Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Zunanji odnosi

Evropska komisija si skupaj z mednarodnimi organizacijami, državami in civilno družbo prizadeva:

 • v skladu z evropskimi vrednotami spodbujati trajnostni družbeni in gospodarski razvoj ter dostojno delo zunaj meja EU, evropski steber socialnih pravic in cilje trajnostnega razvoja
 • spodbujati pošteno globalizacijo, tudi s prizadevanjem za sprejetje in nadzor nad mednarodnimi delovnimi standardi in vključitvijo določb o delu v trgovinske režime EU in nadaljnje ukrepe
 • pomagati pri pripravi držav kandidatk in potencialnih držav kandidatk za članstvo v EU

Evropska komisija si prizadeva zagotoviti, da se vprašanje zaposlovanja in socialni vidiki upoštevajo v zunanjih politikah EU. S trgovinorazvojnim sodelovanjem, sosedsko politiko in zunanjo razsežnostjo notranjih politik se Komisija osredotoča zlasti na trajnostni razvoj in dostojno delo.

Mednarodne organizacije in forumi

Evropska unija sodeluje z Mednarodno organizacijo delaOECDZN in skupino G20, skupino G7 ter drugimi mednarodnimi organizacijami in forumi, da bi:

 • spodbujala dostojno delo za vse
 • krepila socialno razsežnost globalizacije
 • izvajala zunanjo razsežnost evropskih politik

Mednarodno organizacijo dela

EU ima že dolgoletne, strateške odnose z mednarodno organizacijo dela (MOD).

Naše sodelovanje spodbuja dostojno delo in agendo 2030 za trajnostni razvoj. Sodelovanje med EU in MOD se osredotoča na spodbujanje temeljnih načel in pravic pri delu, vključno s trgovino in drugimi področji socialne politike.

EU izvaja skupne projekte z MOD in skupaj z državami članicami EU prispeva k njenemu delu, zlasti z izjavami EU.

Skupina G7

EU je polno udeležena v delu skupine držav G7. Prvo formalno srečanje ministrov za delo in zaposlovanje v okviru skupine G7 (skupaj z ministri za razvojno politiko) je potekalo leta 2015 v okviru nemškega predsedstva skupine G7. Med pobudami skupine G7 na področju socialnih zadev so:

 • sklad Vision Zero – Komisija zagotavlja finančno podporo za izboljšanje dostojnega dela in varnosti in zdravja pri delu v globalnih dobavnih verigah
 • forum G7 o prihodnosti dela – za razprave o prihodnosti dela
 • srečanja ministrov in nadaljnje zaveze delovnih skupin, vključno z novo projektno skupino G7 za zaposlovanje, v okviru katere Generalni direktorat za zaposlovanje skrbi za sodelovanje in prispevke EU

Skupina G20

EU je polnopravna članica skupine G20. Ministri za zaposlovanje skupine držav G20 so se prvič sestali leta 2010 v Washingtonu, od takrat se srečujejo enkrat letno. Pobude skupine G20 na področju socialnih zadev zajemajo:

Celoletne razprave med višjimi uradniki in delovnimi skupinami potekajo tudi v okviu delovne skupine G20 za zaposlovanje, v kateri GD za zaposlovanje zastopa EU. Delovna skupina za zaposlovanje spremlja izvajanje načrtov zaposlovanja članic skupine G20, vključno z načrtom Evropske unije.

Potencialne nove države članice EU (širitev)

EU si prizadeva izboljšati socialno razsežnost v sedmih državah kandidatkah in potencialnih državah kandidatkah za članstvo v EU s podporo, pogajanji in spremljanjem razvoja politik zaposlovanja in socialnih politik v skladu s standardi EU in merili za pristop.

Komisija s temi državami vodi proces ekonomskega upravljanja na podlagi letnih programov gospodarskih reform.

Generalni direktorat za zaposlovanje se zlasti ukvarja z uskladitvijo zakonodaje držav kandidatk z naslednjimi poglavji prava EU:

EU z instrumentom za predpristopno pomoč (IPA) s finančno in tehnično pomočjo podpira reforme v državah kandidatkah in potencialnih državah kandidatkah.

Generalni direktorat za zaposlovanje je upravljal s sredstvi IPA I (2007 – 2013), namenjenimi razvoju človeških virov za Turčijo, Črno goro, Severno Makedonijo in Hrvaško (do pristopa leta 2013). Ti programi so zdaj v zaključni fazi. S sredstvi IPA II (2014 – 2020) upravlja Generalni direktorat za sosedstvo in širitvena pogajanja.

Druge sosednje države

EU sodeluje s sosednjimi državami na področju zaposlovanja in socialnih zadev v okviru evropske sosedske politike in regionalnih pobud, denimo:

 • Unijo za Sredozemlje, ki združuje 15 južnosredozemskih, afriških in bližnjevzhodnih držav in vse države EU
 • vzhodnim partnerstvom – v katerem sodelujejo Armenija, Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina

Evropska komisija s temi državami sklepa sporazume, izmenjuje dobre prakse in podpira konkretne ukrepe. Sodelovanje je namenjeno izboljšanju:

 • delovnih pogojev ter odnosov med delavci in delodajalci
 • učinkovitemu socialnemu dialogu in institucijam trga dela
 • zaposljivosti in zaposlovanju mladih
 • ustrezni in vzdržni socialni zaščiti

Razvite države in novi trgi

Sodelovanje poteka v obliki:

Namen teh dialogov in sodelovanja je spodbujati vzajemno razumevanje ter izmenjavo dokazov, izkušenj in praks.

Trgovina in trajnostni razvoj

Namen trgovinske politike EU je zagotoviti, da se gospodarski razvoj uskladi s socialno pravičnostjo, spoštovanjem človekovih pravic, visokimi delovnimi standardi in visokimi okoljskimi standardi. Sodobni trgovinski sporazumi EU zato vsebujejo pravila o trgovini in trajnostnem razvoju.

EU si prizadeva za trgovinsko politiko, ki spodbuja trajnostni razvoj s:

Povej naprej