Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie karty

W jaki sposób można uzyskać kartę?

Kartę możemy uzyskać, kontaktując się ze swoją instytucją ubezpieczenia zdrowotnego, która odpowiada także za pokrycie naszych kosztów opieki zdrowotnej.

Kto może korzystać z karty?

Osoba ubiegająca się o kartę musi być ubezpieczona lub objęta państwowym systemem ubezpieczeń zdrowotnych w którymkolwiek z państw członkowskich UE, Islandii, księstwie Lichtenstein, Norwegii lub Szwajcarii. Każdy z członków rodziny, która odbywa podróż, powinien posiadać własną kartę.

O kartę mogą się także ubiegać osoby spoza UE legalnie przebywające na jej obszarze i objęte państwowym systemem ubezpieczeń zdrowotnych. Obywatele krajów pozaunijnych nie mogą jednak korzystać z karty w Danii, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Jak długi jest okres ważności karty?

Okres ważności karty jest różny w poszczególnych krajach, w związku z czym jej właściciel powinien sprawdzić, kiedy skontaktował się z kompetentną instytucją w celu jej uzyskania.

Jakie czynności powinien podjąć obywatel, któremu odpowiednie instytucje odmawiają wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Składającemu wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego kompetentne instytucje lokalne są zobowiązane wydać kartę lub, w razie jej braku, tymczasowe zaświadczenie zastępcze, jeśli karta nie może być wydana niezwłocznie. W przeciwnym razie wnioskodawca powinien mieć możliwość złożenia odwołania.

Jeśli mają Państwo wątpliwości co do przysługujących Państwu praw lub potrzebują informacji na temat tego, co należy zrobić, by prawo do karty EKUZ było przestrzegane przez władze Państwa kraju, można skontaktować się z serwisem „Twoja Europa – Porady”.

Jakie działania można podjąć, jeżeli karta EKUZ nie została uznana za granicą?

Jeśli zdarzy się, ze karta EKUZ nie zostanie uznana przez władze któregokolwiek z krajów UE (lub Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii), można poprosić swojego krajowego ubezpieczyciela, aby skontaktował się z lekarzem lub szpitalem za granicą.

Jeżeli nie uda się rozwiązać problemu, można poprosić o pomoc SOLVIT.

Informacje i adresy w poszczególnych krajach

Kliknij na flagę, aby dowiedzieć się, jak uzyskać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego w…

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę