Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Πώς να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας

Ένδικα μέσα σε εθνικό επίπεδο

  • Αν απόφαση εθνικής αρχής παραβιάζει τα δικαιώματά σας, επιδιώξτε πρώτα αποκατάσταση μέσω των μεθόδων άσκησης προσφυγής που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία.
  • Μόλις εκδοθεί μια απόφαση, υπάρχει περιορισμένος χρόνος εντός του οποίου αυτή μπορεί να προσβληθεί. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις προθεσμίες αυτές και να ενεργείτε εγκαίρως.
  • Είναι δυνατό να γίνει επίκληση της νομοθεσίας της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ενώπιον των εθνικών αρχών και των δικαστηρίων στο πλαίσιο των εθνικών δικαστικών διαδικασιών.

Οι εργαζόμενοι της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους μπορούν να λάβουν βοήθεια όσον αφορά τους ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από τους φορείς που φροντίζουν για την ίση μεταχείριση των εργαζομένων σε κάθε κράτος μέλος. Η αδήλωτη εργασία μπορεί επίσης να καταγγέλλεται στις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.

Εργαλεία της ΕΕ για πληροφόρηση και επίλυση προβλημάτων 

  • Απευθυνθείτε στο Europe Direct για πληροφορίες επί όλων των θεμάτων που αφορούν την ΕΕ
  • Ζητήστε από το Solvit να επιλύσει τυχόν προβλήματα μεταξύ εθνικών διοικητικών υπηρεσιών και διοικητικών υπηρεσιών άλλης χώρας της ΕΕ.
  • Απευθυνθείτε στην υπηρεσία Your Europe Advice για να λάβετε δωρεάν εξατομικευμένες νομικές συμβουλές.
  • Αν πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα που σας παρέχει η νομοθεσία της ΕΕ από τους νόμους συγκεκριμένης χώρας ή από τη συμπεριφορά των αρχών αυτής της χώρας, μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε γραπτώς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα