Заетост, социални въпроси и приобщаване

Право на пребиваване

Работници

Лица, работещи в друга държава от ЕС, имат право да пребивават в нея. Търсещите работа също имат право да пребивават в друга стана, докато търсят работа там. (Вижте право на търсене на работа)

Приемащата страна може да поиска от тях в качеството им на „работници мигранти от ЕС“ да се регистрират като пребиваващи пред местните власти. (Вижте Директива 2004/38/ЕО)

Другите правни и административни формалности зависят от продължителността на престоя – до 3 месеца, повече от 3 месеца или постоянен.

Членове на семейството

Следните членове на семейството на работника имат право да пребивават в същата страна] , независимо от тяхната националност:

  • съпруг(а)
  • регистриран партньор (при условие, че според разпоредбите в приемащата страна регистрираното партньорство е еквивалентно на брака)
  • наследници, които са на възраст под 21 години или са лица на издръжка, както и такива, които са наследници на съпруга/съпругата или партньора
  • издържани роднини по възходяща линия (напр. родители, баби и дядовци), включително тези на съпруга/съпругата или партньора

Страните от ЕС трябва също така да улесняват влизането и пребиваването на:

  • други членове на семейството, които са финансово зависими, или членове на домакинството на работника
  • други членове на семейството, които изискват лични грижи поради сериозни здравни проблеми
  • партньор, който има доказано стабилна връзка с работника.

В случаи на развод, анулиране на брака, приключване на регистрираното партньорство, смърт или отпътуване на работника, членовете на семейството могат да запазят правото си на пребиваване при определени условия.

Административни формалности

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница