Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Leczenie planowane

Przed odbyciem leczenia w innym kraju europejskim warto sprawdzić, czy koszty leczenia zostaną pokryte. Aby dowiedzieć się, czy spełnione są wymagane warunki, należy odpowiedzieć na pytania poniżej. 

W jakim kraju posiadasz ubezpieczenie zdrowotne?

Przedstawione tutaj zasady odnoszą się do osób, które są objęte systemem zabezpieczenia społecznego zapewnianym ustawowo w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii (w przypadku Szwajcarii z wyjątkiem leczenia bez wcześniejszego zezwolenia), lub w Wielkiej Brytanii.

Gdzie zamierzasz poddać się leczeniu?

Przedstawione tutaj zasady odnoszą się do leczenia na terenie państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii (w przypadku Szwajcarii z wyjątkiem leczenia bez wcześniejszego zezwolenia), lub w Wielkiej Brytanii.

Czy jest to leczenie nieplanowane?

Jeśli tak, uprawnia do niego europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli okaże się, że potrzebujesz opieki lekarskiej podczas podróży do jednego z państw członkowskich EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii (tzn. w przypadku, gdy poddanie się leczeniu nie było celem podróży), koszty leczenia zostaną pokryte w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Świadczenia te obejmują na przykład opiekę medyczną związaną z przewlekłą lub już rozpoznaną chorobą, a także z ciążą i porodem. 

Czy to leczenie jest objęte przepisami kraju, w którym masz ubezpieczenie zdrowotne?

Zasadniczo koszty leczenia zostaną pokryte z ubezpieczenia wyłącznie, jeśli prawo kraju, w którym jest się ubezpieczonym, uznaje ten rodzaj leczenia za podlegający ubezpieczeniu. Na przykład koszt kuracji w centrach odnowy biologicznej jest objęty ubezpieczeniem tylko w niektórych krajach. Przed podróżą należy zasięgnąć informacji w swoim zakładzie ubezpieczeń.

Czy ma to być leczenie szpitalne?

Dotychczas nie przyjęto wspólnej, europejskiej definicji „leczenia szpitalnego” ani „leczenia pozaszpitalnego”. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się ze swoim zakładem ubezpieczeń zdrowotnych.

Jeżeli jest to leczenie zaplanowane, czyli to właśnie w celu poddania się temu leczeniu podróżujesz za granicę, możliwe są dwa scenariusze: leczenie szpitalne lub leczenie pozaszpitalne.

W przypadku leczenia szpitalnego Twój zakład ubezpieczeń zdrowotnych najczęściej będzie wymagać uzyskania zgody.  Jeśli zezwolenie zostanie udzielone, koszty zostaną pokryte z ubezpieczenia na zasadach obowiązujących w kraju, w którym poddajesz się leczeniu. Jeśli zasady te są mniej korzystne niż te, które stosuje Twój zakład ubezpieczeń zdrowotnych, otrzymasz zwrot różnicy w kosztach.  Jeśli nie uzyskałeś wcześniejszej zgody, ubezpieczenie nie pokryje automatycznie kosztów leczenia. Wprawdzie możesz się domagać zwrotu kosztów po powrocie z zagranicy, jednak nie masz gwarancji, że Twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony.

W przypadku leczenia pozaszpitalnego również można ubiegać się o zgodę przed wyjazdem, tak aby skorzystać z tych samych gwarancji.  Możesz także zrezygnować z ubiegania się o zgodę i bezpośrednio wyjechać do kraju, w którym chcesz się poddać leczeniu, a o zwrot kosztów wnioskować dopiero po powrocie. Ubezpieczenie pokryje w takim przypadku koszt leczenia na zasadach kraju, w którym mieści się Twój zakład ubezpieczeń zdrowotnych. Warto pamiętać, że opcja ta nie jest możliwa w przypadku Szwajcarii.

Jeżeli spełniasz te warunki i chcesz otrzymać formularz S2 lub uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na temat planowanego leczenia w portalu Twoja Europa lub skontaktowania się z zakładem ubezpieczeń zdrowotnych.

Potrzebujesz dalszych informacji lub pomocy?

Nie udało Ci się znaleźć informacji, których szukasz? 

Informacje o prawach do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w innym kraju UE (Twoja Europa)
Kontakt z serwisem Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Pomoc w rozwiązywaniu problemów z urzędami
Uzyskaj poradę prawną w serwisie „Twoja Europa – Porady”

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę