Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Právo pobytu

Pracovníci

Pokud mají pracovníci v Unii zaměstnání mimo svou zemi, mají v zemi, kde pracují, právo pobývat. Totéž platí i pro uchazeče o zaměstnání (po dobu, kdy hledají zaměstnání – viz právo hledat práci).

Hostitelská země může vyžadovat, aby se registrovali u příslušných orgánů jako její rezidenti. Tato případná povinnost vyplývá ze statusu „migrujícího pracovníka z EU“ (viz směrnice 2004/38/ES).

Další právní a administrativní náležitosti: Závisí na délce pobytu (do 3 měsíců, více než 3 měsíce, trvalý pobyt).

Rodinní příslušníci

Bez ohledu na státní příslušnost mají právo pobývat v téže zemi i tito rodinní příslušníci pracovníka:

  • manžel(ka)
  • registrovaný partner nebo partnerka (pokud hostitelská země považuje registrované partnerství za rovnocenné manželství)
  • potomci, kteří jsou mladší 21 let nebo jsou vyživovanými osobami, včetně potomků manžela/manželky či partnera/partnerky
  • závislí příbuzní v přímé linii (např. rodiče, prarodiče), včetně příbuzných manžela/manželky či partnera/partnerky

Členské státy musí také usnadnit vstup a pobyt

  • dalším závislým rodinným příslušníkům nebo členům domácnosti pracovníka
  • dalším rodinným příslušníkům, kteří potřebují z vážných zdravoních důvodů osobní péči
  • partnerovi, který prokázal, že s pracovníkem žije v trvalém vztahu

V případě, že je manželství rozvedeno nebo prohlášeno za neplatné, a v případě ukončení registrovaného partnerství, smrti nebo odchodu pracovníka ze země může rodinným příslušníkům za určitých podmínek právo pobytu zůstat.

Administrativní formality

Sdílet tuto stránku