Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Planeeritud ravi

Soovite , et teile osutatakse raviteenuseid teises Euroopa riigis ja et ravikulud tasuks teie ravikindlustus. Vastustest järgmisele viiele küsimustele saate teada, kas teil on õigus kulude hüvitamisele:

Millises riigis olete kindlustatud? 

Siin selgitatavad eeskirjad kehtivad juhul, kui teie suhtes on kohaldatav Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigi või Šveitsi riiklik sotsiaalkindlustussüsteem (Šveitsi puhul on erandiks olukord, kus raviteenuseid osutatakse ilma eelneva loata).

Kus kavatsete ravi saada? 

Siin selgitatavad eeskirjad kehtivad juhul, kui raviteenuseid osutatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis või Šveitsis (Šveitsi puhul on erandiks olukord, kus raviteenuseid osutatakse ilma eelneva loata).

Kas ravi on ettenägematu? Kui jah, siis katab selle Euroopa ravikindlustuskaart.

Kui vajate Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis või Šveitsis reisides ootamatult ravi (st ravi ei olnud teie reisi eesmärk), siis tagab Euroopa ravikindlustuskaart, et ravikulud kaetakse. Lisateavet saab leheküljelt Euroopa ravikindlustuskaart. Euroopa ravikindlustuskaardiga hõlmatud hüvitiste hulka kuuluvad muu hulgas näiteks hüvitised, mida antakse seoses krooniliste või olemasolevate haigustega ning samuti seoses raseduse ja sünnitusega.

Kas teie ravikindlustus kataks ravikulud, kui saaksite seda ravi oma kodumaal? 

Põhimõtteliselt kaetakse teie ravikulud ainult siis, kui ravi on hüvitatav selle riigi õigusaktide kohaselt, kus olete kindlustatud. Näiteks ravikuurid sanatooriumis kuuluvad mõnes riigis hüvitamisele, mõnes teises aga mitte. Enne reisile asumist uurige kõnealuse ravi kohta oma kindlustusasutuselt.

Kas tegemist on haiglaraviga? 

Euroopas puuduvad praegu ühtsed haiglaravi ja haiglavälise ravi määratlused. Kahtluse korral küsige teavet oma ravikindlustusasutuselt.

Kui tegemist on kavandatud raviga, st kui asjaomane ravi oli planeeritud ja teie välismaale reisimise põhjus, siis on kaks võimalikku stsenaariumi: haiglaravi ja haiglaväline ravi.

Haiglaravi korralnõuab teie ravikindlustusasutus peaaegu alati, et taotleksiteeelneva loa. Sellisel juhul kaetakse ravikulud selle riigi tingimuste kohaselt, kus saate ravi (ravi saamise riik). Kui need tingimused on vähem soodsamad tingimustest, mida pakub teie enda ravikindlustus, hüvitatakse teile vahe. Kui te ei ole luba saanud, siis teie ravikulusid automaatselt ei kaeta. Te võite siiski taotleda ravikulude hüvitamist kodumaale naasmisel, ent taotluse rahuldamine ei ole kindel.

Ka haiglavälise ravi korralvõite enne välisriiki siirdumist taotleda loa. Sel juhul laienevad teile samasugused garantiid. Te võite loa taotlemisest ka loobuda ja reisida kohe riiki, kus soovite ravi saada (ravi saamise riik), ning taotleda kulude hüvitamist kodumaale naasmisel. Sel juhul kaetakse teie ravikulud selle riigi tingimuste alusel, kus asub teie ravikindlustusasutus. Palun pöörake tähelepanu asjaolule, et Šveitsi puhul ei ole see alternatiiv võimalik.

Kui vastate nendele tingimustele ja soovite saada S2-vormi või lihtsalt lisateavet, lugege palun plaanilise ravi kohta veebisaidil Teie Euroopa või võtke ühendust oma ravikindlustusasutusega.

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte