Navigatsioonitee

Euroopa tööhõivestrateegia

Peakokk ametis

Euroopa tööhõivestrateegia eesmärgiks on luua rohkem ja paremaid töökohti kogu ELis. See lähtub tööhõive ja majanduskasvu strateegiast „Euroopa 2020”.

Euroopa tööhõivestrateegia näeb ette raamistiku (nn avatud koordinatsioonimeetod), et ELi liikmesriigid saaksid jagada teavet ning arutada ja koordineerida oma tööhõivepoliitikat.

See tugineb iga-aastasele majanduskasvu analüüsile, milles määratletakse ELi järgneva aasta prioriteedid majanduskasvu ja töökohtade loomise soodustamiseks ning millega avatakse Euroopa poolaasta, mille eesmärk on edendada liikmesriikide majandus- ja eelarvepoliitika koordineerimist.

Igal aastal hõlmab see protsess (mille teostamist toetab Euroopa tööhõivekomitee) järgmisi etappe:

  • tööhõivesuunised, milles määratletakse liikmesriikide tööhõivepoliitika ühised prioriteedid ja eesmärgid. Need on komisjoni koostatud, liikmesriikide valitsuste poolt heaks kiidetud ja Euroopa Liidu Nõukogu poolt vastu võetud;
  • ühine tööhõivearuanne, mis põhineb 1) Euroopa tööhõiveolukorra hindamisel, 2) tööhõivesuuniste rakendamisel ning 3) esialgsete riiklike reformikavade uurimisel tööhõivekomitee poolt. See on osa iga-aastasest majanduskasvu analüüsist ning selle avaldab komisjon ja võtab vastu Euroopa Liidu Nõukogu;
  • riiklikud reformikavad, mille esitavad liikmesriikide valitsused ning mida komisjon analüüsib, et tagada nende vastavus strateegiale „Euroopa 2020” (andmebaas – riiklikud reformikavad enne 2011. aastat);
  • riigipõhised soovitused, mille esitab komisjon pärast riiklike reformikavade hindamist.
  • Komisjon avaldas 25. veebruaril 2015 aruanded riikide kohta, milles analüüsitakse liikmesriikide majanduspoliitikat. Aruanded hõlmavad 16 riigi makromajandusliku tasakaalustamatuse põhjalikku analüüsi.

Euroopas valitseva suure tööpuuduse tõttu algatas Euroopa Komisjon 2012. aasta aprillis rea meetmeid töökohtade loomise edendamiseks (nn tööhõivepakett).

Euroopa tööhõivestrateegia aluseks on ka strateegia „Euroopa 2020” uute oskuste ja töökohtade tegevuskava ning seda toetavad Euroopa Tööhõive Seirekeskus ja vastastikuse õppe programm.

      Jaga

    • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel