Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Žiadosť o vydanie preukazu

Ako získate preukaz?

O preukaz EPZP môžete požiadať zdravotnú poisťovňu, v ktorej ste poistený a ktorá zodpovedá za vaše náklady na zdravotnú starostlivosť.

Preukaz môžete získať prostredníctvom miestnej pobočky svojej zdravotnej poisťovne, keďže každý štát zodpovedá za výrobu a distribúciu preukazov na svojom území.

Kto môže využívať preukaz?

Aby ste boli oprávnený mať preukaz, musíte byť poistený alebo krytý štátnym systémom sociálneho zabezpečenia v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo Švajčiarsku. Každý rodinný príslušník, ktorý vycestuje, má mať svoj vlastný preukaz.

Občania nečlenských štátov, ktorí legálne pobývajú na území Európskej únie a na ktorých sa vzťahuje štátny systém sociálneho zabezpečenia daného členského štátu, majú taktiež nárok na preukaz. Tieto osoby však nemôžu využiť svoj európsky preukaz zdravotného poistenia v prípade lekárskeho ošetrenia v Dánsku, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku a na Islande.

Aké je obdobie platnosti preukazu?

Každá krajina má odlišné obdobie platnosti a najlepšie je preveriť obdobie platnosti, keď požiadate miestnu pobočku svojej zdravotnej poisťovne o vydanie preukazu.

Čo môžete spraviť, keď vám miestna pobočka zdravotnej poisťovne odmietne vydať Európsky preukaz zdravotného poistenia?

Ak požiadate o Európsky zdravotný preukaz, miestna pobočka vašej zdravotnej poisťovne je povinná vám ho vydať. Ak sa tak nestane a preukaz nie je okamžite k dispozícii, tak vám vydá dočasný náhradný certifikát. Ak tak neurobí, mali by ste sa môcť odvolať.

Ak máte pochybnosti o svojich právach alebo potrebujete informácie o tom, ako zabezpečiť, aby vnútroštátne orgány vašej krajiny dodržiavali vaše právo na EPZP (Európsky preukaz zdravotného poistenia), obráťte sa na službu Vaša Európa – poradenstvo.

Čo môžete urobiť v prípade, že vám v zahraničí neuznajú EPZP?

Ak verejné orgány ktorejkoľvek krajiny EÚ (alebo Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska) neuznajú váš EPZP, môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu vo vašej domovskej krajine, aby kontaktovala lekára alebo nemocnicu v zahraničí.

Ak ani to nevyrieši váš problém, môžete požiadať o pomoc SOLVIT.

Informáciami a kontaktmi v členských štátoch

Po kliknutí na vlajku sa zobrazia informácie o tom, ako v danom štáte požiadať o európsky preukaz zdravotného poistenia.

Súvisiace správy

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku