Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Relaţii externe

Comisia Europeană colaborează cu organizații internaționale, cu numeroase țări din lume și cu societatea civilă pentru a:

  • promova o dezvoltare economică și socială durabilă și condiții decente de muncă și dincolo de frontierele UE, în conformitate cu valorile UE, cu Pilonul european al drepturilor sociale și cu obiectivele de dezvoltare durabilă
  • favoriza o globalizare echitabilă, inclusiv prin contribuția sa la adoptarea și monitorizarea standardelor internaționale de muncă și prin includerea unor dispoziții privind forța de muncă în regimurile comerciale ale UE și în documentele aferente
  • ajuta țările candidate și potențial candidate să se pregătească pentru aderarea la UE.

Comisia Europeană se asigură că UE ține cont de aspectele sociale și legate de ocuparea forței de muncă atunci când formulează politici externe. Prin activitățile sale comerciale, de cooperare pentru dezvoltare, prin politicile privind vecinătatea și prin dimensiunea externă a politicilor sale interne, Comisia pune accent pe dezvoltarea durabilă și pe munca în condiții decente.

Organizații și foruri internaționale

Comisia colaborează cu și în cadrul OIMOCDEONU , G20 și G7, precum și cu alte organizații și foruri internaționale, pentru a:

  • promova condiții decente de muncă pentru toți
  • promova dimensiunea socială a globalizării
  • implementa dimensiunea externă a politicilor europene.

OIM

UE întreține o relație strategică îndelungată cu Organizația Internațională a Muncii.

Cooperarea dintre UE și OIM promovează asigurarea unor condiții decente de muncă și susține Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Ea se axează pe promovarea principiilor și drepturilor fundamentale la locul de muncă, atât în sfera comercială, cât și în alte domenii de politică socială.

UE desfășoară proiecte comune cu OIM și contribuie la activitatea acesteia, împreună cu statele membre ale UE, în special prin formularea unor declarații ale UE.

G7

UE este reprezentată în G7. Miniștrii muncii și ai ocupării forței de muncă (și miniștrii pentru politica de dezvoltare) ai țărilor din cadrul G7 s-au reunit pentru prima oară în mod formal în 2015 – sub președinția germană a G7. Printre inițiativele G7 în domeniul afacerilor sociale se numără:

G20

UE este membră cu drepturi depline a G20. Miniștrii muncii din țările G20 s-au reunit pentru prima dată la Washington în 2010. De atunci se reunesc o dată pe an. Printre inițiativele G20 în domeniul afacerilor sociale se numără:

Grupul de lucru privind ocuparea forței de muncă le permite înalților funcționari și experților din grupurile de lucru să poarte discuții de-a lungul anului. DG EMPL reprezintă UE în cadrul acestui grup. Grupul de lucru privind ocuparea forței de muncă monitorizează implementarea planurilor de ocupare a forței de muncă ale membrilor G20, inclusiv a planului UE.

Potențialele noi state membre ale UE (extindere)

UE urmărește să îmbunătățească dimensiunea socială în cele șapte țări candidate și potențial candidate la aderare la UE . În acest sens, sprijină, negociază și monitorizează atât dezvoltarea politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă în direcția stabilită de standardele UE, cât și evoluția în raport cu criteriile de aderare.

Comisia derulează un proces de guvernanță economică în colaborare cu aceste țări, în baza programelor lor anuale de reformă economică.

DG EMPL se implică activ în alinierea legislației țărilor candidate la legislația UE în următoarele domenii:

Prin Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) , UE acordă ajutor financiar și tehnic pentru a susține reformele în țările candidate și potențial candidate.

DG EMPL a gestionat fondurile IPA I (2007-2013) destinate dezvoltării resurselor umane în Turcia, Muntenegru, Macedonia de Nord și Croația (până la aderarea acesteia din urmă, în 2013). Programele sale sunt în prezent în faza de încheiere. IPA II (2014-2020) este gestionat de DG NEAR.

Alte țări vecine

UE colaborează cu țările învecinate pe chestiuni sociale și de ocupare a forței de muncă prin intermediul politicii europene de vecinătate și al unor inițiative regionale cum ar fi:

Comisia Europeană lucrează cu aceste țări prin acorduri, schimburi de bune practici și sprijinul acordat unor acțiuni concrete. Această cooperare urmărește să promoveze:

  • îmbunătățirea condițiilor de muncă și a relațiilor de muncă
  • eficacitatea dialogului social și a instituțiilor pieței forței de muncă
  • capacitatea de inserție profesională și de încadrare în muncă a tinerilor
  • o protecție socială adecvată și sustenabilă.

Țările dezvoltate și piețele emergente

În cazul acestora, cooperarea ia forma:

Scopul acestor dialoguri și activități de cooperare este de a promova înțelegerea reciprocă și de a face schimb de informații, experiențe și practici.

Comerțul și dezvoltarea durabilă

Prin politica sa comercială, UE urmărește să se asigure că economia se dezvoltă în paralel cu justiția socială, respectarea drepturilor omului și un nivel ridicat al standardelor de muncă și de mediu. De aceea, acordurile comerciale încheiate de UE prevăd dispoziții legate de comerț și dezvoltare durabilă.

UE utilizează politica comercială pentru a promova dezvoltarea durabilă, prin:

Distribuiți pagina