Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Buitenlandse betrekkingen

De Europese Commissie werkt samen met internationale organisaties, andere landen en het maatschappelijk middenveld om:

De Europese Commissie wil ervoor zorgen dat er in haar beleid ten aanzien van externe betrekkingen rekening wordt gehouden met werkgelegenheid en sociale aspecten. Daarom let zij bij het handelsbeleid, de ontwikkelingssamenwerking, het nabuurschapsbeleid en de externe dimensie van haar binnenlands beleid vooral op duurzame ontwikkeling en fatsoenlijk werk.

Internationale organisaties en fora

De Europese Unie werkt samen met en is actief in de IAO, de OESO, de VN en de G20, de G7 en andere internationale organisaties en fora met het oog op:

 • het promoten van fatsoenlijk werk voor iedereen
 • het bevorderen van de sociale dimensie van de globalisering
 • de buitenlandse aspecten van het EU-beleid

IAO

De EU onderhoudt al sinds jaar en dag strategische betrekkingen met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

De samenwerking is gericht op fatsoenlijk werk en de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Centraal bij deze samenwerking staan met name de fundamentele beginselen en de rechten op het werk, met inbegrip van handel en ander sociaalbeleidsterreinen.

De EU voert samen met de IAO gezamenlijke projecten uit en helpt de IAO bij haar werk, in het bijzonder via EU-verklaringen.

G7

De EU speelt een volwaardige rol in de G7. De eerste formele bijeenkomst van de ministers van arbeid en werkgelegenheid (samen met de staatssecretarissen of ministers voor ontwikkelingsssamenwerking) van de G7 vond plaats 2015 onder het Duitse voorzitterschap van de G7. Op het gebied van sociale zaken ontplooit de G7 onder meer de volgende initiatieven:

 • Vision Zero Fund, een fonds dat zich inzet voor fatsoenlijk werk en veiligheid en gezondheid op het werk en in wereldwijde toeleveringsketens en dat financiële steun van de Commissie krijgt
 • G7 Future of Work Forumeen platform voor discussie over de toekomst van werk
 • ministersvergaderingen en werkgroepen zoals de nieuwe G7 Employment Task Force, waarbinnen DG EMPL de input van de EU voorbereidt

G20

De EU is een volwaardig lid van de G20. In Washington vond in 2010 de eerste vergadering van de ministers van arbeid en werkgelegenheid van de G20 plaats. Sindsdien komen zij elk jaar bijeen. Op het gebied van sociale zaken heeft de G20 initiatieven genomen zoals:

 • het Female Participation Target, een initiatief om de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt te verbeteren
 • het Youth Target, dat het aantal jongeren dat uit de boot dreigt te vallen moet verminderen

In de Employment Working Group (EWG) en andere werkgroepen voeren hoge ambtenaren het hele jaar door besprekingen over werkgelegenheid. DG EMPL vertegenwoordigt hierin de EU. De EWG monitort ook de uitvoering van de werkgelegenheidsplannen van de G20, inclusief die van de EU.

Toekomstige EU-leden

De EU zet zich in voor de verbetering van de sociale situatie in de zeven kandidaat-lidstaten en aspirant-lidstaten van de EU door te helpen bij, te onderhandelen over en toe te zien op de ontwikkeling van een sociaal beleid en arbeidsmarktbeleid dat aan de EU-normen en de toetredingscriteria voldoet.

De Commissie ontwikkelt samen met deze landen een proces van economische beheer , gebaseerd op jaarlijkse economische hervormingsprogramma's.

DG EMPL is vooral betrokken bij de aanpassing van de wetgeving van de kandidaat-lidstaten met de volgende hoofdstukken van de EU-wetgeving:

Met de financiële en technische hulp van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA) ondersteunt de EU hervormingen in de kandidaat-lidstaten en de aspirant-lidstaten.

DG EMPL beheerde het budget voor IPA I (2007-2013) dat bestemd was voor de ontwikkeling van het menselijk potentieel in Turkije, Montenegro, Noord-Macedonië en Kroatië (tot de toetreding in 2013). Die programma’s verkeren nu in de afrondingsfase. IPA II (2014-2020) zal worden beheerd door DG NEAR.

Andere buurlanden

De EU werkt samen met haar buurlanden op sociaal en arbeidsmarktgebied via het Europees nabuurschapsbeleid en regionale initiatieven zoals

De Europese Commissie werkt met deze landen samen op basis van overeenkomsten door goede praktijken uit te wisselen en concrete acties te ondersteunen. De doelstellingen van deze samenwerking zijn:

 • betere arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen
 • goed functionerende sociale dialoog en arbeidsmarktinstellingen
 • werkgelegenheid en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt voor jongeren
 • een adequate en houdbare sociale zekerheid

Ontwikkelde landen en groeimarkten

Samenwerking gebeurt in de vorm van:

Deze gesprekken en samenwerking moeten het wederzijds begrip en de uitwisseling van gegevens, ervaringen en werkwijzen verbeteren.

Handel en duurzame ontwikkeling

Het handelsbeleid van de EU heeft tot doel ervoor te zorgen dat economische ontwikkeling hand in hand gaat met sociale rechtvaardigheid, eerbiediging van de mensenrechten, hoge arbeidsnormen en strenge milieu-eisen. In recente handelsovereenkomsten van de EU staan daarom regels over handel en duurzame ontwikkeling.

De EU wil via haar handelsbeleid bijdragen tot duurzame ontwikkeling door middel van:

Delen