Navigatsioonitee

Taotlused

EGFi taotluste hetkeseisu kohta teabe saamiseks võite esitada päringuid, sisestades märksõna ja/või kasutades ühte või mitut allpool määratletud kriteeriumi.

Kuidas taotlemine toimub?

1. Kui:

  • liikmesriik saab teavet globaliseerumisest või kriisist tingitud ulatuslikust koondamisest ning
  • pärast seda, kui tööandjate ja töötajate esindajad on kokku leppinud oma sotsiaalkavas,

koostatakse asjaomase liikmesriigi EGFi kontaktisiku toetusel kava töö kaotanud töötajate aitamiseks.

2. Kava saab Euroopa Liidule esitada taotlusena selle osaliseks rahastamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahenditest.

3. Euroopa Komisjon hindab kava ning esitab selle heakskiitmiseks ELi eelarvepädevatele institutsioonidele (st nõukogule ja Euroopa Parlamendile).

4. Kui kava kiidetakse heaks, võib liikmesriik saada toetust kuni 60% ulatuses oma tegevuskava maksumusest.

image

Artikli 2 punkt a: Ettevõte, tema varustajad ning tootmisahela järgmise etapi tootjad.

Artikli 2 punkt b: Sektor piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas.

Artikli 2 punkt c: Väikesed tööturud või eriolukorrad, kui artikli 2 punktides a ja b sätestatud tingimusi ei ole täielikult täidetud.