Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Eksterne forbindelser

Europa-Kommissionen samarbejder med internationale organisationer, lande og civilsamfund om at:

Kommissionen arbejder på at sikre, at der tages hensyn til beskæftigelse og sociale forhold, når EU formulerer sine overordnede eksterne politikker. Gennem handeludviklingssamarbejde, naboskabspolitik og den eksterne dimension af de interne politikker har Kommissionen især fokus på bæredygtig udvikling og anstændigt arbejde.

Internationale organisationer og fora

EU arbejder både sammen med og inden for ILOOECDFN , G20, G7 og andre internationale organisationer og fora for at:

  • fremme anstændigt arbejde for alle
  • fremme globaliseringens sociale dimension
  • føre den eksterne dimension af de europæiske politikker ud i livet.

ILO

EU har en langsigtet strategisk relation til Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).

Vores samarbejde fremmer anstændigt arbejde og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Dette samarbejde drejer sig om de grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, også inden for handel, og om en række andre socialpolitiske emner.

EU og ILO gennemfører fælles projekter, og EU og medlemslandene bidrager til organisationens arbejde, primært via EU-erklæringer.

G7

EU er stærkt involveret i G7. Det første formelle G7-møde mellem medlemslandenes arbejdsministre, beskæftigelsesministre og udviklingsministre blev afholdt i 2015 under det tyske G7-formandskab. G7's sociale initiativer omfatter:

  • Vision Zero Fund, der skal medvirke til at få indført anstændige arbejdsvilkår, forbedre sikkerheden på arbejdspladsen og sætte fokus på sundhed i de globale forsyningskæder, som Kommissionen yder økonomisk støtte til
  • G7 Future of Work Forum, hvor fremtidens arbejde drøftes
  • Ministermøder og opfølgende forpligtende aftaler indgået i tekniske grupper, bl.a. den nye G7 Employment Task Force, hvor Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion (GD EMPL) forbereder EU's involvering og bidrag.

G20

EU er fuldgyldigt medlem af G20. Beskæftigelsesministrene fra G20-landene mødtes for første gang i 2010 i Washington og har siden holdt årlige møder. G20's sociale initiativer omfatter:

Desuden har ledende embedsmænd og flere arbejdsgrupper i en årrække drøftet sociale initiativer i regi af G20-arbejdsgruppen for beskæftigelse, hvor GD EMPL repræsenterer EU. G20-arbejdsgruppen for beskæftigelse følger op på medlemmernes G20-beskæftigelsesplaner – herunder EU's beskæftigelsesplan..

Mulige nye EU-lande (udvidelse)

EU arbejder på at forbedre den sociale dimension i de syv kandidatlande og potentielle kandidatlande ved – i overensstemmelse med EU's standarder og tiltrædelseskriterier – at understøtte, forhandle om og overvåge udviklingen i deres beskæftigelses- og socialpolitikker.

Kommissionen samarbejder med landene om en økonomisk styringsproces , der tager udgangspunkt i deres årlige økonomiske reformprogrammer.

GD EMPL er især involveret i at bringe kandidatlandenes lovgivning i overensstemmelse med følgende kapitler i EU-lovgivningen:

Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) er EU's metode til at understøtte reformer i kandidatlandene og de potentielle kandidatlande – økonomisk og teknisk.

GD EMPL forvaltede i perioden 2007-2013 midlerne fra IPA I, som var øremærket til udvikling af menneskelige ressourcer i Tyrkiet, Montenegro, Nordmakedonien og Kroatien (indtil tiltrædelsen i 2013). Programmerne under IPA I er nu i slutfasen. IPA II, der løber fra 2014 til 2020 forvaltes Generaldirektoratet for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger (GD NEAR).

Andre nabolande

EU samarbejder med nabolandene om beskæftigelse og arbejdsmarkedsspørgsmål gennem den europæiske naboskabspolitik og regionale initiativer som bl.a.:

Europa-Kommissionen samarbejder med disse lande via aftaler, udveksling af god praksis og støtte til konkrete initiativer. Formålet med samarbejdet er at fremme:

  • gode arbejdsvilkår og et bedre forhold mellem arbejdsgivere og arbejdstagere
  • en god social dialog og effektive arbejdsmarkedsinstitutioner
  • arbejdstagernes beskæftigelsesegnethed og beskæftigelsen blandt unge
  • en tilstrækkelig og bæredygtig social beskyttelse.

Udviklede lande og nye markeder

Samarbejdet foregår som:

Formålet med dialogerne og samarbejdet er at styrke den gensidige forståelse og udveksle evidens, erfaringer og god praksis.

Handel og bæredygtig udvikling

EU's handelspolitik skal sikre, at den økonomiske udvikling går hånd i hånd med social retfærdighed, respekt for menneskerettighederne og høje standarder for arbejdsvilkår og miljøbeskyttelse. For at disse målsætninger kan realiseres, indeholder EU's handelsaftaler regler om handel og bæredygtig udvikling.

EU arbejder på at sikre, at handelspolitikken medvirker til en bæredygtig udvikling, via:

Del denne side