Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Uzturēšanās tiesības

Darba ņēmēji

Personām, kuras strādā citā ES dalībvalstī, ir tiesības tur uzturēties. Darba meklētāji arī var uzturēties citā dalībvalstī darba meklēšanas laikā. (Skatiet rubriku “Tiesības meklēt darbu”)

Uzņemošā valsts var prasīt, lai no citām ES dalībvalstīm ieceļojušie darba ņēmēji un meklētāji reģistrētos kompetento iestāžu (uzturēšanās atļauju) reģistros. (Skatiet Direktīvu 2004/38/EK)

Citas juridiskās un administratīvās formalitātes ir atkarīgas no uzturēšanās ilguma (mazāk par trijiem mēnešiem, vairāk par trijiem mēnešiem vai pastāvīga uzturēšanās).

Ģimenes locekļi

Ģimenes locekļi, kuriem neatkarīgi no viņu valstspiederības ir atļauts uzturēties tajā pašā valstī:

  • laulātais,
  • reģistrēts partneris (ja vien uzņemošā valsts reģistrētas partnerattiecības uzskata par tādām, kas ir līdzvērtīgas ģimenes attiecībām),
  • pēcnācēji, kuri nav vecāki par 21 gadu vai ir apgādībā,
  • apgādībā esoši iepriekšējo paaudžu radinieki (piem., vecāki, vecvecāki).

Dalībvalstīm jāatvieglo iebraukšana un uzturēšanās arī šādām personām:

  • citi apgādībā esoši ģimenes locekļi vai darba ņēmēja mājsaimniecības locekļi,
  • citi ģimenes locekļi, kuriem nopietnu ar veselību saistītu iemeslu dēļ ir nepieciešama personiska aprūpe,
  • partneris, ar kuru darba ņēmējam ir pienācīgi apliecinātas, ilgstošas attiecības.

Tad, ja runa ir par šķiršanos, laulības anulēšanu, reģistrētu partnerattiecību izbeigšanu, strādājošās personas nāvi vai aizbraukšanu, noteiktos apstākļos ģimenes locekļi var saglabāt uzturēšanās tiesības.

Administratīvās formalitātes 

Apvienotā Karaliste

Pārejas periodā Apvienotajai Karalistei un Apvienotās Karalistes teritorijā joprojām būs piemērojami visi ES tiesību akti visās politikas jomās. Pašlaik ir paredzēts, ka pārejas periods beigsies 2020. gada 31. decembrī.

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: