Inledning

young girl jumping

Det här är NextGenerationEU. Det är mer än en återhämtningsplan. Det är en unik chans att se till att EU tar sig starkare ur krisen, ställa om vår ekonomi och skapa möjligheter och jobb för det EU som vi vill leva i. Vi har allt på plats för att förverkliga detta.

 

Vi har visionen, vi har planen och vi har enats om att investera 806,9 miljarder euro* tillsammans. 

 

Nu är det dags att börja jobba för att göra EU grönare, mer digitalt och mer motståndskraftigt.

 

*Beloppet i löpande priser. Det motsvarar 750 miljarder euro i 2018 års priser.

Det största stimulanspaketet hittills

EU:s långtidsbudget och det tillfälliga återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU är det största stimulanspaket som någonsin finansierats i Europa. Totalt ska 2,018 biljoner euro i löpande priser* bidra till att återuppbygga EU efter covid-19. Det kommer att ge ett grönare, mer digitalt och resilient Europa.

EU stärker den nya långtidsbudgetens flexibilitetsmekanismer för att garantera att den kan hantera oförutsedda behov. Budgeten är alltså inte bara anpassad till dagens verklighet utan också till oförutsedda händelser i framtiden.

Den 17 december 2020 togs det sista steget i processen att anta EU:s nästa långtidsbudget.

*1,8 biljoner euro i 2018 års priser.

Fakta och siffror om långtidsbudgeten för 2021–2027 och NextGenerationEU

Stimulanspaketet i stora drag

Mer än hälften av medlen går till modernisering t.ex. genom

microscope forskning och innovation, via Horisont Europa
investment icon rättvis klimatomställning och digital omställning, via fonden för en rättvis omställning och programmet för ett digitalt Europa
vaccine beredskap, återhämtning och resiliens, via faciliteten för återhämtning och resiliens, rescEU och ett nytt folkhälsoprogram, EU för hälsa.

Andra områden som tas upp i paketet är

farm icon modernisering av traditionella politikområden som sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken för att maximera deras bidrag till EU:s prioriteringar
globe icon klimatarbetet som får 30 % av EU-medlen, den största andelen hittills för klimatåtgärder
2 womens icon skyddet av biologisk mångfald och jämställdhet.

De viktigaste nyheterna

 

Totala anslag per rubrik enligt EU:s långtidsbudget för 2021–2027 och NextGenerationEU

  Långtidsbudgeten NextGenerationEU
1. Inre marknaden, innovation och digitalisering 149,5 miljarder euro 11,5 miljarder euro
2. Sammanhållning, resiliens och värden 426,7 miljarder euro 776,5 miljarder euro
3. Naturresurser och miljö 401 miljarder euro 18,9 miljarder euro
4. Migration och gränsförvaltning 25,7 miljarder euro
5. Säkerhet och försvar 14,9 miljarder euro
6. Grannländer och omvärlden 110,6 miljarder euro
7. EU:s offentliga förvaltning 82,5 miljarder euro
Långtidsbudgeten totalt 1 210,9 miljarder euro 806,9 miljarder euro

Alla belopp i euro i löpande priser. Källa: Europeiska kommissionen

NextGenerationEU

next generation eu logo

NextGenerationEU är ett tillfälligt återhämtningsinstrument med en budget på över 800 miljarder euro som ska bidra till att reparera den akuta ekonomiska och sociala skadan till följd av coronapandemin. EU efter covid-19 kommer att bli mer miljövänligt, digitalt och resilient och bättre anpassat till nuvarande och kommande utmaningar.

NextGenerationEU – fördelning

Faciliteten för återhämtning och resiliens 723,8 miljarder euro
varav lån 385,8 miljarder euro
varav bidrag 338,0 miljarder euro
React-EU 50,6 miljarder euro
Horisont Europa 5,4 miljarder euro
InvestEU 6,1 miljarder euro
Landsbygdsutveckling 8,1 miljarder euro
Fonderna för en rättvis omställning 10,9 miljarder euro
RescEU 2 miljarder euro
TOTALT 806,9 miljarder euro

Alla belopp i euro i löpande priser. Källa: Europeiska kommissionen

 

Paketet i siffror

NextGenerationEU – belopp per EU-land

Långtidsbudgeten 2021–2027 – belopp per EU-land

Finansiering av EU:s långtidsbudget och NextGenerationEU

euro coin

Långtidsbudgeten kommer att fortsätta att finansieras av EU-budgetens vanliga inkomstkällor:

  • Tullar
  • Bidrag från medlemsländerna grundade på mervärdesskatt (moms)
  • Bidrag som bygger på bruttonationalinkomst (BNI)

Från den 1 januari 2021 införs dessutom ett nytt nationellt bidrag som bygger på icke-materialutnyttjat plastavfall som en inkomstkälla för EU-budgeten.

 

Upplåning för att finansiera återhämtningen

För att finansiera återhämtningen kommer EU att låna på marknaden på fördelaktigare villkor än vad många EU-länder kan få för att sedan fördela pengarna.

Kommissionen emitterar redan obligationer för att finansiera lån till EU och länder utanför EU inom fyra program, inklusive upp till 100 miljarder euro för Sure-programmet för att stödja sysselsättningen.

För att få ihop upp till cirka 800 miljarder euro i löpande priser till NextGenerationEU fram till 2026 på bästa möjliga villkor – 5 % av EU:s BNP – kommer kommissionen att använda en diversifierad finansieringsstrategi.

Nya inkomstkällor för att bidra till att betala tillbaka lånen

I december 2021 föreslog kommissionen tre nya inkomstkällor för EU-budgeten för att kunna betala tillbaka lånen för bidragsdelen av NextGenerationEU och finansiera den sociala klimatfonden som ska se till att ingen hamnar på efterkälken vid omställningen till en koldioxidsnål ekonomi.

Emissions trading Egna medel från EU:s utsläppshandelsystem
Carbon border adjustment mechanism Egna medel från mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna
reallocated profits Egna medel baserade på omfördelade vinster i mycket stora multinationella företag

Kommissionen ska nu samarbeta med Europaparlamentet och medlemsländerna i rådet så att de nya inkomstkällorna snabbt kan godkännas.

Kommissionen kommer att föreslå fler nya egna medel senast i slutet av 2023.

Inkomstkällor för EU-budgeten 2021–2027

Nästa generation av EU:s egna medel

Vad händer nu?

Sedan den 1 januari 2021 anslår EU-kommissionen medel från EU:s långtidsbudget, efter Europaparlamentets och rådets antagande av relevant sektorsspecifik lagstiftning och budgeten för 2021.

Den 31 maj 2021 hade beslutet om egna medel ratificerats av alla EU-länder i enlighet med deras grundlagsbestämmelser. Kommissionen kan nu finansiera återhämtningen enligt NextGenerationEU. Den 15 juni 2021 lånade kommissionen upp 20 miljarder euro i sin första NextGenerationEU-transaktion.

Vem får pengarna?

Alla kan söka medel från EU:s budget. Hitta pågående och kommande ansökningsomgångar och läs om EU:s finansieringsprogram och hur man söker.

Se hur upphandlingsprocessen går till och hitta kommissionens aktuella upphandlingar

Bakgrund

Kommissionen lade fram sitt förslag till EU:s nästa långtidsbudget den 2 maj 2018. Budgetförslaget följdes omedelbart av förslag till lagstiftning för de 37 sektorsprogrammen (t.ex. sammanhållning, jordbruk, Erasmus och Horisont Europa). Mellan 2018 och början av 2020 arbetade kommissionen tillsammans med rådets roterande ordförandeskap och i nära samarbete med Europaparlamentet för att föra förhandlingarna framåt.

Den 27 maj 2020 lade kommissionen, som reaktion på den aldrig tidigare skådade kris som coronautbrottet orsakat, fram förslag till det tillfälliga återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU och till riktade förstärkningar av EU:s långtidsbudget för 2021–2027.

Den 21 juli 2020 träffade EU:s stats- och regeringschefer en politisk överenskommelse om stimulanspaketet.

Den 10 november 2020 träffade Europaparlamentet och rådet en överenskommelse om paketet.

Den 10 december 2020 enades medlemsländerna i Europeiska rådet om att slutligt anta förordningen om den fleråriga budgetramen och beslutet om egna medel på rådsnivå.

Den 17 december 2020 beslutade rådet att anta EU:s nästa långtidsbudget för perioden 2021–2027. Det var det sista steget i antagandeprocessen och följde på omröstningen i Europaparlamentet den 16 december, där förordningen om den fleråriga budgetramen godkändes med en bred majoritet.

Den 18 december 2020 nådde Europaparlamentet och rådet en överenskommelse om faciliteten för återhämtning och resiliens, ett viktigt instrument som står i centrum för NextGenerationEU.

Förhandlingsprocessen

Dokument

Ladda nerPDF - 584.7 KB