Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Millised on teie õigused?

ELi sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirju kohaldatakse ELis, Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis nende riiklike õigusaktide suhtes, mis hõlmavad järgmisi valdkondi:

Nagu määrusi,kohaldatakse ka koordineerimiseeskirjuvahetult kõigis ELi liikmesriikides. Teisisõnu peavad neid järgima kohalikud ametiasutused, sotsiaalkindlustusasutused ja kohtud. Isegi juhul, kui liikmesriigi seadused on ELi eeskirjadega vastuolus, on viimased ülemuslikud.

Mõnikord võib olla keeruline kindlaks määrata, kas koordineerimiseeskirjad hõlmavad teatavat hüvitist või mitte. Selguse saamiseks võtke palun ühendust oma kohaliku sotsiaalkindlustusasutusega.
Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Mis ei ole hõlmatud?

  • Teatavaid rahalisi erihüvitisi, mis ei põhine osamaksetel (mitteosamakselised hüvitised), makstakse üksnes teie elukohariigi ametiasutuse poolt ja tema kulul. Enamasti saavad kõnealuseid hüvitisi inimesed, kelle pension või sissetulek jääb allapoole teatavat määra. Kõnealuseid hüvitisi ei maksta, kui te elate mõnes teises riigis. Asjaomaste hüvitiste loetelu leiate määruse nr 883/2004 X lisast.
  • ELi koordineerimiseeskirjad ei kehti sotsiaal- ja arstiabi suhtes: neid hüvitisi makstakse tavapäraselt vastavalt teie rahalistele võimalustele.
  • ELi koordineerimiseeskirjad ei kehti maksude suhtes. Küsige oma juhtumi kohta teavet kohalikust maksuametist. 

Vajate veel abi?

Ka te ei ole leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendamist vajav probleem?

Tutvuge oma sotsiaalkindlustus- ja tervishoiualaste õigustega teistes ELi riikides (Teie Euroopa)
Esitage päring talituse Europe Direct vahendusel 00800 6 7 8 9 10 11
Lahendage riiklike ametiasutustega tekkinud probleem (SOLVIT)
Küsige õigusalast abi teenistuselt Teie Euroopa Nõuanne

Jaga seda lehte