Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Planeeritud ravi

Soovite, et teile osutatakse raviteenuseid teises Euroopa riigis ja et ravikulud tasuks teie ravikindlustus. Vastustest järgmistele küsimustele saate teada, kas teil on õigus kulude hüvitamisele.

Millises riigis olete kindlustatud?

Siin selgitatud eeskirjad kehtivad juhul, kui teie suhtes kehtib mõne Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigi või Šveitsi (Šveitsi puhul on erandiks olukord, kus raviteenuseid osutatakse ilma eelneva loata) või Ühendkuningriigi riiklik sotsiaalkindlustussüsteem.

Kus kavatsete ravi saada?

Siin selgitatud eeskirjad kehtivad juhul, kui raviteenuseid osutatakse mõnes Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigis või Šveitsis (Šveitsi puhul on erandiks olukord, kus raviteenuseid osutatakse ilma eelneva loata) või Ühendkuningriigis.

Kas ravi on ettenägematu?

Kui jah, siis on see kaetud Euroopa ravikindlustuskaardiga. Kui vajate Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigis, Šveitsis või Ühendkuningriigis reisides ravi (s.t ravi ei olnud reisi eesmärk), siis tagab teie Euroopa ravikindlustuskaart ravikulude katmise. Euroopa ravikindlustuskaardiga hõlmatud hüvitiste hulka kuuluvad näiteks hüvitised, mida antakse seoses krooniliste või olemasolevate haigustega ning samuti seoses raseduse ja sünnitusega.

Kas teie ravikindlustus kataks ravikulud, kui saaksite seda ravi oma kodumaal?

Põhimõtteliselt kaetakse teie ravikulud ainult siis, kui ravi on hüvitatav selle riigi õigusaktide kohaselt, kus olete kindlustatud. Näiteks on spaakuuridega seotud kulud mõnes riigis kaetud, kuid mõnes mitte. Küsige enne reisi vastava ravi kohta teavet oma kindlustusasutuselt.

Kas tegemist on haiglaraviga?

Euroopas puuduvad praegu ühtsed haiglaravi ja haiglavälise ravi määratlused. Kahtluse korral küsige teavet oma ravikindlustusasutuselt.

Kui tegemist on kavandatud raviga, s.t kui ravi oli planeeritud ja teie välismaale reisimise põhjus, siis on kaks võimalikku stsenaariumi: haiglaravi ja haiglaväline ravi.

Haiglaravi puhul nõuab teie ravikindlustusasutus peaaegu alati, et taotleksite eelnevat luba. Sellisel juhul kaetakse ravikulud selle riigi tingimuste kohaselt, kus ravi saate (ravi saamise riik). Kui need tingimused on vähem soodsad võrreldes tingimustega, mida pakub teie enda ravikindlustus, hüvitatakse teile vahe. Kui te ei ole luba saanud, siis ravikulusid automaatselt ei kaeta. Võite siiski taotleda ravikulude hüvitamist kodumaale naastes, ent taotluse rahuldamises ei saa kindel olla.

Ka haiglavälise ravi puhul võite enne välisriiki siirdumist taotleda luba. Sel juhul laienevad teile samasugused garantiid. Võite loa taotlemisest ka loobuda ja reisida kohe riiki, kus soovite ravi saada (ravi saamise riik), ning taotleda kulude hüvitamist kodumaale naastes. Sel juhul kaetakse teie ravikulud selle riigi tingimuste kohaselt, kus asub teie ravikindlustusasutus. Pange tähele, et Šveitsi puhul ei ole viimane valik võimalik.

Kui vastate neile tingimustele ja soovite saada S2-vormi või lihtsalt lisateavet, lugege plaanilise ravi kohta veebisaidilt Your Europe või võtke ühendust oma ravikindlustusasutusega.

Vajate veel abi?

Ei leidnud otsitavat teavet?

Tutvuge oma sotsiaalkindlustus- ja tervishoiualaste õigustega teistes ELi riikides (Your Europe)
Esitage päring talituse Europe Direct vahendusel 00800 6 7 8 9 10 11
Lahendage riiklike ametiasutustega tekkinud probleem (SOLVIT)
Küsige õigusabi teenistuselt Teie Euroopa Nõuanne

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte