Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Οι κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης έχουν μεταφερθεί και εφαρμόζονται στην εθνική νομοθεσία των χωρών της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας όσον αφορά τα εξής:

Οι κανόνες συντονισμούέχουν ισχύ κανονισμού και εφαρμόζονται άμεσα σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Με άλλα λόγια, πρέπει να τηρούνται από τις εθνικές αρχές και διοικητικές υπηρεσίες, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τα δικαστήρια. Ακόμα και στην περίπτωση που το εθνικό δίκαιο αντιβαίνει προς τους κανόνες αυτούς, οι κανόνες της ΕΕ υπερισχύουν.

Μπορεί να είναι δύσκολο να καθοριστεί κατά πόσον μια συγκεκριμένη παροχή καλύπτεται από τους κανόνες συντονισμού. Για να το μάθετε, επικοινωνήστε με τον φορέα κοινωνικής ασφάλισής σας. 
Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα

Τι δεν καλύπτεται

  • Ορισμένες ειδικές παροχές σε χρήμα, που δεν βασίζονται σε εισφορές (μη ανταποδοτικές παροχές) καταβάλλονται αποκλειστικά από τον αρμόδιο φορέα της χώρας κατοικίας σας, τον οποίο και βαρύνουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι παροχές αυτές καταβάλλονται σε άτομα των οποίων η σύνταξη ή το εισόδημα δεν υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο. Επίσης, δεν καταβάλλονται εάν κατοικείτε σε άλλη χώρα. Οι παροχές αυτές περιλαμβάνονται στο παράρτημα Χ του κανονισμού 883/2004.
  • Ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ δεν αφορά την κοινωνική πρόνοια και την ιατρική αρωγή: οι παροχές αυτές χορηγούνται συνήθως βάσει των εισοδημάτων σας.
  • Ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ δεν αφορά τη φορολόγηση. Απευθυνθείτε στις φορολογικές αρχές της χώρας σας για να μάθετε τι ισχύει στη δική σας περίπτωση.

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;

Δεν βρήκατε τις πληροφορίες που ζητάτε; Έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε;

Αποταθείτε στο Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Επιλύστε προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζετε με μια εθνική δημόσια υπηρεσία (SOLVIT)
Ζητήστε νομικές συμβουλές από την υπηρεσία παροχής συμβουλών του δικτυακού τόπου "Η Ευρώπη σου"

Διαδώστε αυτή τη σελίδα