Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Vnější vztahy

Evropská komise spolupracuje s řadou mezinárodních organizací, států světa i s občanskou společností s cílem:

 • podporovat udržitelný sociální a hospodářský rozvoj a důstojné pracovní podmínky za hranicemi Unie v souladu s hodnotami EU, evropským pilířem sociálních práv a cíli udržitelného rozvoje
 • prosazovat spravedlivou globalizaci mimo jiné přijetím mezinárodních pracovních norem a dohledem nad nimi, začleněním ustanovení týkajících se pracovních podmínek do obchodních dohod EU a následnými opatřeními
 • připravit kandidátské země a potenciální kandidátské země na členství v EU.

Snahou Evropské komise je zajistit, aby při formování zahraniční politiky EUbyly brány v úvahu zaměstnanost a sociální otázky. Prostřednictvím obchodní politikypolitiky rozvojové spolupráce, politiky sousedství a vnějšího rozměru vnitřních politik se Komise především zaměřuje na udržitelný rozvoj a důstojné pracovní podmínky.

Mezinárodní organizace a fóra

Evropská unie spolupracuje a funguje v rámci MOPOECDOSN a také v rámci skupiny G20, G7 a dalších mezinárodních organizací a fór. Cílem této spolupráce je:

Mezinárodní organizace práce (MOP)

Evropská unie si s MOP vytvořila dlouhodobé, strategické vztahy .

V rámci naší spolupráce prosazujeme zajištění důstojných pracovních podmínek Agendu pro udržitelný rozvoj 2030. Spolupráce mezi EU a MOP se soustřeďuje na prosazování základních zásad a práv při práci (včetně obchodu) a na další oblasti sociální politiky.

EU uskutečňuje s MOP společné projekty a společně s členskými státy Unie přispívá k její činnosti, a to zejména vydáváním prohlášení EU.

Skupina G7

Evropská unie je řádným členem skupiny G7. První formální zasedání ministrů práce a sociálních věcí skupiny G7 (spolu s ministry pro rozvoj) se konalo v roce 2015 v rámci německého předsednictví této skupiny. Iniciativy skupiny G7 v oblasti sociálních věcí:

 • Vision Zero Fund– účelem fondu je zajistit lidem důstojné pracovní podmínky a zlepšit ochranu zdraví a zvýšit bezpečnost při práci v globálních dodavatelských řetězcích. Komise za tímto účelem poskytuje finanční prostředky.
 • G7 Future of Work Forum– účelem fóra je diskutovat o budoucnosti práce jako takové.
 • Zasedání na úrovni ministrů a následné závazky odborných skupin, včetně nové pracovní skupiny G7 pro zaměstnanost, kde účast a příspěvky EU zajišťuje GŘ EMPL.

Skupina G20

Evropská unie je řádným členem skupiny G20. Ministři práce zemí G20 se poprvé sešli v roce 2010 ve Washingtonu a od té doby probíhají každoroční zasedání. Iniciativy skupiny G20 v oblasti sociálních věcí:

Celoroční diskuse mezi vyššími úředníky a v pracovních skupinách probíhají také v rámci pracovní skupiny pro zaměstnanost, kde je EU zastoupena GŘ EMPL. Pracovní skupina se zabývá prováděním plánů členů G20 pro oblast zaměstnanosti (a to včetně plánů EU).

Perspektivní noví členové EU (rozšíření Unie)

EU usiluje o zlepšení sociálního rozměru v sedmi kandidátských zemích a potenciálních kandidátských zemích podporou, vyjednáváním a monitorováním vývoje v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí v souladu s normami EU a také sledováním plnění kritérií pro přistoupení.

Komise u těchto zemí provádí na základě jejich ročního programu hospodářských reforem tzv. správu ekonomických záležitostí .

GŘ EMPL se zabývá sbližováním právních předpisů v kandidátských zemích s následujícími kapitolami práva EU:

Díky tzv. nástroji předvstupní pomoci (NPP) podporuje EU reformy v kandidátských zemích a potenciálních kandidátských zemích prostřednictvím finanční a technické pomoci.

GŘ EMPL spravovalo v letech 2007–2013 finanční prostředky z NPP I, jež byly určené na rozvoj lidských zdrojů v Turecku, Černé Hoře, Severní Makedonii a Chorvatsku (až do přistoupení v roce 2013). Tyto programy se nyní nacházejí v závěrečné fázi. NPP II (2014–2020) spravuje GŘ NEAR.

Ostatní země sousedící s EU

V oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí spolupracuje EU se sousedními státy prostřednictvím evropské politiky sousedství a regionálních iniciativ. Jedná se o:

 • Unii pro Středomoří, která sdružuje 15 zemí jižního Středomoří, Afriky a Středního východu a všechny země EU
 • Východní partnerství , jehož se účastní Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina.

Evropská komise spolupracuje s těmito zeměmi prostřednictvím dohod, výměny osvědčených postupů a podporováním konkrétních opatření. Účelem této spolupráce je podporovat:

 • zlepšení pracovních podmínek a pracovněprávních vztahů
 • účinný sociální dialog a instituce trhu práce
 • zaměstnatelnost a iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí
 • přiměřenou a udržitelnou sociální ochranu.

Rozvinuté země a rozvíjející se trhy

Spolupráce má formu:

Cílem těchto dialogů a spolupráce je podporovat vzájemné porozumění a výměnu zkušeností a osvědčených postupů.

Obchod a udržitelný rozvoj

EU se prostřednictvím své obchodní politiky snaží zajistit, aby šel hospodářský rozvoj ruku v ruce se sociální spravedlností, respektováním lidských práv, vysokými pracovními normami a normami v oblasti ochrany životního prostředí. Moderní obchodní dohody EU proto obsahují pravidla obchodu a udržitelného rozvoje.

EU usiluje o to, aby její obchodní politika přispívala k podpoře udržitelného rozvoje pomocí:

Sdílet tuto stránku