Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Na čo máte právo?

Pravidlá EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia sa v EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku uplatňujú na vnútroštátne právne predpisy upravujúce:

Keďže ide o nariadenia, uplatňujú sa koordinačné pravidlá priamo vo všetkých členských štátoch EÚ. Inými slovami, musia ich dodržiavať vnútroštátne orgány a verejné inštitúcie, zdravotné a sociálne poisťovne a súdy. V prípade rozporu medzi vnútroštátnymi a koordinačnými predpismi majú prednosť pravidlá EÚ.

V praxi môže byť často náročné zistiť, či sa na konkrétnu dávku vzťahujú koordinačné pravidlá. V takomto prípade sa obráťte na vašu inštitúciu sociálneho zabezpečenia.
Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam

Na aké dávky sa pravidlá nevzťahujú?

  • Určité špecifické peňažné dávky, na ktoré vzniká nárok aj bez odvodu príspevkov (nepríspevkové peňažné dávky), poskytujú na vlastné náklady výlučne inštitúcie vo vašom štáte bydliska. Vo väčšine prípadov ide o dávky pre osoby, ktorých dôchodok alebo príjem nedosahuje stanovenú úroveň. Na ich vyplácanie nebudete mať nárok v prípade, že budete bývať v inej krajine. Zoznam týchto dávok sa uvádza v prílohe X nariadenia 883/2004.
  • Koordinácia EÚ sa neuplatňuje na sociálnu a zdravotnú pomoc: tieto dávky sa zvyčajne poskytujú na základe individuálnych podmienok.
  • Koordinácia zo strany EÚ sa neuplatňuje na oblasť zdaňovania. V prípade daňového problému sa obráťte na daňové orgány vo svojom štáte. 

Nenašli ste žiadnu odpoveď?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Stále máte nevyriešený problém?

Vaše práva na sociálne zabezpečenie a zdravotnú starostlivosť v inej krajine EÚ na portáli Vaša Európa
Spýtajte sa služby Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Vyriešte problémy so zahraničnými orgánmi štátnej správy (SOLVIT)
Právne poradenstvo na stránkach Vaša Európa – Poradenstvo

Zdieľať stránku