Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Dôchodky

Tieto pravidlá sa uplatnia v prípade, že ste pracovali a žili v jednom alebo vo viacerých členských štátoch EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku.

Kto vám vypláca dôchodok?

  • Záznamy o vašom poistení sa v každom štáte, v ktorom ste pracovali, uchovávajú až do vášho odchodu do dôchodku.
  • Každý štát, kde ste boli poistení aspoň jeden rok, vám bude vyplácať váš starobný dôchodok, keď dosiahnete dôchodkový vek podľa jeho vnútroštátnych predpisov.  Informácie o tom, ako sa postupuje v prípade kratších období, nájdete v našich najčastejších otázkach
  • Ak ste napríklad pracovali v troch krajinách, budete dostávať tri starobné dôchodky.

Ako sa vypočíta váš dôchodok?

Váš dôchodok sa v každom štáte vypočíta na základe záznamu o poistení: celková suma, ktorú budete dostávať z jednotlivých štátov, bude zodpovedať dĺžke obdobia, počas ktorého ste v každej uvedenej krajine mali poistné krytie na sociálne zabezpečenie. Dostanete súhrnné oznámenie (dokument P1), v ktorom nájdete prehľad rozhodnutí jednotlivých krajín o vašej žiadosti o priznanie dôchodku.

V ktorom štáte mám požiadať o priznanie dôchodku?

Aj v prípade, že ste pracovali vo viacerých štátoch, o dôchodok by ste mali zažiadať v krajine, v ktorej žijete – okrem prípadu, že ste v nej nikdy nepracovali. V posledne vymenovanom prípade by ste o dôchodok mali zažiadať v štáte, kde ste naposledy pracovali. Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam

Na dôchodok za hranice

Dôchodok vám bude vyplácaný bez ohľadu na skutočnosť, kde sa zdržiavate alebo žijete v rámci Európy (myslí sa tým EÚ 27 + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko). Podmienky, ktoré platia pre ostatné štáty, nájdete v našich najčastejších otázkach

 Zistite si informácie o vašich právach v jednotlivých krajinách

Iné dôchodky

Vo všeobecnosti platí, že pravidlá, ktoré platia pre starobné dôchodky, sa uplatnia aj na invalidné dôchodky a na dávky pre pozostalé osoby (vdovské, vdovecké a sirotské).

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o tom, ako zažiadať o dôchodok, o vašich právach na zdravotnú starostlivosť, o dôchodkovom veku a odpovede na súvisiace otázky, nájdete v časti najčastejšie otázky

Štátne dôchodky v zahraničí (Vaša Európa)

Nenašli ste žiadnu odpoveď?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Stále máte nevyriešený problém?

Vaše práva na sociálne zabezpečenie a zdravotnú starostlivosť v inej krajine EÚ na portáli Vaša Európa
Spýtajte sa služby Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Vyriešte problémy so zahraničnými orgánmi štátnej správy (SOLVIT)
Právne poradenstvo na stránkach Vaša Európa – Poradenstvo

Zdieľať stránku