Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Tartózkodási jog

Munkavállalók

Minden uniós állampolgárnak joga van abban az uniós tagállamban élni, ahol dolgozik. A fogadó országban való tartózkodás joga az ott állást kereső személyeket is megilleti. (Lásd „A munkakeresés joga” című fejezetet)

Előfordulhat, hogy a fogadó ország arra kéri ezen „uniós migráns munkavállalókat”, hogy lakosként jelentkezzenek be az illetékes hatóságoknál. (Lásd a 2004/38/EK irányelvet)

A munkavállalókank a tartózkodás hosszától függően (ami lehet három hónapnál rövidebb vagy hosszabb, illetve huzamos tartózkodás) egyéb adminisztratív és jogi követelményeknek is meg kell felelniük.

Családtagok

A munkavállaló alább felsorolt családtagjainak – állampolgárságtól függetlenül – joguk van a munkavállalóval együtt ugyanabban az országbantartózkodni:

  • házastárs
  • bejegyzett élettárs (feltéve, hogy a fogadó ország a házassággal egyenértékűnek tekinti a bejegyzett élettársi kapcsolatot)
  • a 21. életévüket be nem töltött vagy eltartott leszármazottak, ideértve a házastársét vagy élettársét is
  • eltartott egyenesági felmenők (pl. szülők, nagyszülők), ideértve a házastársét vagy élettársét is 

A tagállamoknak az alábbi személyek beléptetését és területükön való tartózkodását is elő kell segíteniük:

  • egyéb eltartott vagy a munkavállalóval egy háztartásban élő családtagok
  • olyan családtagok, akik súlyos egészségügyi okok miatt személyes gondoskodást igényelnek
  • a munkavállaló élettársa, akivel tartós és megfelelően igazolt kapcsolatot tart fent

Válás, a házasság érvénytelenítése, a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnése, halál vagy a munkavállaló távozása esetén a családtagoknak bizonyos konkrét feltételek mellett meg kell tudniuk tartani tartózkodási jogukat.

Adminisztratív formai követelmények

Oldal megosztása