Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Išorės santykiai

Europos Komisija bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, šalimis ir pilietine visuomene, siekdama:

 • skatinti darnų socialinį ir ekonominį vystymąsi ir deramą darbą už ES ribų remiantis ES vertybėmis, Europos socialinių teisių ramsčiu ir darnaus vystymosi tikslais,
 • skatinti sąžiningą globalizaciją padedant priimti ir kontroliuoti tarptautinius darbo standartus ir įtraukiant nuostatas dėl darbo į ES prekybos susitarimus ir tolesnes jų procedūras,
 • padėti šalims kandidatėms ir potencialioms šalims kandidatėms pasirengti narystei ES.

Europos Komisija stengiasi užtikrinti, kad į užimtumo ir socialinius aspektus būtų atsižvelgiama ES išorės politikoje. Pasitelkusi prekybąvystomąjį bendradarbiavimą, kaimynystės politiką ir išorės matmenį vidaus politikoje, Komisija didžiausią dėmesį skiria darniam vystymuisi ir deramam darbui.

Tarptautinės organizacijos ir forumai

Europos Sąjunga bendradarbiauja su TDOEBPOJT taip pat su G 20, G 7 ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir forumais bei dalyvauja jų veikloje, siekdama:

 • užtikrinti deramą darbą visiems,
 • remti socialinį globalizacijos aspektą,
 • įgyvendinti Europos politikos išorės matmenį.

TDO

ES užmezgė ilgalaikius strateginius ryšius su Tarptautine darbo organizacija (TDO).

Savo bendradarbiavimu skatiname deramą darbą ir 2030 m. darnaus vystymosi darbotvarkę. ES ir TDO bendradarbiavimu visų pirma siekiama skatinti pagrindinius principus ir teises darbe, įskaitant prekybos sektorių, ir kitas socialinės politikos sritis.

ES vykdo bendrus projektus su TDO ir prisideda prie jos darbo drauge su ES valstybėmis narėmis, visų pirma skelbdama ES pareiškimus.

G 7

ES visapusiškai dalyvauja  G 7 veikloje. Pirmas oficialus G 7 šalių darbo ir užimtumo ministrų (kartu su už vystymosi politiką atsakingais ministrais) posėdis įvyko 2015 m. , kai G 7 pirmininkavo Vokietija. G 7 socialinių reikalų srities iniciatyvos:

G 20

ES yra visateisė G 20 narė. G 20 užimtumo ministrai į pirmą posėdį susirinko Vašingtone 2010 m. Nuo tada posėdžiai rengiami kasmet. G 20 socialinių reikalų srities iniciatyvos:

Užimtumo darbo grupėje (UDG) taip pat ištisus metus vyksta vyresniųjų pareigūnų ir darbo grupių diskusijos, kuriose Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD atstovauja Europos Sąjungai. UDG stebi, kaip jos nariai įgyvendina G 20 užimtumo planus, įskaitant ir ES.

Potencialios naujos ES narės (ES plėtra)

ES siekia tobulinti socialinį matmenį septyniose šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse į narystę ES . Tuo tikslu ji remia ir prižiūri, kad užimtumo ir socialinė politika būtų kuriama laikantis ES reikalavimų ir narystės kriterijų bei veda atitinkamas derybas.

Komisija su šiomis šalimis vykdo ekonominio valdymo procesą , grindžiamą jų metinėmis ekonomikos reformų programomis.

Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD visų pirma dalyvauja derinant šalių kandidačių teisės aktus su šiais ES teisyno skyriais:

Naudodamasi Pasirengimo narystei pagalbos priemone (PNPP) ES remia reformas šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse, teikdama finansinę ir techninę pagalbą.

Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD administravo PNPP I (2007–2013 m.) lėšas, skirtas Turkijos, Juodkalnijos, Šiaurės Makedonijos ir Kroatijos (iki įstojimo į ES 2013 m.) žmogiškųjų išteklių plėtrai. Šiuo metu vykdomas baigiamasis jos programų etapas. PNPP II (2014–2020 m.) administruoja Kaimynystės politikos ir plėtros derybų GD.

Kitos kaimyninės šalys

ES bendradarbiauja su kaimyninėmis šalimis užimtumo ir socialiniais klausimais, vykdydama Europos kaimynystės politiką ir regionines iniciatyvas, pvz.:

 • Viduržemio jūros sąjungą (VJS), kurioje bendradarbiauja 15 pietinių Viduržemio jūros baseino, Afrikos, Artimųjų Rytų šalių ir visos ES šalys,
 • Rytų partnerystę , kurioje dalyvauja Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Ukraina.

Europos Komisija su šiomis šalimis bendradarbiauja sudarydama susitarimus, keisdamasi geriausia patirtimi ir remdama konkrečius veiksmus. Šiuo bendradarbiavimu siekiama skatinti:

 • geresnes darbo sąlygas ir darbo santykius,
 • veiksmingą socialinį dialogą ir darbo rinkos institucijas,
 • galimybes įsidarbinti ir jaunimo užimtumą,
 • tinkamą ir tvarią socialinę apsaugą.

Išsivysčiusios šalys ir besiformuojančios rinkos

Bendradarbiavimo būdai:

Šių dialogų ir bendradarbiavimo tikslas – skatinti tarpusavio supratimą, keistis faktais, patirtimi ir praktika.

Prekyba ir darnus vystymasis

ES prekybos politika siekiama užtikrinti, kad ekonominis vystymasis būtų neatsiejamas nuo socialinio teisingumo, pagarbos žmogaus teisėms, aukštų darbo ir aplinkos apsaugos standartų. Šiais tikslais į šiuolaikinius ES prekybos susitarimus įtraukiamos taisyklės dėl prekybos ir darnaus vystymosi.

ES siekia užtikrinti, kad prekybos politika padėtų skatinti darnų vystymąsi. To siekiama:

Bendrinti šį puslapį