Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Ako si uplatniť svoje práva

Právne kroky na vnútroštátnej úrovni

  • Ak sú vaše práva porušené rozhodnutím vnútroštátneho orgánu, odvolajte sa proti nemu v súlade s vnútroštátnou legislatívou.
  • Odvolanie voči rozhodnutiu však musíte podať v zákonnej lehote. Je preto dôležité, aby ste tieto lehoty poznali a dodržali ich.
  • V správnych alebo súdnych konaniach sa môžete odvolať na právne predpisy EÚ.

Pracovníkom EÚ a ich rodinným príslušníkom môžu poskytnúť pomoc v súvislosti s pravidlami Únie a vnútroštátnymi pravidlami o voľnom pohybe pracovníkov subjekty na podporu rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi v každom členskom štáte. Nedeklarovanú prácu možno takisto nahlásiť vnútroštátnym orgánom zodpovedným za boj proti takejto práci.

Informačné nástroje EÚ a nástroje na riešenie problémov 

  • Kontaktujte službu Europe Direct a získajte viac všeobecných informácií týkajúcich sa EÚ.
  • Obráťte sa na službu Solvit, ktorá vám pomôže vyriešiť sporné otázky so správnymi orgánmi v inom členskom štáte.
  • Opýtajte sa pracovníkov služby Vaša Európa – Poradenstvo, ktorí vám poskytnú individualizované bezplatné právne poradenstvo.
  • Ak si myslíte, že vaše práva vyplývajúce z legislatívy EÚ boli porušené právnymi predpismi určitej členskej krajiny alebo konaním verejného orgánu, môžte o tom písomne informovať Európsku komisiu.

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku