Заетост, социални въпроси и приобщаване

Външни отношения

Европейската комисия работи с международни организации, държави и гражданското общество с цел:

 • насърчаване на устойчивото социално и икономическо развитие и достойните условия на труд извън границите на ЕС в съответствие с ценностите на Съюза, Европейския стълб на социалните права и целите за устойчиво развитие
 • подпомагане на справедливата глобализация, включително чрез допринасяне за приемането и наблюдението на международните трудови стандарти и включване на трудови разпоредби в търговските споразумения на ЕС и последващи действия във връзка с тях
 • подпомагане на подготовката на страните кандидатки и потенциални кандидатки за членството в ЕС.

Европейската комисия се стреми аспектите, свързани със заетостта и социалната сфера, да се вземат предвид във външните политики на ЕС. Чрез своите политики в областта на търговията и сътрудничеството за развитие, политиката за съседство и външното измерение на своите вътрешни политики Комисията обръща специално внимание на устойчивото развитие и достойните условия на труд.

Международни организации и форуми

Европейският съюз работи в рамките на и съвместно с МОТОИСР и ООН , както и в рамките на и съвместно с Г-20, Г-7 и други международни организации и форуми с цел:

 • насърчаване на достойни условия труд за всички
 • насърчаване на социалното измерение на глобализацията
 • прилагане на външното измерение на европейските политики.

Международна организация на труда (МОТ)

ЕС има дългогодишни, стратегически отношения с МОТ.

С нашето сътрудничество се насърчават достойните условия на труд и се подпомага изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие. Сътрудничеството между ЕС и МОТ е насочено към насърчаване на зачитането на основните принципи и права на работното място, включително в областта на търговията, и към други сфери на социалната политика.

ЕС осъществява съвместни проекти с МОТ и допринася за нейната работа, заедно с държавите от Съюза, по-специално чрез изявления на ЕС.

Г-7

ЕС участва пълноценно в работата на Г-7. Първата официална среща на министрите на труда и заетостта (заедно с министрите, отговарящи за политиката за развитие) в рамките на Г-7 се състоя през 2015 г. , когато председател на Г-7 бе Германия. Инициативите на Г-7 в социалната сфера включват:

 • Vision Zero Fund – инициатива за насърчаване на достойни, здравословни и безопасни условия на труд в световните вериги на доставки, за която Комисията предоставя финансова подкрепа.
 • Форум на Г-7 за бъдещето на труда – обсъждания за бъдещето на труда.
 • Срещи на министрите и последващи ангажименти в рамките на технически групи, включително новата работна група на Г-7 по въпросите на заетостта. ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ подготвя участието и приноса на ЕС в работата на групата.

Г-20

ЕС е пълноправен член на Г-20. Министрите на заетостта на държавите от Г-20 се срещнаха за първи път през 2010 г. във Вашингтон и оттогава насам провеждат срещи всяка година. Инициативите на Г-20 в социалната сфера включват:

През годината обсъждания се провеждат и между висши служители в рамките на работната група по въпросите на заетостта, в която ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ представлява ЕС. Работната група следи за изпълнението на плановете за заетостта на своите членове, включително този на ЕС.

Бъдещи членове на ЕС (Разширяване)

ЕС се стреми към подобряване на социалното измерение в седемте страни кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС , като подкрепя, договаря и наблюдава изготвянето на политики за заетостта и социални политики в съответствие със стандартите на ЕС и критериите за присъединяване.

Комисията извършва процес на икономическо управление в сътрудничество с тези страни въз основа на техните годишни програми за икономически реформи.

ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ участва най-вече в привеждането на законодателството на държавите кандидатки в съответствие със следните глави от правото на ЕС:

Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) е средството, чрез което ЕС подкрепя финансово и технически реформите в държавите кандидатки и потенциални кандидатки.

ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ управлява средствата по ИПП I (2007 – 2013 г.), посветени на развитието на човешките ресурси в Турция, Черна гора, Северна Македония и Хърватия (до присъединяването ѝ през 2013 г.). Понастоящем програмите по линия на инструмента са в заключителната си фаза. ИПП II (2014 – 2020 г.) се управлява от ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“.

Други съседни страни

ЕС си сътрудничи със съседните страни по въпроси, свързани със заетостта и социалната сфера, чрез европейската политика за съседство и регионални инициативи, като

Европейската комисия работи с тези държави посредством споразумения и обмен на добри практики и оказва подкрепа за конкретни действия. Целите на сътрудничеството са:

 • подобряване на условията на труд и трудовите отношения
 • провеждане на ефективен социален диалог и развитие на институциите на пазара на труда
 • подобряване на пригодността за заетост и младежката заетост
 • осигуряване на подходяща и устойчива социална закрила.

Развити страни и бързо развиващи се пазари

Сътрудничеството се осъществява под формата на:

Целта на тези диалози и сътрудничество е да се насърчава взаимното разбирателство и обменът на данни, опит и практики.

Търговия и устойчиво развитие

В рамките на своята търговска политика ЕС се стреми икономическото развитие да върви ръка за ръка със социалната справедливост, зачитането на правата на човека и спазването на високи трудови и екологични стандарти. За целта по-новите търговски споразумения на ЕС съдържат правила относно търговията и устойчивото развитие.

ЕС работи за това търговската политика да помага за насърчаването на устойчивото развитие чрез:

Споделете тази страница