Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Vanjski odnosi

Europska komisija surađuje s međunarodnim organizacijama, državama i civilnim društvom na

 • promicanju održivog društvenog i gospodarskog razvoja te dostojanstvenog rada izvan granica EU-a u skladu s vrijednostima EU-a, europskim stupom socijalnih prava i ciljevima održivog razvoja
 • poticanju pravedne globalizacije, među ostalim podupiranjem donošenja i kontrole međunarodnih standarda rada te uključivanja odredaba o radu u trgovinske sporazume EU-a, kao i njihova praćenja
 • pružanju pomoći državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatima u pripremi za članstvo u EU-u.

Europska komisija nastoji osigurati da su aspekti zapošljavanja i socijalne politike uključeni u vanjske politike EU-a. U okviru svoje trgovinske politikepolitike razvojne suradnje i politike susjedstva, kao i vanjske dimenzije svojih unutarnjih politika, Komisija se posebno usredotočuje na održiv razvoj i dostojanstven rad.

Međunarodne organizacije i forumi

Europska unija djeluje unutar njih ili surađuje sa sljedećim međunarodnim organizacijama i forumima: Međunarodnom organizacijom rada (MOR)OECD-omUN-om, kao i skupinom G20, G7 i drugim međunarodnim organizacijama i forumima, radi

 • promicanja dostojanstvenog rada za sve
 • jačanja socijalne dimenzije globalizacije te
 • provedbe vanjske dimenzije europskih politika.

Međunarodna organizacija rada (MOR)

EU njeguje dugogodišnji, strateški odnos s Međunarodnom organizacijom rada (MOR).

Našom se suradnjom promiče dostojanstven rad Program održivog razvoja do 2030. Suradnja EU-a i MOR-a usredotočena je na jačanje temeljnih načela i prava na radu, uključujući u području trgovinske politike i drugim područjima socijalne politike.

EU i njegove države članice provode zajedničke projekte s MOR-om i pridonose njegovu radu, posebno izjavama EU-a.

Skupina G7

EU je u potpunosti uključen u skupinu G7. Prvi je službeni sastanak ministara rada i zapošljavanja skupine G7 (zajedno s ministrima zaduženima za razvojnu politiku) održan 2015. tijekom predsjedanja Njemačke skupinom G7. Kad je riječ o socijalnim pitanjima, inicijative skupine G7 uključuju:

Skupina G20

EU je punopravni član skupine G20. Ministri skupine G20 nadležni za zapošljavanje prvi su se put sastali u Washingtonu 2010. i otad održavaju godišnje sastanke. Kad je riječ o socijalnim pitanjima, inicijative skupine G20 uključuju:

Cjelogodišnje rasprave među višim dužnosnicima i unutar radnih skupina održavaju se i u okviru Radne skupine za zapošljavanje, u kojoj GU EMPL predstavlja EU. Radna skupina za zapošljavanje prati kako članovi provode planove za zapošljavanje koje je osmislila skupina G20, kao i planove EU-a u tom području.

Mogući novi članovi EU-a (proširenje)

EU nastoji poboljšati socijalnu dimenziju u sedam država kandidatkinja i potencijalnih kandidata za pristupanje EU-u podupiranjem, dogovaranjem i praćenjem razvoja politike zapošljavanja i socijalne politike u skladu sa standardima EU-a i uvjetima za pristupanje.

S tim zemljama Komisija provodi postupak gospodarskog upravljanja na temelju njihovih godišnjih programa gospodarskih reformi.

GU EMPL posebno je uključen u usklađivanje zakonodavstva država kandidatkinja sa sljedećim poglavljima prava EU-a:

Instrument pretpristupne pomoći (IPA) sredstvo je kojim EU podupire reforme u državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatima pružanjem financijske i tehničke pomoći.

GU EMPL upravljao je sredstvima iz IPA-e I (2007.–2013.) namijenjenima razvoju ljudskih potencijala u Turskoj, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Hrvatskoj (do njezina pristupanja 2013.). Programi u okviru IPA-e I sada su u završnoj fazi. IPA-om II (2014.–2020.) upravlja GU NEAR.

Druge susjedne zemlje

Zapošljavanje i socijalna pitanja predmet su suradnje EU-a i susjednih zemalja u okviru europske politike susjedstva i regionalnih inicijativa poput:

 • Unije za Mediteran, u kojoj je okupljeno 15 sredozemnih, afričkih i bliskoistočnih zemalja, kao i sve države EU-a
 • Istočnog partnerstva, koje obuhvaća Armeniju, Azerbajdžan, Bjelarus, Gruziju, Moldovu i Ukrajinu.

Suradnja Europske komisije i tih zemalja odvija se putem sporazuma, razmjene dobre prakse te podupiranjem konkretnih djelovanja. Tom se suradnjom nastoji promicati sljedeće:

 • bolji radni uvjeti i radni odnosi
 • djelotvoran socijalni dijalog i djelotvorne institucije tržišta rada
 • zapošljivost i zapošljavanje mladih
 • primjerena i održiva socijalna zaštita.

Razvijene zemlje i tržišta u nastajanju

Suradnja se odvija u obliku

Svrha tih dijaloga i suradnje promicanje je uzajamnog razumijevanja i razmjene činjenica, iskustava i prakse.

Trgovina i održivi razvoj

Trgovinskom politikom EU-a nastoji se osigurati da je gospodarski razvoj usko povezan sa socijalnom pravdom, poštovanjem ljudskih prava te visokim standardima rada i zaštite okoliša. Zbog toga suvremeni trgovinski sporazumi EU-a sadržavaju pravila o trgovini i održivom razvoju.

EU nastoji osigurati da trgovinska politika pridonosi promicanju održivog razvoja putem

Podijeli ovu stranicu