Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Plánované ošetrenie

Chcete sa dať ošetriť v inom európskom štáte a nechať si to uhradiť vašou zdravotnou poisťovňou. Odpoveď na týchto 5 otázok vám povie, či ste na to oprávnení:

V ktorej krajine máte zdravotné poistenie? 

Pravidlá uvedené na tomto mieste sú platné, ak patríte do programu zákonného sociálneho zabezpečenia v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo vo Švajčiarsku (s výnimkou ošetrenia bez súhlasu v prípade Švajčiarska).

Kde sa chcete nechať ošetriť? 

Pravidlá uvedené na tomto mieste sa vzťahujú na ošetrenie v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo vo Švajčiarsku (s výnimkou ošetrenia bez súhlasu v prípade Švajčiarska).

Je toto ošetrenie neočakávané? Ak áno, rieši sa na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia. 

Ak neočakávane potrebujete ošetrenie v niektorom členskom štáte EHP alebo vo Švajčiarsku (t. j. ošetrenie nebolo cieľom vašej cesty), na základe vášho Európskeho preukazu zdravotného poistenia sa zabezpečí úhrada nákladov na toto ošetrenie. Viac informácií pozri na Európsky preukaz zdravotného poistenia. Kryté sú napríklad dávky poskytované v súvislosti s chronickými alebo existujúcimi chorobami, ako aj v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom.

Keby ste toto ošetrenie dostali vo vašej domovskej krajine, uhradila by ho vaša poisťovňa? 

V zásade sa vaše náklady na ošetrenie hradia len vtedy, ak zákony v krajine, v ktorej ste poistení, toto ošetrenie uznávajú. Napríklad náklady na kúpeľnú liečbu sa v niektorých krajinách hradia, ale v iných sa nehradia. Pred vycestovaním si to zistite vo vašej poisťovni.

Ide o nemocničné ošetrenie? 

V súčasnosti neexistuje európske vymedzenie pojmu „nemocničné ošetrenie” alebo „ambulantné ošetrenie”. Ak máte pochybnosti, preverte si to vo vašej zdravotnej poisťovni.

Ak nejde o neočakávané ošetrenie, t. j. príslušné ošetrenie bolo plánované, a existujú dôvody na vycestovanie do zahraničia, existujú dva možné scenáre: nemocničné ošetrenie a ambulantné ošetrenie.

V prípade nemocničného ošetrenia, zdravotná poisťovňa takmer vždy vyžaduje predchádzajúci súhlas. Náklady sa potom hradia podľa podmienok krajiny, v ktorej vám ošetrenie poskytnú (krajina poskytujúca ošetrenie). Ak sú tieto podmienky menej výhodné ako podmienky, ktoré ponúka vaše zdravotné poistenie, rozdiel sa vám vráti. Ak ste súhlas nezískali, vaše náklady na ošetrenie sa neuhrádzajú automaticky. Po návrate môžete síce požiadať o ich preplatenie, ale neexistuje žiadna záruka, že vaša žiadosť bude kladne vybavená.

V prípade ambulantného ošetreniamôžete tiež požiadať o súhlas pred vycestovaním a vtedy pre vás platia rovnaké záruky. Môžete tiež upustiť od získania súhlasu a cestovať priamo do krajiny, kde chcete byť ošetrení (krajina poskytujúca ošetrenie), a požiadať o preplatenie po návrate. Náklady na ošetrenie sa potom uhradia podľa podmienok štátu, v ktorom sídli vaša poisťovňa. Majte na zreteli, že táto možnosť neplatí v prípade Švajčiarska.

Ak spĺňate tieto podmienky a chcete získať formulár S2, alebo ak chcete dostať viac informácií, prečítajte si viac o plánovanom lekárskom ošetrení na portáli Vaša Európa alebo sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu.

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku