Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Jakie prawa Ci przysługują?

Przepisy UE dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie w UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii w odniesieniu do przepisów krajowych w zakresie:

Przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego są zawarte w rozporządzeniach, dlatego są bezpośrednio stosowane we wszystkich krajach UE. Innymi słowy, muszą ich przestrzegać krajowe władze i organy administracji, instytucje zabezpieczenia społecznego i sądy. Jeśli przepisy prawa krajowego są sprzeczne z przepisami UE, pierwszeństwo mają przepisy UE.

Ustalenie, czy dane świadczenie podlega przepisom dotyczącym koordynacji, może być trudne. Aby to sprawdzić, skontaktuj się ze swoją instytucją zabezpieczenia społecznego.
W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu

Czego nie obejmują przepisy dotyczące koordynacji?

  • Niektórych specjalnych świadczeń pieniężnych, które nie opierają się na składkach (świadczenia nieskładkowe), udzielać będzie na swój koszt wyłącznie instytucja Twojego kraju zamieszkania. W większości przypadków świadczenia te wypłaca się osobom, których emerytury, renty lub dochody są poniżej określonego poziomu. Nie będą one wypłacane osobom mieszkającym w innym kraju. Wykaz tych świadczeń zamieszczono w załączniku X do rozporządzenia nr 883/2004.
  • Koordynacja na poziomie UE nie ma zastosowania do pomocy społecznej i medycznej: świadczeń tych udziela się zwykle na podstawie dochodów danej osoby.
  • Koordynacja na poziomie UE nie ma zastosowania do opodatkowania. Aby uzyskać informacje dotyczące konkretnego przypadku, należy zwrócić się do organów podatkowych w swoim kraju. 

Masz więcej pytań?

Nie znalazłeś informacji, których szukasz? Masz problem do rozwiązania?

Informacje o prawach do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w innym kraju UE (Twoja Europa)
Kontakt z serwisem Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Pomoc w rozwiązywaniu problemów z urzędami
Uzyskaj poradę prawną w serwisie „Twoja Europa – Porady”

Udostępnij tę stronę