Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Stosunki zewnętrzne

Komisja Europejska współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, krajami i społeczeństwem obywatelskim, aby:

 • promować zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy oraz godną pracę poza granicami UE zgodnie z wartościami UE, Europejskim filarem praw socjalnych i celami zrównoważonego rozwoju
 • wspierać sprawiedliwą globalizację poprzez pomoc w opracowywaniu i kontrolowaniu międzynarodowych norm pracy oraz poprzez włączanie przepisów prawa pracy do unijnych porozumień handlowych
 • udzielać pomocy krajom kandydującym i potencjalnym krajom kandydującym w przygotowaniu do członkostwa w UE.

Komisja Europejska czuwa nad tym, by zagadnienia związane z zatrudnieniem i sprawami społecznymi były brane pod uwagę w unijnej polityce zewnętrznej. Komisja szczególną uwagę poświęca kwestiom zrównoważonego rozwoju i godnej pracy, co przejawia się w jej polityce handlowejpolityce współpracy na rzecz rozwoju, polityce sąsiedztwa oraz zewnętrznym wymiarze jej polityki wewnętrznej.

Organizacje i fora międzynarodowe

Unia Europejska uczestniczy w pracach MOPOECDONZ , a także grupy G20 i grupy G7 oraz innych organizacji i forów międzynarodowych w celu:

 • upowszechniania godnej pracy dla wszystkich
 • promowania społecznego wymiaru globalizacji
 • wdrażania zewnętrznego wymiaru strategii polityki europejskiej.

MOP

UE od lat utrzymuje strategiczne stosunki z  Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP).

W ramach tej współpracy promuje godną pracę i realizację Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Współpraca między UE a MOP koncentruje się na upowszechnianiu podstawowych zasad i praw w pracy, w tym w handlu oraz innych obszarach polityki społecznej.

UE realizuje wspólne projekty z MOP i uczestniczy w jej pracach razem z państwami członkowskimi UE, zwłaszcza za pośrednictwem oświadczeń UE.

G7

UE jest w pełni zaangażowana w prace grupy G7. Pierwsze formalne posiedzenie ministrów pracy i zatrudnienia G7 (z udziałem ministrów ds. polityki rozwojowej) odbyło się w 2015 r., kiedy to Niemcy przewodniczyły G7. Do inicjatyw tej grupy w dziedzinie spraw społecznych należą:

G20

UE jest pełnoprawnym członkiem grupy G20. W 2010 r. ministrowie ds. zatrudnienia G20 zebrali się po raz pierwszy w Waszyngtonie i od tamtej pory spotykają się co roku. Do inicjatyw G20 w dziedzinie spraw społecznych należą:

Od kilku lat odbywają się również rozmowy między urzędnikami wyższego szczebla i w grupach roboczych w ramach grupy roboczej ds. zatrudnienia (Employment Working Group), w której UE jest reprezentowana przez DG EMPL. Grupa robocza ds. zatrudnienia monitoruje wdrażanie planów zatrudnienia dla poszczególnych krajów G20, także dla UE.

Potencjalni przyszli członkowie UE (rozszerzenie)

UE dąży do promowania społecznego wymiaru w siedmiu krajach kandydujących do członkostwa w UE i potencjalnych krajach kandydujących . W związku z tym wspiera rozwój polityki społecznej i polityki zatrudnienia zgodnie z unijnymi standardami i kryteriami przystąpienia, a także monitoruje te polityki i uczestniczy w ich kształtowaniu w ramach negocjacji.

Komisja przeprowadza dla tych krajów proces zarządzania gospodarczego w oparciu o ich roczne programy reform gospodarczych.

DG EMPL jest szczególnie zaangażowana w dostosowanie ustawodawstwa krajów kandydujących do następujących rozdziałów prawa Unii:

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) – za jego pośrednictwem UE wspiera reformy w krajach objętych procesem rozszerzenia, udzielając im pomocy finansowej i technicznej.

DG EMPL zarządzała środkami IPA I (na lata 2007-2013) przeznaczonymi na rozwój zasobów ludzkich dla Turcji, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Chorwacji (do czasu jej przystąpienia w 2013 r.). Programy w ramach IPA I znajdują się obecnie w fazie zamykania. Środkami IPA II (na lata 2014-2020) zarządza DG NEAR.

Inne kraje sąsiadujące

UE współpracuje z krajami sąsiadującymi w dziedzinie zagadnień związanych z zatrudnieniem i sprawami społecznymi w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa oraz poprzez inicjatywy realizowane na szczeblu regionalnym, takie jak:

 • Unia dla Śródziemnomorza – obejmująca 15 krajów południowego brzegu Morza Śródziemnego (państwa Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu) i wszystkie kraje UE
 • Partnerstwo Wschodnie – obejmujące Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę.

Komisja Europejska współpracuje z tymi krajami w ramach porozumień, wymiany dobrych praktyk i wspierania konkretnych działań. Celem współpracy jest promowanie:

 • lepszych warunków i stosunków pracy
 • skutecznego dialogu społecznego i efektywnych instytucji rynku pracy
 • szans na zatrudnienie i zatrudnienia ludzi młodych
 • odpowiedniej i zrównoważonej ochrony socjalnej.

Kraje rozwinięte i rynki wschodzące

Współpraca z nimi odbywa się przede wszystkim poprzez:

Celem dialogu i współpracy jest promowanie wzajemnego zrozumienia, wymiany informacji, doświadczeń i praktyk.

Handel i zrównoważony rozwój

Celem polityki handlowej UE jest zapewnienie rozwoju gospodarczego, któremu towarzyszą sprawiedliwość społeczna, poszanowanie praw człowieka, wysokie normy pracy i wysokie normy środowiskowe. W związku z tym współczesne umowy handlowe UE zawierają postanowienia dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju.

UE czuwa nad tym, by polityka handlowa przyczyniała się do zrównoważonego rozwoju poprzez:

Udostępnij tę stronę