Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Právo na pobyt

Pracovníci

Osoby, ktoré sú zamestnané v inom členskom štáte, môžu v danej krajine aj žiť. Uchádzači o prácu si môžu v inom členskom štáte hľadať prácu a voľne sa na tento účel pohybovať na jeho území. (Pozri právo uchádzať sa o prácu)

Hostiteľský štát môže od nich požadovať, aby sa ako migrujúci pracovníci z EÚ zaregistrovali na príslušných úradoch. (Pozri smernicu 2004/38/ES)

Ďalšie právne a administratívne požiadavky sa odvíjajú od dĺžky pobytu (do troch mesiacov, viac ako tri mesiace, trvalý pobyt).

Rodinní príslušníci

Právo na pobyt v tom istom členskom štáte majú bez ohľadu na štátnu príslušnosť títo rodinní príslušníci:

  • manžel alebo manželka;
  • registrovaný partner (za predpokladu, že legislatíva hostiteľského členského štátu považuje registrované partnerstvá za rovnocenné s manželstvom);
  • potomkovia, ktorí sú mladší ako 21 rokov alebo sú nezaopatrenými osobami vrátane potomkov manžela/manželky alebo partnera;
  • závislí priami príbuzní po vzostupnej línii (napríklad rodičia, starí rodičia) vrátane závislých priamych príbuzných manžela/manželky alebo partnera.

Členské štáty musia takisto uľahčiť vstup a pobyt:

  • iných nezaopatrených rodinných príslušníkov pracovníka alebo členov jeho domácnosti;
  • iných členov rodiny pracovníka, ktorí si zo zdravotných dôvodov vyžadujú osobnú starostlivosť;
  • partnera, s ktorým pracovník preukázal trvalý vzťah. 

V prípade rozvodu, anulovania manželstva, ukončenia registrovaného partnerstva, smrti alebo odchodu pracovníka nestrácajú za určitých podmienok jeho rodinní príslušníci svoje právo na pobyt.

Administratívne náležitosti

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku