Cesta

Práva na pracovišti

Spolupracovníci s ochrannými maskami při práci

Všichni pracovníci mají v EU určitá minimální práva týkající se:

  • bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: obecná práva a povinnosti, pracoviště, pracovní vybavení, specifická rizika a pracovníci na rizikových místech
  • rovných příležitostí pro ženy a muže: rovné zacházení v práci, těhotenství, mateřská dovolená, rodičovská dovolená
  • ochrany před diskriminací na základě pohlaví, rasy, náboženství, věku, zdravotního postižení a sexuální orientace
  • pracovního práva: práce na částečný úvazek, smlouvy na dobu určitou, pracovní doba, zaměstnávání mladých lidí, informování zaměstnanců a konzultace s nimi.

Jednotlivé země EU musí zajistit, aby jejich vnitrostátní zákony tato práva stanovená v pracovněprávních předpisech EU (směrnicích) chránily.

Pokud se domníváte, že jsou vaše práva porušována, musíte se nejprve obrátit na inspektorát práce, pracovní soud či jiný příslušný orgán ve vaši zemi.