrd. EUR, palyginti su 2020 m. liepos 21 d. susitarimu. Šios programos yra: „Europos horizontas“, „Erasmus+“, „ES – sveikatos labui“, Integruoto sienų valdymo fondas, Teisių ir vertybių programa, „Kūrybiška Europa“, „InvestEU“, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, humanitarinės pagalbos priemonė.

Skaičiai

Priemonės „Next Generation EU“ sumos pagal ES šalis

DFP sumos pagal ES šalis

Ilgalaikio ES biudžeto ir priemonės „Next Generation EU“ finansavimas

 • DFP bus finansuojama iš ES išteklių.
 • Siekdama finansuoti priemonę „Next Generation EU“, Europos Sąjunga skolinsis lėšas rinkose palankesnėmis sąnaudomis nei tai galėtų padaryti daugelis valstybių narių ir tas sumas po to perskirstys.
 • Kad Komisija galėtų pradėti skolintis, Taryba turi priimti sprendimą dėl nuosavų išteklių, o valstybių narių parlamentai turi jį ratifikuoti.

Aiškios naujų nuosavų išteklių telkimo veiksmų gairės, padėsiančios grąžinti pasiskolintas lėšas

Iki 2021 m. birželio mėn. Komisija pateiks pasiūlymus dėl nuosavų išteklių, susijusių su:

 • pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmu,
 • skaitmeniniu mokesčiu ir
 • ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema.

Iki 2024 m. birželio mėn. Komisija pateiks pasiūlymus dėl naujų pajamų šaltinių, tokių kaip:

 • Finansinių sandorių mokestis
 • su bendrovių sektoriumi susijęs finansinis įnašas
 • nauja bendra pelno mokesčio bazė

Tolesni veiksmai

Dabar daugiametės finansinės programos reglamentą ir 2020 m. lapkričio 10 d. patvirtintą tarpinstitucinį susitarimą, laikydamiesi savo atitinkamų įgaliojimų ir procedūrų, turės oficialiai priimti Europos Parlamentas ir Taryba.

Lygiagrečiai turės būti tęsiamas darbas siekiant galutinai priimti visus kitus rinkinio elementus, įskaitant sektorių teisės aktus ir sprendimą dėl nuosavų išteklių.

Sprendimą dėl nuosavų išteklių, kuriuo remdamasi Komisija galės skolinti lėšas priemonei „Next Generation EU“ finansuoti, turės pagal savo konstitucinius reikalavimus ratifikuoti visos ES šalys.

Pagalbos gavėjai

ES biudžeto finansavimą gali gauti visi. Ieškokite informacijos apie šiuo metu skelbiamus ir būsimus kvietimus teikti finansavimo paraiškas, susipažinkite su finansavimo tvarka bei programomis, teikite paraišką internetu.

Sužinokite, kokia viešųjų pirkimų tvarka ir kokių esama verslo su Europos Komisija galimybių.

Pagrindiniai faktai

2018 m. gegužės 2 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl naujo ilgalaikio ES biudžeto. Iš karto po bendrojo pasiūlymo pateikti teisės aktų dėl 37 sektorinių programų (pvz., sanglaudos, žemės ūkio, „Erasmus“, „Europos horizonto“ ir kt.) pasiūlymai. Nuo 2018 m. iki 2020 m. pradžios Komisija, siekdama pažangos derybose, ranka rankon dirbo su rotacijos tvarka Tarybai pirmininkaujančiomis valstybėmis narėmis ir glaudžiai bendradarbiavo su Europos Parlamentu.

2020 m. gegužės 27 d., reaguodama į beprecedentę krizę, Europos Komisija pasiūlė 750 mlrd. EUR biudžeto laikiną ekonomikos gaivinimo priemonę „NextGenerationEU“ ir tikslinius ilgalaikio 2021–2027 m. ES biudžeto papildymus.

2020 m. liepos 21 d. ES valstybių ir vyriausybių vadovai pasiekė politinį susitarimą dėl to rinkinio. Nuo tada Europos Parlamentas ir Taryba, dalyvaujant Europos Komisijai, susitarimui aptarti surengė 11 politinių trišalių dialogų, kurių tikslas – suderinti galutinius parametrus.

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 584.7 KB