Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Εξωτερικές Σχέσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, διάφορες χώρες και την κοινωνία των πολιτών για τα εξής:

 • να προάγει τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και την αξιοπρεπή εργασία πέραν των συνόρων της ΕΕ, σύμφωνα με τις αξίες της ΕΕ, τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης
 • να προωθεί μια δίκαιη παγκοσμιοποίηση, μεταξύ άλλων, μέσω της συμβολής της στη θέσπιση και την εποπτεία διεθνών προτύπων εργασίας και της ενσωμάτωσης διατάξεων για την εργασία στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ και στις επακόλουθες συμφωνίες
 • να βοηθά τις υποψήφιες χώρες και τα δυνάμει υποψήφια μέλη να προετοιμαστούν για την προσχώρησή τους στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεριμνά ώστε τα θέματα απασχόλησης και οι κοινωνικές παράμετροι να λαμβάνονται υπόψη στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ. Μέσω του εμπορίου, της αναπτυξιακής συνεργασίας, των πολιτικών γειτονίας και της εξωτερικής διάστασης των εσωτερικών πολιτικών της, η Επιτροπή επικεντρώνεται ειδικότερα στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην αξιοπρεπή εργασία.

Διεθνείς οργανισμοί και φόρουμ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται από κοινού με τη ΔΟΕ, τον ΟΟΣΑ, τα Ηνωμένα Έθνη την G20, την G7 και άλλους διεθνείς οργανισμούς και φόρουμ, καθώς και στο πλαίσιο αυτών των οργανισμών προκειμένου:

 • να προάγει την αξιοπρεπή εργασία για όλους
 • να προωθεί την κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης
 • να υλοποιεί την εξωτερική διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών.

ΔΟΕ

Η ΕΕ έχει αναπτύξει μια μακροχρόνια, στρατηγική σχέση με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ).

Η συνεργασία αυτή προάγει την αξιοπρεπή εργασία και το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030. Η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της ΔΟΕ επικεντρώνεται στην προαγωγή των θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων στην εργασία, μεταξύ άλλων, στον τομέα του εμπορίου και σε άλλους τομείς της κοινωνικής πολιτικής.

Η ΕΕ αναλαμβάνει από κοινού έργα με τη ΔΟΕ και συμβάλλει στις εργασίες της, μαζί με τα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως μέσω δηλώσεων της ΕΕ.

G7

Η ΕΕ είναι πλήρες μέλος της G7. Η πρώτη επίσημη συνεδρίαση των υπουργών Εργασίας της G7 (μαζί με τους υπουργούς Αναπτυξιακής Πολιτικής) πραγματοποιήθηκε το 2015 υπό τη γερμανική προεδρία της G7. Οι πρωτοβουλίες της G7 στον κοινωνικό τομέα περιλαμβάνουν:

 • το ταμείο «Όραμα Μηδέν», που στοχεύει στη βελτίωση της αξιοπρεπούς εργασίας, καθώς και της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία στο πλαίσιο των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, με τη χρηματοδοτική στήριξη της Επιτροπής
 • το Φόρουμ της G7 για το Μέλλον της Εργασίαςμε στόχο τη συζήτηση για το μέλλον της εργασίας
 • υπουργικές συνεδριάσεις και επακόλουθες δεσμεύσεις στο πλαίσιο τεχνικών ομάδων, όπως η νέα ομάδα εργασίας της G7, για την οποία η ΓΔ EMPL προετοιμάζει τη συμμετοχή και τις παρεμβάσεις της ΕΕ

G20

Η ΕΕ είναι πλήρες μέλος της G20. Οι υπουργοί Απασχόλησης της G20 συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2010 στην Ουάσιγκτον και έκτοτε πραγματοποιούν ετήσιες συνεδριάσεις. Οι πρωτοβουλίες της G20 στον κοινωνικό τομέα περιλαμβάνουν:

Επίσης, πραγματοποιούνται ετήσιας συζητήσεις μεταξύ ανώτερων υπαλλήλων και σε επίπεδο ομάδων εργασίας, στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας για την Απασχόληση (EWG), στην οποία η ΕΕ εκπροσωπείται από τη ΓΔ EMPL. Η EWG παρακολουθεί την εφαρμογή, από τα μέλη της, των σχεδίων απασχόλησης της G20, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου της ΕΕ.

Δυνητικά νέα μέλη της ΕΕ (Διεύρυνση)

Η ΕΕ στοχεύει στη βελτίωση της κοινωνικής διάστασης στις εφτά υποψήφιες χώρες και στα δυνάμει υποψήφια μέλη της ΕΕ με τη στήριξη, τη διαπραγμάτευση και την παρακολούθηση της κατάρτισης πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικών πολιτικών σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ και τα κριτήρια προσχώρησης.

Η Επιτροπή διεξάγει διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης με αυτές τις χώρες, με βάση τα ετήσια προγράμματά τους οικονομικών μεταρρυθμίσεων.

Η ΓΔ EMPL συμβάλλει ειδικότερα στην εναρμόνιση της νομοθεσίας των υποψήφιων χωρών με τα ακόλουθα κεφάλαια της νομοθεσίας της ΕΕ:

Ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) είναι το μέσο με το οποίο η ΕΕ στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις στις υποψήφιες χώρες και τα δυνάμει υποψήφια μέλη με χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια.

Η ΓΔ EMPL διαχειρίστηκε τα κονδύλια του ΜΠΒ I (2007-2013), που προορίζονταν για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στην Τουρκία, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία και την Κροατία (μέχρι την προσχώρησή της το 2013). . Τα προγράμματά του βρίσκονται τώρα στο στάδιο ολοκλήρωσης. Τη διαχείριση του ΜΠΒ ΙΙ (2014-2020), έχει αναλάβει η ΓΔ NEAR.

Άλλες γειτονικές χώρες

Η ΕΕ συνεργάζεται με γειτονικές χώρες για κοινωνικά θέματα και θέματα απασχόλησης μέσω της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και περιφερειακών πρωτοβουλιών, όπως:

 • η Ένωση για τη Μεσόγειο (ΕγΜ), στην οποία συμμετέχουν 15 χώρες της Νότιας Μεσογείου, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, καθώς και όλες οι χώρες της ΕΕ
 • η Ανατολική Εταιρική Σχέση, που καλύπτει την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις χώρες αυτές μέσω συμφωνιών, ανταλλαγής ορθών πρακτικών και στήριξης συγκεκριμένων δράσεων. Η συνεργασία αυτή έχει ως στόχο να προωθήσει:

 • τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των εργασιακών σχέσεων
 • την αποτελεσματικότητα του κοινωνικού διαλόγου και των θεσμών της αγοράς εργασίας
 • την απασχολησιμότητα και την απασχόληση των νέων
 • μια επαρκή και βιώσιμη κοινωνική προστασία.

Ανεπτυγμένες χώρες και αναδυόμενες αγορές

Η συνεργασία λαμβάνει τη μορφή:

Σκοπός των εν λόγω διαλόγων και της συνεργασίας είναι η προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και της ανταλλαγής δεδομένων, εμπειριών και πρακτικών.

Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη

Η εμπορική πολιτική της ΕΕ έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η οικονομική ανάπτυξη θα συμβαδίζει με την κοινωνική δικαιοσύνη, τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και με τα υψηλά εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Για τον σκοπό αυτό, οι σύγχρονες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ περιλαμβάνουν κανόνες για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ΕΕ μεριμνά ώστε η εμπορική πολιτική να συμβάλλει στην προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω:

Διαδώστε αυτή τη σελίδα