Navigačný riadok

Žiadosti

Potrebné informácie o aktuálnom stave žiadosti o finančný príspevok z fondu EGF získate zadaním kľúčového slova a/alebo výberom jedného alebo viacerých z preddefinovaných kritérií.

Ako to funguje

1. Keď:

  • sa členský štát dozvie o hromadnom prepúšťaní v dôsledku globalizácie a
  • zamestnávateľ a zástupcovia zamestnancov sa dohodnú na sociálnom pláne.

Následne sa vytvorí plán na pomoc zamestnancom, ktorých sa týka hromadné prepúšťanie, pod záštitou kontaktnej osoby pre fond EGF v danom členskom štáte.

2. Plán je možné predložiť ako žiadosť o čiastočné financovanie z fondu EGF.

3. Európska komisia žiadosť zhodnotí a predloží ju rozpočtovému orgánu EÚ (Rade a Európskemu parlamentu) na schválenie.

4. Ak ju Rada a Parlament schvália, členský štát môže získať finančnú podporu až do výšky 60 % plánovaných výdavkov súvisiacich s predloženým akčným plánom.

image

Článok 2 písm. a): podnik, jeho dodávatelia a nadväzné subjekty.

Článok 2 písm. b): odvetvie v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch.

Článok 2 písm. c): malé trhy práce alebo výnimočné okolnosti, pri ktorých nie sú úplne splnené požiadavky podľa článku 2 písm. a) alebo písm. b).