Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Právo na pobyt

Pracovníci

Osoby, ktoré sú zamestnané v inom členskom štáte, môžu v danej krajine aj žiť. Uchádzači o prácu si môžu v inom členskom štáte hľadať prácu a voľne sa na tento účel pohybovať na jeho území. (Pozri právo uchádzať sa o prácu)

Hostiteľský štát môže od nich požadovať, aby sa ako migrujúci pracovníci z EÚ zaregistrovali na príslušných úradoch. (Pozri smernicu 2004/38/ES)

Ďalšie právne a administratívne požiadavky sa odvíjajú od dĺžky pobytu (do troch mesiacov, viac ako tri mesiace, trvalý pobyt).

Rodinní príslušníci

Právo na pobyt v tom istom členskom štáte majú bez ohľadu na štátnu príslušnosť títo rodinní príslušníci:

  • manžel alebo manželka;
  • registrovaný partner (za predpokladu, že legislatíva hostiteľského členského štátu považuje registrované partnerstvá za rovnocenné s manželstvom);
  • potomkovia, ktorí sú mladší ako 21 rokov alebo sú nezaopatrenými osobami vrátane potomkov manžela/manželky alebo partnera;
  • závislí priami príbuzní po vzostupnej línii (napríklad rodičia, starí rodičia) vrátane závislých priamych príbuzných manžela/manželky alebo partnera.

Členské štáty musia takisto uľahčiť vstup a pobyt:

  • iných nezaopatrených rodinných príslušníkov pracovníka alebo členov jeho domácnosti;
  • iných členov rodiny pracovníka, ktorí si zo zdravotných dôvodov vyžadujú osobnú starostlivosť;
  • partnera, s ktorým pracovník preukázal trvalý vzťah. 

V prípade rozvodu, anulovania manželstva, ukončenia registrovaného partnerstva, smrti alebo odchodu pracovníka nestrácajú za určitých podmienok jeho rodinní príslušníci svoje právo na pobyt.

Administratívne náležitosti

Zdieľať stránku