Cesta

Žádosti

Informace o možnosti zažádat o příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) zobrazíte vložením klíčového slova nebo zvolením jednoho či více z níže uvedených kritérií.

Jak to funguje

1. Jakmile:

  • se členský stát dozví, že došlo k významnému propouštění v důsledku globalizace nebo hospodářské krize,
  • a poté co se zaměstnavatel a zástupci pracovníků dohodnou na sociálním plánu,

je vypracován plán na pomoc propuštěným pracovníkům, a to pod záštitou kontaktních osob EGF daného členského státu.

2. Členský stát může vypracovaný plán předložit EU a požádat o jeho spolufinancování z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.

3. Evropská komise plán posoudí a předloží jej rozpočtovým orgánům EU (Radě a Evropskému parlamentu) ke schválení.

4. Pokud ho Rada a Parlament schválí, může členský stát obdržet prostředky na pokrytí až 60 % nákladů na plánovaná opatření.

image

Článek 2 písm. a): podnik, jeho dodavatelé a podniky, kteří jsou jeho odběrateli.

Článek 2 písm. b): odvětví v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech.

Článek 2 písm. c): malé pracovních trhy nebo za mimořádných okolností, pokud nejsou zcela splněny podmínky uvedené v čl. 2 písmenech a) a b).