Заетост, социални въпроси и приобщаване

Какви са правата ви?

Правилата на ЕС за координация на системите за социална сигурност се прилагат в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария към националното законодателство за:

Като регламенти правилата за координация се прилагат директно във всички страни от ЕС. С други думи, те трябва да бъдат спазвани от националните власти и администрации, институциите за социална сигурност и съдилищата. Дори когато националните закони са в противоречие с тях, правилата на ЕС имат предимство.

Може да е трудно да се установи дали дадено обезщетение е обхванато от правилата за координация. За да разберете това, свържете се с вашата институция за социална сигурност.
Използвайте нашия указател на институциите

Какво не е обхванато?

  • Известен брой специални обезщетения в брой, които не се основават на вноски (независещи от вноски обезщетения) се предоставят само от институцията във вашата страна на пребиваване и за нейна сметка. В повечето случаи тези обезщетения се плащат на хора, чиято пенсия или доход е под определено равнище. Те не се изплащат, ако пребивавате постоянно в друга страна. Тези обезщетения са изброени в Приложение X от Регламент 883/2004.
  • Координацията на ниво ЕС не важи за социалното и медицинското обслужване: тези обезщетения обикновено се предоставят в зависимост от вашите средства.
  • Кординацията на ниво ЕС не важи за данъчното облагане. Поискайте от данъчните власти в страната ви информация за вашия конкретен случай. 

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате някакъв проблем?

Научете повече за вашите социалноосигурителни и здравни права в друга страна от ЕС (Вашата Европа)
Задайте своя въпрос чрез Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Свържете се със СОЛВИТ при проблеми с национална администрация
Получете правен съвет от Вашата Европа — Съвети

Споделете тази страница