Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Õigus elada mõnes muus liikmesriigis

Töötajad

Inimestel, kes töötavad mõnes muus liikmesriigis, on õigus seal elada. Tööotsijatel lubatakse samuti jääda mõnesse muusse liikmesriiki seniks, kuni nad otsivad tööd. (Vt õigus otsida tööd)

Vastuvõja riik võib neilt kui "ELi võõrtöötajatelt" nõuda nende registreerimist kohalikes asutustes residentidena. (Vt direktiiv 2004/38/EÜ)

Muud õiguslikud ja haldusformaalsused sõltuvad riigis viibimise kestusest – kuni 3 kuud, rohkem kui 3 kuud või alaliselt asjaomases riigis viibimine

Pereliikmed

Töötajate järgmistel pereliikmetel on õigus elada samas riigis, sõltumata nende kodakondsusest::

  • abikaasa;
  • registreeritud partner (eeldusel, et vastuvõtja riik käsitleb registreeritud partnerlust võrdselt abieluga);
  • alanejad lähisugulased, kes on alla 21aastased või ülalpeetavad, sealhulgas abikaasa või partneri alanejad lähisugulased;
  • ülalpeetavad ülenejad lähisugulased (nt vanemad, vanavanemad), sealhulgas abikaasa või partneri ülenejad lähisugulased.

ELi liikmesriigid peavad samuti hõlbustama järgmiste isikute riiki sisenemist ning selles elamist:

  • muud pereliikmed, kes on ülalpeetavad või töötaja leibkonna liikmed;
  • muud pereliikmed, kes nõuavad isiklikku hoolt tõsistel tervislikel põhjustel;
  • partner, kellel on tõendatud kestev suhe töötajaga. 

Abielu lahutuse, tühistamise või registreeritud partnerluse lõppemise, töötaja surma või lahkumise korral võib pereliikmetele jääda õigus elada asjaomases riigis teatavatel eritingimustel.

Haldusformaalsused

Jaga seda lehte