Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Vonkajšie vzťahy

Európska komisia spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, krajinami a občianskou spoločnosťou na:

Európska komisia ďalej zabezpečuje, aby sa zohľadňovali otázky zamestnanosti a sociálneho rozvoja pri tvorbe vonkajších politík EÚ. Komisia sa vo svojich politikách v oblasti obchodurozvojovej spolupráce, susedských politikách a v oblasti vonkajšej dimenzie svojich vnútorných politík zameriava osobitne na trvalo udržateľný rozvoj a dôstojnú prácu.

Medzinárodné organizácie a fóra

Európska komisia spolupracuje s MOPOECDOSN , ako aj so skupinou G20, G7 a inými medzinárodnými organizáciami a fórami s cieľom:

 • podporovať dôstojnú prácu pre všetkých,
 • podporovať sociálnu dimenziu v globalizácii,
 • implementovať vonkajší rozmer európskych politík.

MOP

EÚ si vytvorila dlhotrvajúce strategické vzťahy s Medzinárodnou organizáciou práce (MOP).

Naša spolupráca podporuje dôstojnú prácu Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Spolupráca medzi EÚ a MOP sa zameriava na podporu základných zásad a práv pri práci vrátane oblasti obchodu a sociálnej politiky.

EÚ uskutočňuje spoločné projekty s MOP a spolu s členskými štátmi EÚ prispieva k jej práci, najmä prostredníctvom vyhlásení EÚ.

G7

EÚ je v plnej miere zapojená do činnosti skupiny G7. Prvé formálne stretnutie ministrov práce skupiny G7 (spolu s ministrami v oblasti rozvojovej politiky) sa konalo v roku 2015 počas nemeckého predsedníctva skupiny G7. Medzi iniciatívy G7 v oblasti sociálnych vecí patrí:

 • Vision Zero Fund – pomoc v oblasti zlepšenia dôstojnej práce a bezpečnosti a zdravia pri práci v globálnom dodávateľskom reťazci s finančnou podporu Komisie,
 • fórum G7 o budúcnosti práce – diskusia o budúcnosti práce,
 • ministerské stretnutia a záväzky v oblasti nadväzujúcich opatrení v technických skupinách vrátane novej osobitnej skupiny G7 pre zamestnanosť – GR EMPL pripravuje účasť a príspevky EÚ.

G20,

EÚ je riadnym členom skupiny G20. Ministri práce skupiny G20 sa po prvýkrát stretli v roku 2010 vo Washingtone a odvtedy sa stretávajú každoročne. Medzi iniciatívy skupiny G20 v oblasti sociálnych vecí patria ciele:

Medzi vysokými úradníkmi sa celoročne uskutočňujú diskusie aj v rámci pracovnej skupiny pre zamestnanosť (EWG), v ktorej GR EMPL zastupuje EÚ. EWG nadväzuje na vykonávanie plánov zamestnanosti skupiny G20 vrátane EÚ.

Potenciálni noví členovia EÚ (rozšírenie)

Cieľom EÚ je zlepšiť sociálnu dimenziu v siedmich kandidátskych krajinách a potenciálnych kandidátoch na vstup do EÚ podporou rozvoja politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v súlade s normami EÚ a kritériami pristúpenia, ako aj rokovaním o politikách a ich monitorovaním.

Komisia uskutočňuje s týmito krajinami postup správy hospodárskych záležitostí v závislosti od ich ročných programov hospodárskych reforiem.

GR EMPL sa osobitne zúčastňuje na zosúladení právnych predpisov kandidátskych krajín s týmito kapitolami práva EÚ:

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA) je spôsob, akým EÚ finančnou a technickou pomocou podporuje reformy v kandidátskych krajinách a potenciálnych kandidátskych krajinách.

GR EMPL riadilo finančné prostriedky v rámci nástroja IPA I (2007 – 2013) určené na rozvoj ľudských zdrojov v Turecku, Čiernej Hore, Severnom Macedónsku a Chorvátsku (do pristúpenia v roku 2013). Tieto programy sú v súčasnosti vo fáze ukončenia. Nástroj IPA II (2014 – 2020) riadi GR NEAR.

Ostatné susedné krajiny

EÚ spolupracuje so susednými krajinami v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci európskej susedskej politiky a regionálnych iniciatív ako:

 • Únia pre Stredozemie, ktorá zahŕňa 15 krajín južného Stredozemia, Afriky a Blízkeho východu a všetky krajiny EÚ,
 • Východné partnerstvo , ktorého členmi sú Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina.

Európska komisia spolupracuje s týmito krajinami prostredníctvom dohôd, výmeny osvedčených postupov a podpory konkrétnych opatrení. Cieľom tejto spolupráce je podporovať:

 • lepšie pracovné podmienky a pracovnoprávne vzťahy,
 • účinný sociálny dialóg a inštitúcie pracovného trhu,
 • zamestnateľnosť a zamestnanosť mladých ľudí,
 • primeranú a udržateľnú sociálnu ochranu.

Rozvinuté krajiny a rozvíjajúce sa trhové ekonomiky

Spolupráca má tieto podoby:

Účelom týchto dialógov a spolupráce je podporovať vzájomné porozumenie a výmenu dôkazov, skúseností a postupov.

Obchod a udržateľný rozvoj

Obchodná politika EÚ má za cieľ zabezpečiť, aby hospodársky rozvoj šiel ruka v ruke so sociálnou spravodlivosťou, dodržiavaním ľudských práv a vysokými pracovnými a environmentálnymi normami. V tejto súvislosti obsahujú moderné obchodné dohody EÚ pravidlá o obchode a udržateľnom rozvoji.

EÚ sa usiluje zabezpečiť, aby obchodná politika podporovala udržateľný rozvoj prostredníctvom:

Zdieľať stránku