Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Wat zijn uw rechten?

De EU-regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid gelden in de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland voor de nationale wetgeving betreffende:

Aangezien de coördinatieregels verordeningen zijn, gelden ze rechtstreeks in alle EU-landen. Deze regels moeten dus in acht genomen worden door nationale overheden en administraties, instanties voor sociale zekerheid en rechtbanken. Zelfs wanneer nationaal recht in strijd is met deze regels, hebben de EU-regels voorrang.

Als u moeilijkheden ondervindt bij het bepalen of een bepaalde uitkering onder de coördinatieregels valt, neem dan contact op met uw instantie voor sociale zekerheid voor meer informatie.
Zoek een contactorgaan in onze lijst

Wat is niet verzekerd?

  • Een aantal bijzondere uitkeringen die niet op premies of bijdragen gebaseerd zijn (niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties), worden enkel toegekend door en op kosten van het orgaan in het land van uw woonplaats. In de meeste gevallen worden deze uitkeringen betaald aan personen van wie het pensioen of het inkomen onder een bepaalde drempel ligt. Deze worden niet betaald als u in een ander land woont. U vindt een overzicht van deze prestaties in bijlage X van Verordening 883/2004.
  • EU-coördinatie geldt niet voor sociale en medische bijstand: deze uitkeringen worden normaal toegekend op basis van uw bestaansmiddelen.
  • EU-coördinatie geldt niet voor belastingen. Neem contact op met de belastingdienst van uw land voor meer informatie over uw specifieke situatie. 

Hebt u nog hulp nodig?

Hebt u de juiste informatie niet gevonden? Hebt u een probleem?

Meer over uw recht op sociale zekerheid en gezondheidszorg in een ander EU-land (Uw Europa)
Stel een vraag aan Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Hulp bij problemen met overheidsinstanties (SOLVIT)
Juridisch advies van Uw Europa – Advies.

Delen