Det största stimulanspaketet hittills

EU:s långtidsbudget och det tillfälliga återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU är det största stimulanspaket som någonsin finansierats via EU-budgeten. EU anslår totalt 1,8 biljoner euro för att bidra till att återuppbygga ett mer miljövänligt, digitalt och resilient EU efter coronakrisen.

EU stärker den nya långtidsbudgetens flexibilitetsmekanismer för att garantera att den kan hantera oförutsedda behov. Budgeten är alltså inte bara anpassad till dagens verklighet utan också till oförutsedda händelser i framtiden.

Den 17 december 2020 togs det sista steget i processen att anta EU:s nästa långtidsbudget.

 

Stimulanspaketet i stora drag

Mer än hälften av medlen går till modernisering t.ex. genom

microscope forskning och innovation, via Horisont Europa
investment icon rättvis klimatomställning och digital omställning, via fonden för en rättvis omställning och programmet för ett digitalt Europa
vaccine beredskap, återhämtning och resiliens, via faciliteten för återhämtning och resiliens, rescEU och ett nytt folkhälsoprogram, EU för hälsa.

Andra områden som tas upp i paketet är

farm icon modernisering av traditionella politikområden som sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken för att maximera deras bidrag till EU:s prioriteringar
globe icon klimatarbetet som får 30 % av EU-medlen, den största andelen hittills för klimatåtgärder
2 womens icon skyddet av biologisk mångfald och jämställdhet.

De viktigaste nyheterna

 

Långtidsbudgeten 2021–2027
Totala anslag per rubrik*

  Långtidsbudgeten NextGenerationEU TOTALT
1. Inre marknaden, innovation och digitalisering 132,8 miljarder euro 10,6 miljarder euro 143,4 miljarder euro
2. Sammanhållning, resiliens och värden 377,8 miljarder euro 721,9 miljarder euro 1 099,7 miljarder euro
3. Naturresurser och miljö 356,4 miljarder euro 17,5 miljarder euro 373,9 miljarder euro
4. Migration och gränsförvaltning 22,7 miljarder euro 22,7 miljarder euro
5. Säkerhet och försvar 13,2 miljarder euro 13,2 miljarder euro
6. Grannländer och omvärlden 98,4 miljarder euro 98,4 miljarder euro
7. EU:s offentliga förvaltning 73,1 miljarder euro 73,1 miljarder euro
Långtidsbudgeten totalt 1 074,3 miljarder euro 750 miljarder euro 1 824,3 miljarder euro

Alla belopp i miljarder euro i fasta priser från 2018. Källa: Europeiska kommissionen

* I beloppen ingår riktad förstärkning av tio program med totalt 15 miljarder euro mer än i avtalet av den 21 juli 2020. Det rör sig om följande program: Horisont Europa, Erasmus+, EU för hälsa, fonden för integrerad gränsförvaltning, programmet för rättigheter och värden, Kreativa Europa, InvestEU, Frontex och programmet för humanitärt bistånd.

 

NextGenerationEU

recovery plan

NextGenerationEU är ett tillfälligt återhämtningsinstrument med en budget på 750 miljarder euro som ska bidra till att reparera de akuta ekonomiska och sociala skadorna till följd av coronapandemin. EU efter covid-19 kommer att bli mer miljövänligt, digitalt och resilient och bättre anpassat till nuvarande och kommande utmaningar.

 • Faciliteten för återhämtning och resiliens: Det viktigaste inslaget i NextGenerationEU med 672,5 miljarder euro i lån och bidrag till EU-ländernas reformer och investeringar. Syftet är att mildra coronapandemins ekonomiska och sociala konsekvenser och göra medlemsländernas ekonomier mer hållbara, resilienta och bättre förberedda på utmaningarna i samband med den gröna och den digitala omställningen. Länderna håller på att ta fram sina planer för återhämtning och resiliens för att kunna ta del av faciliteten.
 • Återhämtningsstöd för sammanhållning och till Europas regioner – React-EU: NextGenerationEU omfattar också 47,5 miljarder euro till React-EU. Det är ett nytt initiativ som förlänger och utvidgar krisinsatserna inom investeringsinitiativet mot coronaeffekter och investeringsinitiativet mot coronaeffekter plus. Det kommer att bidra till en grön, digital och hållbar återhämtning av ekonomin. Medlen ska gå till
  Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)
  Europeiska socialfonden (ESF)
  Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead).
  De extra medlen kommer att betalas ut från NextGenerationEU 2021–2022 och redan 2020 genom en riktad översyn av den nuvarande långtidsbudgeten.
 • NextGenerationEU kommer också att bidra med extra pengar till andra EU-program och fonder som Horisont 2020, InvestEU, fonden för landsbygdsutveckling och fonden för en rättvis omställning.

NextGenerationEU – fördelning

Faciliteten för återhämtning och resiliens 672,5 miljarder euro
varav lån 360 miljarder euro
varav bidrag 312,5 miljarder euro
React-EU 47,5 miljarder euro
Horisont Europa 5 miljarder euro
InvestEU 5,6 miljarder euro
Landsbygdsutveckling 7,5 miljarder euro
Fonderna för en rättvis omställning 10 miljarder euro
RescEU 1,9 miljarder euro
TOTALT 750 miljarder euro

Källa: Europeiska rådets slutsatser av den 21 juli 2020.

 

Paketet i siffror

NextGenerationEU – belopp per EU-land

Långtidsbudgeten 2021–2027 – belopp per EU-land

Finansiering av EU:s långtidsbudget och NextGenerationEU

euro coin

Långtidsbudgeten kommer att fortsätta att finansieras av EU-budgetens vanliga inkomstkällor:

 • Tullar
 • Bidrag från medlemsländerna grundade på mervärdesskatt (moms)
 • Bidrag som bygger på bruttonationalinkomst (BNI)

Från den 1 januari 2021 införs dessutom ett nytt nationellt bidrag som bygger på icke-materialutnyttjat plastavfall som en inkomstkälla för EU-budgeten.

 

För att finansiera återhämtningen kommer EU att låna på marknaden på fördelaktigare villkor än vad många EU-länder kan för att sedan omfördela beloppen. För att kommissionen ska kunna ta upp lån måste alla medlemsländer ratificera det nya beslutet om egna medel enligt sina grundlagsbestämmelser.

Nya inkomstkällor för att bidra till att betala tillbaka lånen

Kommissionen ska senast i juni 2021 lägga fram förslag om inkomstkällor som gäller

icon with trees en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna
digital screen en digital skatt
digital screen EU:s utsläppshandelssystem

Senast i juni 2024 ska kommission föreslå nya inkomstkällor, t.ex.

piled coins en skatt på finansiella transaktioner
investment icon ett finansiellt bidrag kopplat till företagssektorn
vaccine en ny gemensam bolagsskattebas

Inkomstkällor för EU-budgeten 2021–2027

Potentiella nya inkomstkällor

Vad händer nu?

EU-kommissionen kommer att kunna börja bevilja medel från den fleråriga budgetramen (EU:s långtidsbudget) från den 1 januari 2021, så snart Europaparlamentet och rådet har antagit relevant sektorsspecifik lagstiftning och budgeten för 2021.

För att EU-kommissionen ska kunna ta upp lån under NextGenerationEU och därmed börja använda instrumentet måste samtliga EU-länder först ratificera det nya beslutet om egna medel enligt sina grundlagsbestämmelser.

EU-kommissionen litar på medlemsländernas löfte att agera så snabbt som möjligt i alla EU-invånares intresse.

Vem får pengarna?

Alla kan söka medel från EU:s budget. Hitta pågående och kommande ansökningsomgångar och läs om EU:s finansieringsprogram och hur man söker.

Se hur upphandlingsprocessen går till och hitta kommissionens aktuella upphandlingar

Bakgrund

Kommissionen lade fram sitt förslag till EU:s nästa långtidsbudget den 2 maj 2018. Budgetförslaget följdes omedelbart av förslag till lagstiftning för de 37 sektorsprogrammen (t.ex. sammanhållning, jordbruk, Erasmus och Horisont Europa). Mellan 2018 och början av 2020 arbetade kommissionen tillsammans med rådets roterande ordförandeskap och i nära samarbete med Europaparlamentet för att föra förhandlingarna framåt.

Den 27 maj 2020 föreslog kommissionen, som reaktion på den aldrig tidigare skådade kris som coronautbrottet orsakat, det tillfälliga återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU på 750 miljarder euro och riktade förstärkningar av EU:s långtidsbudget för 2021–2027.

Den 21 juli 2020 träffade EU:s stats- och regeringschefer en politisk överenskommelse om stimulanspaketet.

Den 10 november 2020 träffade Europaparlamentet och rådet en överenskommelse om paketet.

Den 10 december 2020 enades medlemsländerna i Europeiska rådet om att slutligt anta förordningen om den fleråriga budgetramen och beslutet om egna medel på rådsnivå.

Den 17 december 2020 beslutade rådet att anta EU:s nästa långtidsbudget för perioden 2021–2027. Det var det sista steget i antagandeprocessen och följde på omröstningen i Europaparlamentet den 16 december, där förordningen om den fleråriga budgetramen godkändes med en bred majoritet.

Den 18 december 2020 nådde Europaparlamentet och rådet en överenskommelse om faciliteten för återhämtning och resiliens, ett viktigt instrument som står i centrum för NextGenerationEU.

Förhandlingsprocessen

Dokument

Ladda nerPDF - 584.7 KB