Inledning

young girl jumping

Det här är NextGenerationEU. Det är mer än en återhämtningsplan. Det är en unik chans att se till att vi kan gå stärkta ur krisen, ställa om vår ekonomi och skapa möjligheter och jobb för det EU som vi vill leva i. Vi har allt på plats för att förverkliga detta.

 

Vi har visionen, vi har planen och vi har enats om att investera 806,9 miljarder euro* tillsammans. 

 

Nu är det dags att börja jobba för att göra EU grönare, mer digitalt och mer motståndskraftigt.

 

*Beloppet i löpande priser. Det motsvarar 750 miljarder euro i 2018 års priser.

Det största stimulanspaketet hittills

EU:s långtidsbudget och det tillfälliga återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU är det största stimulanspaket som någonsin finansierats i Europa. Totalt bidrar 2,018 biljoner euro i löpande priser* till att återuppbygga EU efter covid-19. Det kommer att ge ett grönare, mer digitalt och resilient EU.

Pengarna används till att lösa EU:s viktigaste problem och hjälpa de hårdast drabbade. På grund av Rysslands angrepp på Ukraina har EU-budgeten mobiliserats för att ge katastrofbistånd och stöd till Ukraina och EU-länderna, och för att lindra krigets humanitära konsekvenser.

*1,8 biljoner euro i 2018 års priser.

Fakta och siffror om långtidsbudgeten för 2021–2027 och NextGenerationEU

Stimulanspaketet i stora drag

Mer än 50 procent av långtidsbudgeten och NextGenerationEU går till att modernisera vårt samhälle, till exempel till

microscope forskning och innovation, via Horisont Europa
investment icon en rättvis klimatomställning och digital omställning, via fonden för en rättvis omställning och programmet för ett digitalt Europa
vaccine beredskap, återhämtning och resiliens, via faciliteten för återhämtning och resiliens, rescEU och ett nytt folkhälsoprogram, EU för hälsa.

Andra områden som tas upp i paketet är

farm icon modernisering av traditionella politikområden som sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken för att maximera deras bidrag till EU:s prioriteringar
globe icon klimatarbetet som får 30 % av EU-medlen, den största andelen hittills för klimatåtgärder
2 womens icon skyddet av biologisk mångfald och jämställdhet.

De viktigaste nyheterna

 

Totala anslag per rubrik enligt EU:s långtidsbudget för 2021–2027 och NextGenerationEU

  Långtidsbudgeten NextGenerationEU
1. Inre marknaden, innovation och digitalisering 149,5 miljarder euro 11,5 miljarder euro
2. Sammanhållning, resiliens och värden 426,7 miljarder euro 776,5 miljarder euro
3. Naturresurser och miljö 401 miljarder euro 18,9 miljarder euro
4. Migration och gränsförvaltning 25,7 miljarder euro
5. Säkerhet och försvar 14,9 miljarder euro
6. Grannländer och omvärlden 110,6 miljarder euro
7. EU:s offentliga förvaltning 82,5 miljarder euro
Långtidsbudgeten totalt 1 210,9 miljarder euro 806,9 miljarder euro

Alla belopp i euro i löpande priser. Källa: Europeiska kommissionen

NextGenerationEU

next generation eu logo

NextGenerationEU är ett tillfälligt återhämtningsinstrument med en budget på över 800 miljarder euro som ska bidra till att reparera den akuta ekonomiska och sociala skadan till följd av coronapandemin. EU efter covid-19 kommer att bli mer miljövänligt, digitalt och resilient och bättre anpassat till nuvarande och kommande utmaningar.

I centrum för NextGenerationEU finns faciliteten för återhämtning och resiliens – ett instrument för bidrag och lån som stöder reformer och investeringar i EU-länderna till ett sammanlagt värde av 723,8 miljarder euro. För att få medel från faciliteten måste EU-länderna ta fram återhämtnings- och resiliensplaner där de beskriver hur de tänker använda pengarna. Men de måste också nå relevanta milstolpar och mål, och innan några utbetalningar görs bedömer kommissionen om milstolparna och målen har nåtts på ett tillfredsställande sätt.

I den interaktiva resultattavlan för återhämtning och resiliens hittar du EU-ländernas planer och kan se vilka utbetalningar som har gjort hittills.

Resten av anslagen från NextGenerationEU betalas ut till EU-länderna via flera olika EU-program: återhämtningsstödet för sammanhållning och till Europas regioner (React-EU), Horisont Europa, InvestEU, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Fonden för en rättvis omställning.

På grund av Rysslands angrepp på Ukraina får EU-länderna också använda vissa medel till att hjälpa de ukrainska flyktingar som kommer till dem.

NextGenerationEU – fördelning

Faciliteten för återhämtning och resiliens 723,8 miljarder euro
varav lån 385,8 miljarder euro
varav bidrag 338,0 miljarder euro
React-EU 50,6 miljarder euro
Horisont Europa 5,4 miljarder euro
InvestEU 6,1 miljarder euro
Landsbygdsutveckling 8,1 miljarder euro
Fonderna för en rättvis omställning 10,9 miljarder euro
RescEU 2 miljarder euro
TOTALT 806,9 miljarder euro

Alla belopp i euro i löpande priser. Källa: Europeiska kommissionen

 

Nationella anslag

EU-budgeten handlar inte om att ge och ta. Det har den aldrig gjort. Alla EU-länder drar nytta av att vara en del av den inre marknaden och ta itu med gemensamma utmaningar tillsammans. EU-pengar, till exempel från sammanhållningsfonden och Horisont Europa, når ut till alla delar av EU.

På vissa politikområden får EU-länderna förhandsbestämda anslag. Läs mer om förutbestämda anslag

Finansiering av EU:s långtidsbudget och NextGenerationEU

euro coin

Långtidsbudgeten kommer att fortsätta att finansieras av EU-budgetens vanliga inkomstkällor:

  • Tullar
  • Bidrag från medlemsländerna grundade på mervärdesskatt (moms)
  • Bidrag som bygger på bruttonationalinkomst (BNI)

Från den 1 januari 2021 införs dessutom ett nytt nationellt bidrag som bygger på icke-materialutnyttjat plastavfall som en inkomstkälla för EU-budgeten.

 

Upplåning för att finansiera återhämtningen

För att finansiera återhämtningen tar EU upp lån på marknaden på fördelaktigare villkor än vad många EU-länder kan få och fördelar sedan pengarna.

Redan före NextGenerationEU emitterade kommissionen obligationer för att finansiera lån till EU-länderna och länder utanför EU, bland annat upp till 100 miljarder euro för Sure-programmet för att se till att människor kunde behålla jobbet under covid-19-pandemin.

EU har som mål att få fram upp till 800 miljarder euro i löpande priser fram till 2026 till NextGenerationEU med hjälp av en diversifierad finansieringsstrategi.

EU som låntagare

Nya inkomstkällor för att bidra till att betala tillbaka lånen

I det interinstitutionella avtalet från december 2021 enades Europaparlamentet, rådet och kommissionen att arbeta tillsammans för att införa tillräckligt med nya medel för att täcka återbetalningarna för NextGenerationEU.

I december 2021 lade kommissionen därför fram förslag till tre nya inkomstkällor för EU-budgeten som ska hjälpa till att betala för bidragsdelen av NextGenerationEU. De nya inkomstkällorna kan också bidra till att finansiera den sociala klimatfonden som ska säkerställa utfasning av fossila bränslen i ekonomin utan att någon lämnas utanför.

Emissions trading Egna medel från EU:s utsläppshandelsystem
Carbon border adjustment mechanism Egna medel från mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna
reallocated profits Egna medel baserade på omfördelade vinster i mycket stora multinationella företag (på basis av arbetet i OECD och på G20-nivå)

Kommissionen samarbetar med Europaparlamentet och medlemsländerna i rådet så att de nya inkomstkällorna snabbt kan godkännas.

Kommissionen kommer att föreslå ett andra paket med nya egna medel i slutet av 2023.

Inkomstkällor för EU-budgeten 2021–2027

Nästa generation av EU:s egna medel

Vem får pengarna?

Alla kan söka medel från EU:s budget. Hitta pågående och kommande ansökningsomgångar och läs om EU:s finansieringsprogram och hur man söker.

Se hur upphandlingsprocessen går till och hitta kommissionens aktuella upphandlingar

Bakgrund

Kommissionen lade fram sitt förslag till EU:s nästa långtidsbudget den 2 maj 2018. 

Den 27 maj 2020 lade kommissionen, som reaktion på den aldrig tidigare skådade kris som coronautbrottet orsakat, fram förslag till det tillfälliga återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU och till riktade förstärkningar av EU:s långtidsbudget för 2021–2027.

Den 21 juli 2020, mindre än två månader senare, träffade EU:s stats- och regeringschefer en politisk överenskommelse om stimulanspaketet.

Rådet antog slutgiltigt NextGenerationEU den 17 december 2020.

Förhandlingsprocessen

Aktuellt

Dokument

Ladda nerPDF - 584.7 KB